Trắc nghiệm Bảng chia 4 Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chú chim nào mang phép tính có kết quả lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

 • A

  Chú chim A

 • B

  Chú chim B

 • C

  Chú chim C

 • D

  Chú chim D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng chia 4.

Lời giải chi tiết :

Ta có 36 : 4 = 9                 20 : 4 = 5

        28 : 4 = 7                 40 : 4 = 10

Vậy chú chim C mang phép tính có kết quả lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

Câu hỏi 2 :

Bạn cáo có 32 chiếc kẹo, cáo chia đều số kẹo đó cho 4 bạn gấu. Hỏi mỗi bạn gấu được nhận mấy cái kẹo?

 • A

  6 cái kẹo

 • B

  7 cái kẹo

 • C

  8 cái kẹo

 • D

  9 cái kẹo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số kẹo của mỗi bạn gấu = Số kẹo có tất cả : Số bạn gấu được nhận kẹo

Lời giải chi tiết :

Mỗi bạn gấu được nhận số cái kẹo là

32 : 4 = 8 (cái kẹo)

Đáp số: 8 cái kẹo

Câu hỏi 3 :

Kết quả của phép tính 4 x 6 : 3 là:

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 6 : 3 = 24 : 3

                      = 8

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Lấy một số nhân với 4 rồi cộng với 66 thì được số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số đó là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Lấy một số nhân với 4 rồi cộng với 66 thì được số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Số đó là

Phương pháp giải :

- Tìm số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

- Số cần tìm bằng số bé nhất có ba chữ số khác nhau trừ 66 rồi chia cho 4.

Lời giải chi tiết :

Ta có số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 102.

Gọi số cần tìm là x ta có:

$x \times 4 + 66 = 102$

$x \times 4 = 102 - 66$

$x \times 4 = 36$

$x = 36:4$

$x = 9$

Vậy số cần tìm là 9

 

Vậy số cần tìm là 30.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

24 : 4 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

24 : 4 =

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4.

Lời giải chi tiết :

Ta có 24 : 4 = 6.

Vậy số cần điền vào ô trống là 6.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 28 chiếc bánh xếp đều vào 4 hộp. Mỗi hộp có 

chiếc bánh.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có 28 chiếc bánh xếp đều vào 4 hộp. Mỗi hộp có 

chiếc bánh.

Phương pháp giải :

Số chiếc bánh trong mỗi hộp = Số cái bánh : số hộp bánh

Lời giải chi tiết :

Mỗi hộp có số chiếc bánh là

28 : 4 = 7 (chiếc bánh)

Đáp số: 7 chiếc bánh

Câu hỏi 7 :

Có một số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe. Bạn Nam đếm được có tất cả 36 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe ô tô con đang ở điểm đỗ đó. Biết rằng mỗi xe ô tô con đều có 4 bánh xe.

 • A

  7 ô tô

 • B

  8 ô tô

 • C

  9 ô tô

 • D

  10 ô tô

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số ô tô = Số bánh xe : 4

Lời giải chi tiết :

Số ô tô đang ở điểm đỗ đó là:

36 : 4 = 9 (ô tô)

Đáp số: 9 ô tô

Câu hỏi 8 :

Phép tính nào dưới đây có kết qủa bé nhất:

 • A

  24 : 4

 • B

  32 : 4

 • C

  16 : 4

 • D

  20 : 4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thực hiện tính rồi so sánh kết quả các phép chia và kết luận.

Lời giải chi tiết :

Ta có 24 : 4 = 6

        32 : 4 = 8

        16 : 4 = 4

        20 : 4 = 5

Vậy phép tính 16 : 4 có kết quả bé nhất.

 

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 32 quả kiwi, xếp mỗi hộp 4 quả. 

Số quả kiwi đó đủ xếp được

hộp.


Ta có phép chia

:

=

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có 32 quả kiwi, xếp mỗi hộp 4 quả. 

Số quả kiwi đó đủ xếp được

hộp.


Ta có phép chia

:

=

Phương pháp giải :

Tính tính số hộp ta lấy số quả kiwi chia cho số quả trong mỗi hộp.

Lời giải chi tiết :

Số hộp xếp được là

32 : 4 = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp

Ta điền như sau:

Số quả kiwi đó đủ xếp được 8 hộp.

Ta có phép chia 32 : 4 = 8.

 

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 40 kg đường, chia đều vào mỗi túi 2 kg. Sau đó người ta xếp 4 túi đường vào 1 hộp. 

Vậy xếp được 

hộp như vậy.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có 40 kg đường, chia đều vào mỗi túi 2 kg. Sau đó người ta xếp 4 túi đường vào 1 hộp. 

Vậy xếp được 

hộp như vậy.

Phương pháp giải :

- Tìm số túi đường = Số kg đường : Số kg ở mỗi túi

- Tìm số hộp = Số túi đường : Số túi trong mỗi hộp

Lời giải chi tiết :

Người ta đóng được số túi đường là

40 : 2 = 20 (túi)

Số hộp xếp được là

20 : 4 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp

close