Bài 36.8 trang 57 SBT hóa học 11

Giải bài 36.8 trang 57 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa...

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa 75,0 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) (lấy dư) thì thu được 21g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nx: Benzen không cộng hợp với brom trong nước brom nên có:

+) Tính theo PTHH : Số mol xiclohexen = số mol Br2 

+) Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x.

+) Viết các PTHH: 

2C6H6 + 15O2 \( \to \) 12CO2 + 6H2O

2C6H10 + 17O2 \( \to \) 12CO2 + 10H2O

CO2 + Ca(OH)2 \( \to \) CaCO3\( \downarrow \) + H2O

+) Khai thác dữ kiện đề bài, lập phương trình ẩn x, giải phương trình \( \to\) phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Lời giải chi tiết

Benzen không cộng hợp với brom trong nước brom.

Xiclohexen có phản ứng :

Số mol xiclohexen = số mol Br2 = \(\dfrac{{75.3,2}}{{100.160}}\) = 0,015 (mol).

Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x.

2C6H6 + 15O2 \( \to \) 12CO2 + 6H2O

x mol                        6x mol

2C6H10 + 17O2 \( \to \) 12CO2 + 10H2O

015 mol                   0,09 mol

CO2 + Ca(OH)2 \( \to \) CaCO3\( \downarrow \) + H2O

6x + 0,09 = \(\dfrac{{21}}{{100}}\) = 0,210 \( \Rightarrow \) x = 0,02

Khối lượng hỗn hợp M là : 0,02.78 + 0,015.82 = 2,79 (g).

% về khối lượng của C6H6 là : \(\dfrac{{0,02.78}}{{2,79}}\). 100% = 55,9%.

\( \Rightarrow \) C6H10 chiếm 44,1% khối lượng hỗn hợp M.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close