Trắc nghiệm: Hình tam giác. Hình tứ giác Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình vẽ bên có 

hình tam giác và 

hình tứ giác.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong hình vẽ bên có 

hình tam giác và 

hình tứ giác.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để đếm số hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ bên có 3 hình tam giác là: EDM, MDH, GMH

Có 3 hình tứ giác là: EMHD, MGHD, EGHD

Câu hỏi 2 :

Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

 • A

  4 hình tứ giác

 • B

  3 hình tứ giác

 • C

  5 hình tứ giác

 • D

  6 hình tứ giác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình tứ giác có trong hình trên.

Lời giải chi tiết :

Trong hình bên có 6 hình tứ giác là: AMND, AMCD, ABCD, AMCN, MBCN, ABCN

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

 

 

Hình vẽ bên có 

hình tam giác và có 

hình tứ giác.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 

 

 

Hình vẽ bên có 

hình tam giác và có 

hình tứ giác.

Phương pháp giải :

Quan sát rồi đếm số hình tam giác, số hình tứ giác có trong hình vẽ bên.

Lời giải chi tiết :

Hình bên có 4 hình tam giác là: ABC, CEG, CBG, BDG.

Có 4 hình tứ giác là: ABGE, ABGC, CBGE, CBDG.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình bên có 

hình tam giác và 

2 hình tứ giác.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong hình bên có 

hình tam giác và 

2 hình tứ giác.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình tam giác, hình tứ giác.

Lời giải chi tiết :

Có 3 hình tam giác là: ABC, ACD, ADE

Có 2 hình tứ giác là: ABCD, ACDE

Câu hỏi 5 :

Cho hình vẽ sau:

Chu vi của hình tam giác ABC là:

 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :
Lời giải chi tiết :
Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là 

mm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chu vi hình tứ giác MNPQ là 

mm.

Phương pháp giải :

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết :

Chu vi hình tứ giác MNPQ là

30 + 25 + 25 + 50 = 130 (mm)

Đáp số: 130 mm

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chu vi hình tứ giác DEGH là 

cm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chu vi hình tứ giác DEGH là 

cm.

Phương pháp giải :

Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết :

Chu vi hình tứ giác DEGH là

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

close