Quảng cáo
 • pic

  Bài 46.1, 46.2 trang 73 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.1, 46.2 trang 73 sách bài tập hóa học 11. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Tất cả các anđehit no,...

 • pic

  Bài 46.3, 46.4 trang 74 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.3, 46.4 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Axit ađipic có công thức là HOOC[CH2]4COOH. Tên thay thế của chất này là...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.5, 46.6 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất...

 • pic

  Bài 46.7 trang 74 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.7 trang 74 sách bài tập hóa học 11. Ghép tên với công thức cấu tạo cho phù hợp...

 • pic

  Bài 46.8 trang 75 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.8 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây...

 • pic

  Bài 46.9 trang 75 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.9 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Anđehit axetic có thể khử được đồng(II) hiđroxit trong môi trường kiềm...

 • pic

  Bài 46.10 trang 75 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.10 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức...

 • pic

  Bài 46.11 trang 75 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.11 trang 75 sách bài tập hóa học 11. Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp...

 • pic

  Bài 46.12* trang 75 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.12* trang 75 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y kế tiếp nhau...

 • pic

  Bài 46.13 trang 76 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.13 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng) :...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 46.14 trang 76 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.14 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Có 4 bình (không ghi nhãn), mỗi bình đựng 1 trong các dung dịch (dung môi là nước)...

 • pic

  Bài 46.15 trang 76 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.15 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một axit cacboxylic no, mạch hở. Để trung hoà 50 g ...

 • pic

  Bài 46.16 trang 76 SBT hóa học 11

  Giải bài 46.16 trang 76 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B,...

Gửi bài