Trắc nghiệm Bảng chia 3 Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

3 x 3

2 x 5

40 : 5

18 : 3

30 : 3

24 : 3

30 : 5

27 : 3

Câu 2 :

Chia đều 27 lít dầu vào 3 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

 • A

  6 lít     

 • B

  7 lít

 • C

  8 lít

 • D

  9 lít

Câu 3 :

Phép nhân nào thích hợp với tranh vẽ:

 

 • A

  2 x 7 = 14

 • B

  3 x 7 = 21

 • C

  3 x 5 = 15

 • D

  3 x 6 = 18

Câu 4 :

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là:

 • A

  4  ;  102

 • B

  5  ;  102

 • C

  4  ; 103

 • D

  5  ;  103

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống.

3 x 6 = 


3 x 9 =


24 : 3

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Bấm chọn đáp án thích hợp rồi điền vào chỗ trống:

 

7 g
8 kg
7 kg
8 mm
21 kg : 3 = .....

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép hai phép tính có cùng kết quả với nhau.

3 x 3

2 x 5

40 : 5

18 : 3

30 : 3

24 : 3

30 : 5

27 : 3

Đáp án

3 x 3

27 : 3

2 x 5

30 : 3

40 : 5

24 : 3

18 : 3

30 : 5

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân, bảng chia 2, 3, 5 rồi ghép với đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

3 x 3 = 27 : 3

2 x 5 = 30 : 3

40 : 5 = 24 : 3

18 : 3 = 30 : 5

Câu 2 :

Chia đều 27 lít dầu vào 3 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

 • A

  6 lít     

 • B

  7 lít

 • C

  8 lít

 • D

  9 lít

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Để tìm số lít dầu trong mỗi can ta lấy số lít dầu có tất cả chia cho số can.

Lời giải chi tiết :

Mỗi can có số lít dầu là

27 : 3 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít dầu

Câu 3 :

Phép nhân nào thích hợp với tranh vẽ:

 

 • A

  2 x 7 = 14

 • B

  3 x 7 = 21

 • C

  3 x 5 = 15

 • D

  3 x 6 = 18

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đếm số quả dâu trong mỗi cột và số cột rồi chọn phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mỗi cột gồm có 3 quả dâu, các quả dâu được xếp thành 7 cột.

Vậy phép nhân thích hợp với tranh vẽ là 3 x 7 = 21.

Câu 4 :

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là:

 • A

  4  ;  102

 • B

  5  ;  102

 • C

  4  ; 103

 • D

  5  ;  103

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả các phép tính theo chiều mũi tên.

Lời giải chi tiết :

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống.

3 x 6 = 


3 x 9 =


24 : 3

Đáp án

3 x 6 = 


3 x 9 =


24 : 3

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 3 và bảng chia 3.

Lời giải chi tiết :

3 x 6 = 18

3 x 9 = 27

24 : 3 = 8

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Bấm chọn đáp án thích hợp rồi điền vào chỗ trống:

 

7 g
8 kg
7 kg
8 mm
21 kg : 3 = .....
Đáp án
7 g
8 kg
7 kg
8 mm
21 kg : 3 =
7 kg
Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3 rồi viết kí hiệu kg sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Ta có 21 : 3 = 7 kg.

close