Quảng cáo
 • pic

  Bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây sai? A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n...

 • pic

  Bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Hợp chất 2,4 – đimetylhex – 1– en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây ?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 29.7 trang 45 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.7 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba khí : etan, etilen và cacbon đioxit.

 • pic

  Bài 29.8 trang 45 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.8 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken, Khối lượng hỗn hợp A...

 • pic

  Bài 29.9 trang 45 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.9 trang 45 sách bài tập hóa học 11. 0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ...

 • pic

  Bài 29.10 trang 45 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.10 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5...

 • pic

  Bài 29.11 trang 45 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.11 trang 45 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và một anken. Tỉ khối của A...

 • pic

  Bài 29.12 trang 46 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.12 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro và 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng...

 • pic

  Bài 29.13 trang 46 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.13 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 13,44 lít A đi qua chất xúc tác...

 • pic

  Bài 29.14 trang 46 SBT hóa học 11

  Giải bài 29.14 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml A, thu được 210 ml...

 • Quảng cáo

Gửi bài