Trắc nghiệm: Mi-li-mét Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m =

mm


92 cm =

mm

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

 

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Câu 4 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép các vật với độ dài thích hợp trong thực tế:

Cây tre cao khoảng

 

 

Ve sầu dài khoảng

Hộp bút dài khoảng

Bàn học dài khoảng

30 mm

15 cm

80 cm

5m

Câu 6 :

Đoạn thẳng AB dài 560 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD dài là 175 mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  735 mm

 • B

  385 mm

 • C

  395 mm

 • D

  635 mm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Đáp án

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm

1 dm = 100 mm

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 cm = 80 mm

        3 dm = 300 mm

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m =

mm


92 cm =

mm

Đáp án

1 m =

mm


92 cm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 m = 1000 mm

1 cm = 10 mm

 

Lời giải chi tiết :

1 m = 1000 mm

92 cm = 920 mm

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

 

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Đáp án

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

42 mm x 6 = 252 mm

126 mm + 74 mm = 200 mm

Vậy 42 mm x 6 > 126 mm + 74mm

Câu 4 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 17 mm

- Tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và CD

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

56 - 17= 39 (mm)

Cả 2 đoạn thẳng dài số mi-li-mét là

56 + 39 = 95 (mm)

Đáp số: 95 mm

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép các vật với độ dài thích hợp trong thực tế:

Cây tre cao khoảng

 

 

Ve sầu dài khoảng

Hộp bút dài khoảng

Bàn học dài khoảng

30 mm

15 cm

80 cm

5m

Đáp án

Cây tre cao khoảng

 

 

5m

Ve sầu dài khoảng

30 mm

Hộp bút dài khoảng

15 cm

Bàn học dài khoảng

80 cm

Phương pháp giải :

Ghép các vật với độ dài thích hợp trong thực tế.

Lời giải chi tiết :

Câu 6 :

Đoạn thẳng AB dài 560 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD dài là 175 mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  735 mm

 • B

  385 mm

 • C

  395 mm

 • D

  635 mm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 175 mm

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

560 - 175 = 385 (mm)

Đáp số: 385 mm

close