Trắc nghiệm: Mi-li-lít Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chiếc bình đang chứa

ml nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chiếc bình đang chứa

ml nước.

Phương pháp giải :

Quan sát mức nước trong cốc rồi điền số thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Chiếc bình đang chứa 350 ml nước.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chiếc bình đang chứa

ml nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chiếc bình đang chứa

ml nước.

Phương pháp giải :

Quan sát mức nước trong bình rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Chiếc bình đang chứa 850 ml nước.

Câu hỏi 3 :

Rót hết nước từ phích sang hai ca. Lúc đầu lượng nước có trong phích là:

 • A

  750 ml

 • B

  650 ml

 • C

  850 ml

 • D

  800 ml

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Xác định lượng nước trong mỗi ca.

- Tính tổng lượng nước trong 2 ca.

Lời giải chi tiết :

Cốc thứ nhất có 150 ml nước.

Cốc thứ hai chứa 700 ml nước.

Vậy lượng nước có trong phích là

150 + 700 = 850 (ml)

Đáp số: 850 ml

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong bình có 750 ml nước. Rót nước ở bình sang 3 ca (như hình vẽ).


Sau khi rót, lượng nước còn lại trong bình là

ml.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong bình có 750 ml nước. Rót nước ở bình sang 3 ca (như hình vẽ).


Sau khi rót, lượng nước còn lại trong bình là

ml.

Phương pháp giải :

- Tính tổng lượng nước trong 3 cốc.

- Tìm lượng nước còn lại = Lượng nước ban đầu - lượng nước đã rót

Lời giải chi tiết :

Lượng nước đã rót sang 3 ca là

350 + 75 + 75 = 500 (ml)

Lượng nước còn lại trong bình là 

750 - 500 = 250 (ml)

Đáp số: 250 ml

Câu hỏi 5 :

Bình sau chứa bao nhiêu mi-li-lít mật ong và dầu ăn:

 • A

  350 ml

 • B

  290 ml

 • C

  300 ml

 • D

  240 ml

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số mi-li-lít mật ong và dầu ăn trong cốc.

- Tính tổng số mi-li-lít mật ong và dầu ăn.

Lời giải chi tiết :

Trong bình chứa 200 ml mật ong và 90 ml dầu ăn.

Trong bình chứa số mi-li-lít mật ong và dầu ăn là

200 + 90 = 290 (ml)

Đáp số: 290 ml

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

560 ml + 380 ml

1 lít


1 lít

92 ml x 8

Đáp án của giáo viên lời giải hay

560 ml + 380 ml

1 lít


1 lít

92 ml x 8

Phương pháp giải :

- Thực hiện tính kết quả vế trái hoặc vế phải.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Đổi 1 lít = 1000 ml

- Ta có 560 ml + 380 ml = 940 ml

Vậy 560 ml + 380 ml < 1 lít

- Ta có 92 ml x 8 = 736 ml

Vậy 1 lít > 92 ml x 8

Câu hỏi 7 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép số đo thích hợp cho mỗi đồ vật sau:

20 lít

500 ml

3 lít

Đáp án của giáo viên lời giải hay

500 ml

3 lít

20 lít

Phương pháp giải :

Ghép mỗi hình với dung tích thích hợp trong thực tế.

Lời giải chi tiết :

Ta ghép như sau:

Cốc trà sữa: 500 ml

Cái xoong: 3 lít

Bình nước: 20 lít

Câu hỏi 8 :

Một hộp sữa có dung tích 1 lít. Sau khi Lan sử dụng thì trong hộp sữa còn lại 690 ml. Hỏi Lan đã uống bao nhiêu mi-li-lít sữa?

 • A

  310 ml

 • B

  300 ml

 • C

  410 ml

 • D

  390 ml

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đổi 1 lít = 1 000 ml

Số ml sữa đã dùng = Số ml của hộp sữa ban đầu - Số ml còn lại

Lời giải chi tiết :

Đổi 1 lít = 1 000 ml

Lan đã uống số mi-li-lít sữa là

1 000 - 690 = 310 ml (ml)

Đáp số: 310 ml sữa

Câu hỏi 9 :

Cốc thứ nhất chứa 87 ml mật ong, cốc thứ hai chứa số mi -li- lít mật ong bằng cốc thứ nhất giảm đi 3 lần. Hỏi hai cốc chứa bao nhiêu mi-li-lít mật ong?

 

 • A

  29 ml

 • B

  116 ml

 • C

  106 ml

 • D

  90 ml

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Số ml mật ong ở cốc thứ hai = Số ml mật ong ở cốc thứ nhất : 3

- Tìm số ml mật ong ở hai cốc

Lời giải chi tiết :

Cốc thứ hai đựng số mi-li-lít mật ong là

87 : 3 = 29 (ml)

Cả hai cốc đựng số mi-li-lít mật ong là

87 + 29 = 116 (ml)

Đáp số: 116 ml mật ong

Câu hỏi 10 :

Chai thuốc ho có dung tích 125 ml. Mỗi ngày Nam uống 2 lần, mỗi lần 5 ml. Nam đã uống 5 ngày. Hỏi chai thuốc ho còn lại bao nhiêu mi-li-lít?

 • A

  75 ml 

 • B

  50 ml

 • C

  65 ml

 • D

  55 ml

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số mi-li-lít thuốc ho Nam uống trong 5 ngày.

- Tìm số ml thuốc ho còn lại.

Lời giải chi tiết :

Mỗi ngày Nam uống số mi-li-lít thuốc ho là

5 x 2 = 10 (ml)

5 ngày Nam đã uống số mi-li-lít thuốc ho là

10 x 5 = 50 (ml)

Chai thuốc ho còn lại số mi-li-lít là

125 - 50 = 75 (ml)

Đáp số: 75 ml

close