Bài 36.6 trang 56 SBT hóa học 11

Giải bài 36.6 trang 56 sách bài tập hóa học 11. A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75...

Quảng cáo

Đề bài

A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75.

A tham gia các quá trình chuyển hóa theo sơ đồ sau:

Trên sơ đồ chỉ ghi các chất sản phẩm hữu cơ (phản ứng còn có thể tạo ra các chất vô cơ).

Hãy viết phương trình hóa học của các quá trình chuyển hóa. Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo, kèm theo tên gọi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dựa vào tỉ khối hơi tìm M \( \to\) CTPT của A.

+) Xem lại lí thuyết về Benzen và đồng đẳng Tại đây để viết PTHH.

Lời giải chi tiết

MA = 5,75 x 16,0 = 92,0(g/mol)

⇒ 14n - 6 = 92 ⇒ n = 7

A là C7H8 hay C6H5-CH3 (toluen)

C6H5-CH3 + Cl2 \(\xrightarrow{{as,{t^0}}}\)  C6H5CH2Cl + HCl (B: benzyl clorua)

 

C6H5-CH3 + 2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)   C6H5-COOK + KOH + 2MnO2 + H2O (E: kali benzoat)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close