Trắc nghiệm: Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

80 : 4 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

80 : 4 =

Phương pháp giải :

Lấy chữ số hàng chục của số bị chia chia cho số chia rồi viết thêm chữ số 0 sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

8 chục : 4 = 2 chục

Vậy 80 : 4 = 20

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

60 : 2 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

60 : 2 =

Phương pháp giải :

Tính nhẩm phép tính 6 : 2 rồi viết thêm 0 vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

6 chục : 2 = 3 chục

Vậy 60 : 2 = 30

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

900 : 3 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

900 : 3 =

Phương pháp giải :

Tính nhẩm phép tính 9 : 3 rồi viết thêm 2 chữ số 0 sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

9 trăm : 3 = 3 trăm

Vậy 900 : 3 = 300

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phép tính sau đúng hay sai?

450 : 9 = 60

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tính nhẩm rồi lựa chọn kết luận đúng hoặc sai.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

45 chục : 9 = 5 chục

Vậy 450 : 9 = 50

Chọn Sai.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

360 : 6 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

360 : 6 =

Phương pháp giải :

Thực hiện tính nhẩm theo quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

36 chục : 6 = 6 chục

Vậy 360 : 6 = 60

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Phương pháp giải :

Số quả dưa hấu trên mỗi chuyến = Số quả dưa hấu thu hoạch được : Số chuyến

Lời giải chi tiết :

Mỗi chuyến chở được số quả dưa hấu là

600 : 3 = 200 (quả)

Đáp số: 200 quả dưa hấu

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chia đều 800 g chè vào 2 hộp.

Vậy mỗi hộp có

gam chè.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chia đều 800 g chè vào 2 hộp.

Vậy mỗi hộp có

gam chè.

Phương pháp giải :

Số gam chè ở mỗi hộp = Số gam chè có tất cả : 2

Lời giải chi tiết :

Mỗi hộp có số gam chè là

800 : 2 = 400 (g)

Đáp số: 400 g chè

Câu hỏi 8 :

Người ta xếp 800 chiếc bánh nướng vào các hộp, mỗi hộp 4 cái bánh. Sau đó người ta xếp các hộp bánh vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp bánh. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng bánh?

 • A

  20 thùng

 • B

  100 thùng

 • C

  40 thùng        

 • D

  50 thùng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm số hộp bánh = Số chiếc bánh : Số bánh trong mỗi hộp

- Tìm số thùng bánh = Số hộp bánh có tất cả : số hộp trong mỗi thùng

Lời giải chi tiết :

Số hộp bánh xếp được là

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh xếp được là

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Câu hỏi 9 :

Bác sóc vừa thu hoạch được 930 hạt dẻ. Bác chia đều số hạt dẻ đó vào 3 cái túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu hạt dẻ?

 • A

  300 hạt

 • B

  330 hạt

 • C

  310 hạt

 • D

  230 hạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số hạt dẻ trong mỗi túi = Số hạt dẻ thu hoạch được : 3

Lời giải chi tiết :

Mỗi túi có số hạt dẻ là

930 : 3 = 310 (hạt dẻ)

Đáp số: 310 hạt dẻ

close