Trắc nghiệm: Giảm một số đi một số lần Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giảm $45\ell $ đi $5$ lần thì được

$\ell $

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp:

Số \(56\) giảm đi \(7\) đơn vị thì bằng \(8\)

Đúng
Sai

Số \(56\) giảm đi \(7\) lần thì bằng \(8\)

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Các số cần điền vào ô trống lần lượt từ phải sang trái là:

A. \(11;17\)

B. \(11;66\)

C. \(30;36\)

D. \(30;5\)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cửa hàng có $36$ quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi $6$ lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu ?

A. $30$ quả                          

B. $5$ quả                                        

C. $6$ quả                               

D. $7$ quả

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn thẳng AB dài $30\,cm$. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó $5$ lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. \(25cm\)                

B. \(5cm\)                

C. \(20cm\)                

D. \(6cm\)

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

\(12kg\) giảm đi \(2\) lần thì bằng \(6\).

Đúng hay Sai ?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thương của phép chia sẽ thay đổi như thế nào khi số bị chia giảm đi $3$ lần và giữ nguyên số chia ?

A. Thương tăng thêm $3$ lần                           

B. Thương tăng thêm $3$ đơn vị 

C. Thương giảm đi $3$ đơn vị

D. Thương giảm đi $3$ lần

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Năm nay bố $42$ tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố giảm đi $7$ lần. Hỏi hai năm sau, con bao nhiêu tuổi ?

A. $6$ tuổi                     

B. $7$ tuổi                     

C. $8$ tuổi                     

D. $9$ tuổi                     

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giảm $45\ell $ đi $5$ lần thì được

$\ell $

Đáp án

Giảm $45\ell $ đi $5$ lần thì được

$\ell $

Phương pháp giải :

 Để tìm được giá trị của $45\ell $ sau khi giảm $5$ lần ta cần lấy $45:5$ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

Giảm $45\ell $ đi $5$ lần thì được số lít là:

$45:5 = 9(\ell )$

                   Đáp số: $9\ell $.

Số cần điền vào chỗ trống là $9 $.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp:

Số \(56\) giảm đi \(7\) đơn vị thì bằng \(8\)

Đúng
Sai

Số \(56\) giảm đi \(7\) lần thì bằng \(8\)

Đúng
Sai
Đáp án

Số \(56\) giảm đi \(7\) đơn vị thì bằng \(8\)

Đúng
Sai

Số \(56\) giảm đi \(7\) lần thì bằng \(8\)

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Một số giảm đi ${\bf{7}}$ đơn vị thì lấy số đó trừ đi ${\bf{7}}$.

- Một số giảm đi ${\bf{7}}$ lần thì cần lấy số đó chia ${\bf{7}}$.

Lời giải chi tiết :

Vì $56 - 7 = 49$ và $56:7 = 8$ nên lần lượt tích vào các ô trống Sai - Đúng.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Các số cần điền vào ô trống lần lượt từ phải sang trái là:

A. \(11;17\)

B. \(11;66\)

C. \(30;36\)

D. \(30;5\)

Đáp án

D. \(30;5\)

Phương pháp giải :

Lần lượt thực hiện từ trái sang phải:

- Tìm giá trị của $6$ gấp lên $5$ lần.

- Tiếp tục lấy số vừa tìm được giảm đi $6$ lần để tìm được số cần điền vào ô trống thứ hai. 

Lời giải chi tiết :

Vì  $6 \times 5 = 30$ và $30:6 = 5$ nên các số cần điền vào chỗ trống lần lượt là: $30;\,\,5$.

Đáp án cần chọn là D.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cửa hàng có $36$ quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi $6$ lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu ?

A. $30$ quả                          

B. $5$ quả                                        

C. $6$ quả                               

D. $7$ quả

Đáp án

C. $6$ quả                               

Phương pháp giải :

- Tóm tắt:

- Muốn tìm được số dưa hấu còn lại ta lấy số dưa hấu ban đầu chia cho \(6\).

Lời giải chi tiết :

Còn lại số quả dưa hấu là:

$36:6 = 6$ (quả)

                       Đáp số: $6$ quả.

Đáp án cần chọn là C.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn thẳng AB dài $30\,cm$. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó $5$ lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. \(25cm\)                

B. \(5cm\)                

C. \(20cm\)                

D. \(6cm\)

Đáp án

D. \(6cm\)

Phương pháp giải :

Tóm tắt:

 

Độ dài đoạn thẳng CD được tính bằng cách lấy $30$ giảm đi $5$ lần.

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là:

$30:5 = 6(cm)$

                      Đáp số: $6cm$.

Đáp án cần chọn là D.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

\(12kg\) giảm đi \(2\) lần thì bằng \(6\).

Đúng hay Sai ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tìm giá trị của $12$ giảm đi \(2\) lần.

- Viết đơn vị \(kg\) vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(12kg:2 = 6kg\)

Đáp án cần chọn là Sai vì kết quả đã cho thiếu đơn vị đo.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thương của phép chia sẽ thay đổi như thế nào khi số bị chia giảm đi $3$ lần và giữ nguyên số chia ?

A. Thương tăng thêm $3$ lần                           

B. Thương tăng thêm $3$ đơn vị 

C. Thương giảm đi $3$ đơn vị

D. Thương giảm đi $3$ lần

Đáp án

D. Thương giảm đi $3$ lần

Phương pháp giải :

Trong phép chia, nếu giữ nguyên số chia, giảm số bị chia đi bao nhiêu lần thì thương cũng bị giảm đi bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết :

Khi số bị chia giảm đi $3$ lần và giữ nguyên số chia thì thương giảm đi $3$ lần.

Đáp án cần chọn là: D.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Năm nay bố $42$ tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố giảm đi $7$ lần. Hỏi hai năm sau, con bao nhiêu tuổi ?

A. $6$ tuổi                     

B. $7$ tuổi                     

C. $8$ tuổi                     

D. $9$ tuổi                     

Đáp án

C. $8$ tuổi                     

Phương pháp giải :

- Tính tuổi con hiện tại bằng cách tìm $42$ giảm đi $7$ lần bằng bao nhiêu.

- Tính tuổi con sau $2$ năm nữa.

Lời giải chi tiết :

Năm nay con có số tuổi là:

$42:7 = 6$ (tuổi)

Hai năm nữa, con có số tuổi là:

$6 + 2 = 8$ (tuổi)

Đáp số: $8$ tuổi.

Đáp án cần chọn là C.

close