Trắc nghiệm: Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) Toán 3 cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

428 – 90 : 6  =

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

9 + 41 x 2 = 100  

Đúng
Sai

135 + 72 : 9 = 23  

Đúng
Sai

700 – 35 : 5 = 693

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

128 + 90 : 6 = 


332 - 52 x 3 = 

Câu 4 :

Nhà Việt nuôi 16 chú thỏ và 16 chú chim bồ câu. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân thỏ và chim bồ câu?

 • A

  128 cái chân

 • B

  96 cái chân

 • C

  64 cái chân

 • D

  80 cái chân

Câu 5 :

Kết quả của biểu thức 162 : (62 – 53) là

 • A

  18

 • B

  9

 • C

  47       

 • D

  22

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

284 – 96 : 8 x 3 =

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mỗi gói chè cân nặng 130 g, mỗi gói bánh cân nặng 350 g. Vậy 3 gói chè và 1 gói bánh cân nặng

gam.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

428 – 90 : 6  =

Đáp án

428 – 90 : 6  =

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

428 - 90 : 6 = 428 - 15 = 413

Vậy số cần điền vào ô trống là 413.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

9 + 41 x 2 = 100  

Đúng
Sai

135 + 72 : 9 = 23  

Đúng
Sai

700 – 35 : 5 = 693

Đúng
Sai
Đáp án

9 + 41 x 2 = 100  

Đúng
Sai

135 + 72 : 9 = 23  

Đúng
Sai

700 – 35 : 5 = 693

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

9 + 41 x 2 = 100   (Sai vì 9 + 41 x 2 = 9 + 82 = 91)

135 + 72 : 9 = 23  (Sai vì 135 + 72 : 9 = 135 + 8 = 143)

700 – 35 : 5 = 693 Đúng

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

128 + 90 : 6 = 


332 - 52 x 3 = 

Đáp án

128 + 90 : 6 = 


332 - 52 x 3 = 

Phương pháp giải :

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

128 + 90 : 6 = 128 + 15

                    = 143

Vậy số cần điền vào ô trống là 143.

332 - 52 x 3 = 332 – 156

                    = 176

Vậy số cần điền vào ô trống là 176.

Câu 4 :

Nhà Việt nuôi 16 chú thỏ và 16 chú chim bồ câu. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân thỏ và chim bồ câu?

 • A

  128 cái chân

 • B

  96 cái chân

 • C

  64 cái chân

 • D

  80 cái chân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tìm tổng số chân của 1 chú thỏ và 1 chú chim bồ câu

- Tổng số chân cần tìm bằng kết quả vừa tìm được nhân với 16.

Lời giải chi tiết :

Ghép 1 chú thỏ và 1 chú chim bồ câu thành 1 cặp, được 16 cặp như vậy.

Số chân thỏ và chim bồ câu ở một cặp là

              4 + 2 = 6 (chân)

Số chân thỏ và chim bồ câu ở 16 cặp là

             6 x 16 = 96 (chân)

                       Đáp số: 96 chân

 

Câu 5 :

Kết quả của biểu thức 162 : (62 – 53) là

 • A

  18

 • B

  9

 • C

  47       

 • D

  22

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết :

162 : (62 – 53) = 162 : 9 = 18

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

284 – 96 : 8 x 3 =

Đáp án

284 – 96 : 8 x 3 =

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết :

284 – 96 : 8 x 3 = 284 - 12 x 3

                        = 284 - 36

                        = 248

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mỗi gói chè cân nặng 130 g, mỗi gói bánh cân nặng 350 g. Vậy 3 gói chè và 1 gói bánh cân nặng

gam.

Đáp án

Mỗi gói chè cân nặng 130 g, mỗi gói bánh cân nặng 350 g. Vậy 3 gói chè và 1 gói bánh cân nặng

gam.

Phương pháp giải :

- Tìm câng nặng của 3 gói chè = Cân nặng của một gói chè x 3

- Tìm cân nặng của 3 gói chè và 1 gói bánh

Lời giải chi tiết :

3 gói chè và 1 gói bánh cân nặng số gam là

             130 x 3 + 350 = 740 (g)

                                   Đáp số: 740 gam

close