Trắc nghiệm: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bán kính của hình tròn là:

 • A

  JK

 • B

  NL

 • C

  OJ

 • D

  ML

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định bán kính của hình tròn.

Lời giải chi tiết :

Bán kính của hình tròn là OJ.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Hình tròn tâm 

, đường kính 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hình tròn tâm 

, đường kính 

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi xác định tâm, đường kính của hình trên.

Lời giải chi tiết :

Hình tròn tâm I, đường kính AB.

Câu hỏi 3 :

Các đường kính của hình tròn bên là:

 

 • A

  EG, BA

 • B

  CD, AB

 • C

  EG, CD

 • D

  BA, CD, EG

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đường kính là đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm nằm trên hình tròn.

Lời giải chi tiết :

CD, AB là đường kính của hình tròn tâm O.

Câu hỏi 4 :

Hình tròn bên có bao nhiêu đoạn thẳng là bán kính.

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định bán kính của hình tròn.

Lời giải chi tiết :

Hình tròn tâm C có 2 bán kính là CH và CD.

Câu hỏi 5 :

Đường kính CD có độ dài bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

 • A

  8 cm

 • B

  16 cm

 • C

  4 cm

 • D

  10 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Để tìm độ dài đường kính ta lấy độ dài bán kính OC nhân với 2.

Lời giải chi tiết :

Ta có bán kính OC = 8 cm.

Đường kính CD có độ dài là

8 x 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

 

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình vẽ sau. Biết AB = 18 cm.

Độ dài đoạn thẳng IM là

cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cho hình vẽ sau. Biết AB = 18 cm.

Độ dài đoạn thẳng IM là

cm

Phương pháp giải :

Để tìm độ dài bán kính ta lấy độ dài đường kính chia cho 2.

Lời giải chi tiết :

Độ dài của bán kính IM là

18 : 2 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm

Câu hỏi 7 :

Hình tròn trên có số đường kính là:

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi xác định đường kính của hình tròn.

Lời giải chi tiết :

Hình tròn tâm O có 3 đường kính là BA, CD, EG.

Câu hỏi 8 :

Cho hình tròn tâm O có đường kính AB = 20 cm. Một điểm M nằm trên hình tròn. Độ dài đoạn thẳng OM là:

 • A

  15 cm

 • B

  5 cm

 • C

  10 cm

 • D

  20 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng OM = Độ dài đường kính AB : 2

Lời giải chi tiết :

Điểm M nằm trên hình tròn nên OM là bán kính hình tròn tâm O.

Độ dài đoạn thẳng OM là

20 : 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

 

Một hình tròn tâm O có bán kính OA, đường kính AB = 1m 4dm.

 


Vậy bán kính OA = 

dm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một hình tròn tâm O có bán kính OA, đường kính AB = 1m 4dm.

 


Vậy bán kính OA = 

dm.

Phương pháp giải :

- Đổi 1m 4dm sang đơn vị dm.

- Để tìm bán kính ta lấy độ dài đường kính chia cho 2.

Lời giải chi tiết :

1m 4dm = 14 dm

Độ dài bán kính OA là

14 : 2 = 7 (dm)

Đáp số: 7 dm

Câu hỏi 10 :

Trong hình bên độ dài của đường kính AC bằng bao nhiêu xăng-xi-mét.

 • A

  4 cm

 • B

  8 cm

 • C

  12 cm

 • D

  6 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Để tìm độ dài đường kính ta lấy độ dài bán kính nhân với 2.

Lời giải chi tiết :

Độ dài đường kính AC là

6 x 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

close