Trắc nghiệm: Bảng nhân 4 Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Phép nhân nào thích hợp với hình vẽ sau:

 • A

  2 x 10 = 20

 • B

  4 x 5 = 20

 • C

  4 x 4 = 16

 • D

  4 x 6 = 24

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đếm số chiếc bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh rồi chọn phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Quan sát tranh ta thấy:

Mỗi hộp bánh có 4 chiếc bánh, vậy 5 hộp bánh có 20 chiếc bánh.

Ta có phép nhân 4 x 5 = 20.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

4 x

= 32

Đáp án của giáo viên lời giải hay

4 x

= 32

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 8 = 32.

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, hoặc = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
4 x 9 ..... 7 x 5
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
4 x 9
>
7 x 5
Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả ở hai vế rồi chọn dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 9 = 36

        7 x 5 = 35

Vậy 4 x 9 > 7 x 5

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bác Tư thu hoạch dưa hấu vào xếp đều vào các rổ, mỗi rổ có 4 quả dưa hấu. Bạn Nam đếm được có 7 rổ như vậy. Bác Tư đã thu hoạch được

quả dưa hấu.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Bác Tư thu hoạch dưa hấu vào xếp đều vào các rổ, mỗi rổ có 4 quả dưa hấu. Bạn Nam đếm được có 7 rổ như vậy. Bác Tư đã thu hoạch được

quả dưa hấu.

Phương pháp giải :

Số quả dưa hấu thu hoạch được = Số quả dưa hấu ở mỗi rổ x số rổ

Lời giải chi tiết :

Bác Tư đã thu hoạch được số quả dưa hấu là

4 x 7 = 28 (quả)

Đáp số: 28 quả

 

Câu hỏi 5 :

Kết quả của phép tính 4 x 6 : 3 là:

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 6 : 3 = 24 : 3

                      = 8

Câu hỏi 6 :

Lan có 4 hộp bút chì màu, mỗi hộp gồm có 9 cái bút. Lan cho bạn 7 chiếc bút chì màu. Hỏi Lan còn lại mấy chiếc bút chì màu?

 

 • A

  36 chiếc

 • B

  28 chiếc

 • C

  26 chiếc

 • D

  29 chiếc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tìm số bút chì màu Lan có = Số chiếc bút trong mỗi hộp x số hộp bút.

- Tìm số chiếc bút chì còn lại sau khi cho.

Lời giải chi tiết :

Lan còn lại số chiếc bút chì màu là:

9 x 4 - 7 = 29 (chiếc bút)

Đáp số: 29 chiếc bút

Câu hỏi 7 :

Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

 • A

  32 cái ghế

 • B

  36 cái ghế

 • C

  38 cái ghế

 • D

  40 cái ghế

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Để tìm số cái ghế ta lấy số ghế ở mỗi bàn nhân với số bàn ăn.

Lời giải chi tiết :

10 bàn ăn như vậy xếp được số cái ghế là

4 x 10 = 40 (cái ghế)

Đáp số: 40 cái ghế

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Phương pháp giải :

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 7 = 28.

Vậy số cần điền vào ô trống là 28.

Câu hỏi 9 :

Số thích hợp để điền vào ô trống lần lượt là:

 • A

  36 ; 24 ; 20

 • B

  38 ; 26 ; 24

 • C

  35 ; 23 ; 18

 • D

  36 ; 26 ; 22

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dãy số gồm các số là tích của 4 nhân với các số 10, 9, 8, 7, ....

Tính nhẩm rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Dãy số gồm các số là tích của 4 nhân với một số theo thứ tự 10, 9, 8, ....3.

Vậy các số còn thiếu là 36 ; 24 ; 20.

Câu hỏi 10 :

Mỗi con thỏ có 4 cái chân và 2 cái tai. Vậy 8 con thỏ có tất cả bao nhiêu cái chân và bao nhiêu cái cái tai?

 • A

  28 cái chân và 16 cái tai

 • B

  32 cái chân và 14 cái tai

 • C

  32 cái chân và 16 cái tai

 • D

  28 cái chân và 14 cái tai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Để tìm số cái chân thỏ ta lấy 4 nhân với số con thỏ.

- Để tìm số cái tai thỏ ta lấy 2 nhân với số con thỏ.

Lời giải chi tiết :

8 con thỏ có số cái chân là

4 x 8 = 32 (cái chân)

2 con thỏ có số cái tai là

2 x 8 = 16 (cái tai)

Đáp số: 32 cái chân, 16 cái tai

close