Trắc nghiệm: Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

80 : 4 =

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

900 : 3 =

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

80 : 4 =

Đáp án

80 : 4 =

Phương pháp giải :

Lấy chữ số hàng chục của số bị chia chia cho số chia rồi viết thêm chữ số 0 sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

8 chục : 4 = 2 chục

Vậy 80 : 4 = 20

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

900 : 3 =

Đáp án

900 : 3 =

Phương pháp giải :

Tính nhẩm phép tính 9 : 3 rồi viết thêm 2 chữ số 0 sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

9 trăm : 3 = 3 trăm

Vậy 900 : 3 = 300

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Đáp án

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Phương pháp giải :

Số quả dưa hấu trên mỗi chuyến = Số quả dưa hấu thu hoạch được : Số chuyến

Lời giải chi tiết :

Mỗi chuyến chở được số quả dưa hấu là

600 : 3 = 200 (quả)

Đáp số: 200 quả dưa hấu

close