Bài 22.8 trang 32 SBT hóa học 11

Giải bài 22.8 trang 32 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được...

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp M chứa ba hiđrocacbon là đồng phân của nhau. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,80 g M, thu được 2,80 lít CO2 (đktc).

1. Xác định công thức phân tử của các chất mang đốt biết rằng tỉ khối hơi của M đối với oxi là 2,25.

2. Dựa vào thuyết cấu tạo hoá học, hãy viết công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo rút gọn của từng chất trong hỗn hợp M.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Công thức các chất trong hỗn hợp M đều là \({C_{\rm{x}}}{H_y}\).

+) Tính mC và m

+) Lập tỉ lệ x, y => CTĐGN 

+) Tính phân tử khối của M dựa vào tỉ khối => CTPT

2. Dựa vào thuyết cấu tạo hóa học viết CTCT

Lời giải chi tiết

Các chất đồng phân có cùng CTPT và có PTK bằng nhau. Các chất trong hỗn hợp M đều là \({C_{\rm{x}}}{H_y}\).

Khối lượng C trong 2,8 lít CO2: \(\dfrac{{12\times2,8}}{{22,4}}\) = 1,50(g).

Đó cũng là khối lượng C trong 1,80 g \({C_{\rm{x}}}{H_y}\) , vậy khối lượng H : 1,80- 1,50 = 0,30 (g).

x : y = \(\dfrac{{1,5}}{{12}}:\dfrac{{0,3}}{1}\) = 0,125 : 0,30 = 5 : 12.

Công thức đơn giản nhất là \({C_5}{H_{12}}\).

Khối lượng 1 mol \({C_{\rm{x}}}{H_y}\) : 2,25 x 32,0 = 72,0 (g).

Do đó, công thức phân tử cũng là \({C_5}{H_{12}}\).

Công thức cấu tạo của các đồng phân :

 hay CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

 hay  

  hay  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close