Trắc nghiệm: Mi-li-mét Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm

1 dm = 100 mm

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 cm = 80 mm

        3 dm = 300 mm

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m =

mm


92 cm =

mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1 m =

mm


92 cm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 m = 1000 mm

1 cm = 10 mm

 

Lời giải chi tiết :

1 m = 1000 mm

92 cm = 920 mm

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

 

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

42 mm x 6

126 mm + 74 mm

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

42 mm x 6 = 252 mm

126 mm + 74 mm = 200 mm

Vậy 42 mm x 6 > 126 mm + 74mm

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
35 cm + 48 cm ..... 900 mm
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
35 cm + 48 cm
<
900 mm
Phương pháp giải :

- Thực hiện tính kết quả vế trái.

- Đổi 900 mm sang đơn vị xăng-ti-mét

- Chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

35 cm + 48 cm = 83 cm 

900 mm = 90 cm

Vậy 35 cm + 48 cm < 900 mm

Câu hỏi 5 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 17 mm

- Tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và CD

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

56 - 17= 39 (mm)

Cả 2 đoạn thẳng dài số mi-li-mét là

56 + 39 = 95 (mm)

Đáp số: 95 mm

Câu hỏi 6 :

Đoạn thẳng AB dài 560 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD dài là 175 mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  735 mm

 • B

  385 mm

 • C

  395 mm

 • D

  635 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 175 mm

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

560 - 175 = 385 (mm)

Đáp số: 385 mm

Câu hỏi 7 :

Ốc sên và kiến đi đến trường trên cùng một con đường. Đoạn đường từ nhà kiến đến trường dài 268 mm. Đoạn đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến dài 25 cm. Hỏi đoạn đường từ nhà ốc sên đến trường dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  293 mm

 • B

  518 mm

 • C

  243 mm

 • D

  508 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Đổi 25 cm sang đơn vị mi-li-mét.

- Quãng đường từ nhà ốc sên đến trường = quãng đường từ nhà kiến đến trường + quãng đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến.

Lời giải chi tiết :

Đổi 25 cm = 250 mm

Đoạn đường từ nhà ốc sên đến trường dài số mi-li-mét là

250 + 268 = 518 (mm)

Đáp số: 518 mm

 

Câu hỏi 8 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép các vật với độ dài thích hợp trong thực tế:

Cây tre cao khoảng

 

 

Ve sầu dài khoảng

Hộp bút dài khoảng

Bàn học dài khoảng

30 mm

15 cm

80 cm

5m

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cây tre cao khoảng

 

 

5m

Ve sầu dài khoảng

30 mm

Hộp bút dài khoảng

15 cm

Bàn học dài khoảng

80 cm

Phương pháp giải :

Ghép các vật với độ dài thích hợp trong thực tế.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Nam đo được cục tẩy có độ dài 35 mm, chiếc lá có độ dài 9 cm. Vậy chiếc lá dài hơn cục tẩy

mm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nam đo được cục tẩy có độ dài 35 mm, chiếc lá có độ dài 9 cm. Vậy chiếc lá dài hơn cục tẩy

mm.

Phương pháp giải :

- Đổi 9 cm sang đơn vị mi-li-mét

- Để tìm chiếc lá dài hơn cục tẩy bao nhiêu ta lấy độ dài của chiếc lá trừ đi độ dài của cục tẩy.

Lời giải chi tiết :

Đổi 9 cm = 90 mm

Chiếc lá dài hơn cục tẩy số mi-li-mét là

     90 – 35 = 55 (mm)

                Đáp số: 55 mm

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Đồng xu có độ dài 20 mm. Bút bi có độ dài 14 cm. Bút bi dài hơn đồng xu 

cm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đồng xu có độ dài 20 mm. Bút bi có độ dài 14 cm. Bút bi dài hơn đồng xu 

cm.

Phương pháp giải :

- Đổi 20mm sang đơn vị xăng-ti-mét.

- Để tìm đáp án ta lấy đội dài của bút bi – độ dài của đồng xu.

Lời giải chi tiết :

Đổi 20 mm = 2 cm

Bút bi dài hơn đồng xu số xăng-ti-mét là

               14 – 2 = 12 (cm)

                        Đáp số: 12 cm

close