Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 SBT hóa học 11

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 31 sách bài tập hóa học 11. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21.1.

Hai chất  và  có 

A. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

B. Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

C. Công thức phân tử giống nhau nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

D. Công thức phân tử khác nhau và công thức cấu tạo giống nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Hai chất trên có công thức phân tử giống nhau (C2H4O2) nhưng công thức cấu tạo khác nhau.

\( \to\) Chọn C.

Câu 21.2.

Hai công thức  

A. là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.

B. là các công thức của hai chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có công thức cấu tạo tương tự nhau.

C. là các công thức của hai chất có công thức phân tử và công thức cấu tạo đều khác nhau.

D. chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Hai chất trên chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và công thức cấu tạo đều giống nhau.

\( \to\) Chọn D.

Câu 21.3.

Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. CH3CH2OCH3        B. CH3CH2COOH

C. CH3COCH3            D. CH3CH2CH2OH

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.
CH3COOCHvà CH3CH2COOH có cùng CTPT \( \to\) chúng là đồng phân của nhau.

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 31 sách bài tập hóa học 11. CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3 khác nhau về điểm gì?...

 • Bài 22.7 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.7 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Lấy 1,12...

 • Bài 22.8 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.8 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được...

 • Bài 22.9 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.9 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng...

 • Bài 22.10 trang 32 SBT hóa học 11

  Giải bài 22.10 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp X chứa ba chất hữụ cơ đồng phân. Nếu làm bay hơi 2,10 g X thì...

Quảng cáo
close