Quảng cáo
 • pic

  Bài 9.1, 9.2 trang 14 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.1, 9.2 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Trong HNO3, nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị...

 • pic

  Bài 9.3, 9.4 trang 14 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.3, 9.4 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit ?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 9.5 trang 14 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.5 trang 14 sách bài tập hóa học 11. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :...

 • pic

  Bài 9.6 trang 15 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.6 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Cho tan bột kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch A...

 • pic

  Bài 9.7 trang 15 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.7 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2,...

 • pic

  Bài 9.8 trang 15 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.8 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Khi cho oxit của một kim loại hoá trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì tạo thành 34 g ...

 • pic

  Bài 9.9, 9.10 trang 15 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.9, 9.10 trang 15 sách bài tập hóa học 11.Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào không đúng ?...

 • pic

  Bài 9.11 trang 15 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.11 trang 15 sách bài tập hóa học 11. Viết các phương trình hoá học thể hiện chuyển hoá muối natri nitrat thành...

 • pic

  Bài 9.12 trang 16 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.12 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Có năm lọ không dán nhãn đựng riêng từng dung dịch của các chất sau đây : Al(NO3)3, ...

 • pic

  Bài 9.13 trang 16 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.13 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Để nhận biết ion NO3- trong dung dịch, có thể dùng kim loại nhôm khử ion NO3- trong ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 9.14 trang 16 SBT hóa học 11

  Giải bài 9.14 trang 16 sách bài tập hóa học 11. Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 g một hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và ...

Gửi bài