Trắc nghiệm: Bảng chia 7 Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$49:7=$

Câu 2 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giá trị của biểu thức $63:7:3 = $

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

42 ngày = 

tuần

Câu 4 :

Có bao nhiêu chú thỏ mang phép tính có kết quả lớn hơn 4 và bé hơn 50.  

 • A

  3

 • B

  4

 • C

   5

 • D

  6

Câu 5 :

Có 63 lít nước rót đầy vào các xô 7 lít. Hỏi cần bao nhiêu xô để đựng hết số nước đó?

 • A

  6 xô  

 • B

  9 xô

 • C

  7 xô

 • D

  8 xô    

Câu 6 :

Giá trị của x thỏa mãn $x \times 7 + 28 = 70$ là

 • A

  x = 5

 • B

  x = 6

 • C

  x = 7

 • D

  x = 8

Câu 7 :

Chú mèo lấy các quả bóng ghi phép tính có kết qủa bé hơn 28. Hỏi chú mèo lấy được bao nhiêu quả bóng như vậy?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$49:7=$

Đáp án

$49:7=$

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng chia \(7\) rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

$49:7=7$

Số cần điền vào chỗ trống là \(7\).

Câu 2 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giá trị của biểu thức $63:7:3 = $

Đáp án

Giá trị của biểu thức $63:7:3 = $

Phương pháp giải :

Biểu thức có chứa các phép chia nên thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

$63:7:3 = 9:3 = 3$

Số cần điền vào chỗ trống là $3$.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

42 ngày = 

tuần

Đáp án

42 ngày = 

tuần

Phương pháp giải :

Để tìm số tuần ta lấy số ngày chia cho 7.

Lời giải chi tiết :

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. 

Vậy 42 ngày ứng với số tuần là 42 : 7 = 6 (tuần).

Câu 4 :

Có bao nhiêu chú thỏ mang phép tính có kết quả lớn hơn 4 và bé hơn 50.  

 • A

  3

 • B

  4

 • C

   5

 • D

  6

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả dựa vảo bảng nhân 7 và bảng chia 7 rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

4 phép tính có kết quả lớn hơn 4 và bé hơn 50 là:

56 : 7 = 8                  7 x 7 = 49

7 x 6 = 42                  35 : 7 = 5

 

Câu 5 :

Có 63 lít nước rót đầy vào các xô 7 lít. Hỏi cần bao nhiêu xô để đựng hết số nước đó?

 • A

  6 xô  

 • B

  9 xô

 • C

  7 xô

 • D

  8 xô    

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Để tìm số chiếc xô cần dùng ta lấy số lít nước có tất cả chia cho số lít nước ở mỗi can.

Lời giải chi tiết :

Để đựng hết 63 lít nước cần dùng số chiếc xô là

63 : 7 = 9 (xô)

Đáp số: 9 xô

Câu 6 :

Giá trị của x thỏa mãn $x \times 7 + 28 = 70$ là

 • A

  x = 5

 • B

  x = 6

 • C

  x = 7

 • D

  x = 8

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tìm $x \times 7$ bằng cách lấy 70 trừ đi 28.

- Tìm $x$ bằng cách lấy kết quả vừa tìm được chia cho 7.

Lời giải chi tiết :

$x \times 7 + 28 = 70$

$x \times 7 = 70 - 28$

$x \times 7 = 42$

$x = 42:7$

$x = 6$

Câu 7 :

Chú mèo lấy các quả bóng ghi phép tính có kết qủa bé hơn 28. Hỏi chú mèo lấy được bao nhiêu quả bóng như vậy?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả dựa vào bảng nhân 7 và chia 7.

Lời giải chi tiết :

5 quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28 là:

7 x 3 = 21

56 : 7 = 8

35 : 7 = 5

49 : 7 = 7

21 : 7 = 3

close