Trắc nghiệm: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

G là trung điểm của đoạn thẳng AB.          

Đúng
Sai

B là điểm ở giữa hai điểm G và H.             

Đúng
Sai

F là điểm ở giữa hai điểm C và E.              

Đúng
Sai

F là trung điểm của đoạn thẳng CD.           

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

G là trung điểm của đoạn thẳng AB.          

Đúng
Sai

B là điểm ở giữa hai điểm G và H.             

Đúng
Sai

F là điểm ở giữa hai điểm C và E.              

Đúng
Sai

F là trung điểm của đoạn thẳng CD.           

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi chọn đúng/sai thích hợp cho mỗi câu.

Lời giải chi tiết :

G là trung điểm của đoạn thẳng AB  (Đúng)

B là điểm ở giữa hai điểm G và H      (Sai vì ba điểm G, B, H không thẳng hàng)

F là điểm ở giữa hai điểm C và E      (Đúng)

F là trung điểm của đoạn thẳng CD   (Sai vì FC < FD)         

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điềm số thích hợp vào ô trống.

là trung điểm của đoạn thẳng AB.


là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

là trung điểm của đoạn thẳng AB.


là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải chi tiết :

H là trung điểm của đoạn thẳng AB.

E là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

U là trung điểm của đoạn thẳng TV. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi lựa chọn kết luận đúng hoặc sai.

Lời giải chi tiết :

Quan sát hình vẽ ta thấy: Ba điểm T, U, V không thẳng hàng.

Nên U không là điểm ở giữa hai điểm T và V. 

Vậy U không là trung điểm của đoạn thẳng TV.

Chọn Sai.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là

cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AM là

cm

Phương pháp giải :

M là trung điểm của đoạn thẳng AB bên MA = MB.

Lời giải chi tiết :

M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên MA = MB = 5 cm.

Câu hỏi 5 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Quan sát tia số chọn đúng/sai thích hợp cho mỗi khẳng định.

Trung điểm của đoạn thẳng ứng với số MK ứng với số 670.

Đúng
Sai

Trung điểm của đoạn thẳng NP ứng với số 720.

Đúng
Sai

Trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số 620.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trung điểm của đoạn thẳng ứng với số MK ứng với số 670.

Đúng
Sai

Trung điểm của đoạn thẳng NP ứng với số 720.

Đúng
Sai

Trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số 620.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Hai vạch chia liên tiếp trên tia số cách nhau 20 đơn vị.

Quan sát tia số rồi xác định tính đúng/sai cho mỗi câu.

Lời giải chi tiết :

Trung điểm của đoạn thẳng MK ứng với số 660. (Chọn Sai)

Trung điểm của đoạn thẳng NP ứng với số 720. (Chọn Đúng)

Trung điểm của đoạn thẳng MN ứng với số 640. (Chọn Sai)

Câu hỏi 6 :

Cho H là trung điểm của đoạn thẳng PQ. Biết PH = 8 cm. Độ dài đoạn thẳng PQ là:

 • A

  4 cm

 • B

  16 cm

 • C

  14 cm

 • D

  Không xác định được

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Độ dài của đoạn thẳng PQ = Độ dài của đoạn thẳng PH x 2

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng PQ là

8 x 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Hoa có một sợi dây dài 18 dm. Hoa cắt tại trung điểm của sợi dây đó. Hoa thu được các đoạn dây mới có độ dài là 

dm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hoa có một sợi dây dài 18 dm. Hoa cắt tại trung điểm của sợi dây đó. Hoa thu được các đoạn dây mới có độ dài là 

dm.

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn dây mới = Độ dài đoạn dây ban đầu : 2

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn dây mới là

18 : 2 = 9 (dm)

Đáp số: 9 dm

Câu hỏi 8 :

Cho đoạn thẳng MN = 20 cm. Gọi A là trung điểm của đoạn thẳng MN, H là trung điểm của đoạn thẳng AN. Độ dài đoạn thẳng AH là:

 • A

  10 cm

 • B

  5 cm

 • C

  4 cm

 • D

  8 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm dộ dài đoạn thẳng AN = Độ dài đoạn thẳng MN : 2

- Tìm dộ dài đoạn thẳng AH = Độ dài của đoạn thẳng AN : 2

Lời giải chi tiết :

Độ dài của đoạn thẳng AN là

20 : 2 = 10 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AH là

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

 

Câu hỏi 9 :

Cho đoạn thẳng AB = 24 cm. Lấy N là điểm ở giữa hai điểm A và B và NA = 8 cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Độ dài đoạn thẳng MB là:

 • A

  8 cm  

 • B

  16 cm

 • C

  10 cm

 • D

  12 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm độ dài đoạn thẳng BN = Độ dài đoạn thẳng AB - Độ dài đoạn thẳng NA

- Tìm độ dài đoạn thẳng MB = Độ dài đoạn thẳng BN : 2

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng BN là

24 - 8 = 16 (cm)

Độ dài đoạn thẳng MB là

16 : 2 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm

Câu hỏi 10 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Cho hình vẽ sau:

Chọn đáp án đúng.

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G.

Đúng
Sai

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Để xác định kết luận a đúng hay sai:

- Kiểm tra ba điểm I, H, K có thẳng hàng hay không.

- Kiểm tra điểm I có nằm giữa hai điểm H và G ?

Tương tự như vậy kiểm tra các kết luận b và c.

Lời giải chi tiết :

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G. - Đ

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G. - S ( Ba điểm H, K, G không thẳng hàng).

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G. - Đ

close