Trắc nghiệm: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín Toán 3 cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:


$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là

 

quả.

Đáp án của giáo viên lời giải hay


$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là

 

quả.

Phương pháp giải :

Để tìm $\frac{1}{7}$ số quả cam ta lấy số quả cam trong hình vẽ chia cho 7.

Lời giải chi tiết :

Trong hình có 21 quả cam.

$\frac{1}{7}$ số quả cam trong hình là 21 : 7 = 3 (quả)

Câu hỏi 2 :

Đã khoanh vào một phần mấy số chiếc bánh ngọt:

 • A

  $\frac{1}{3}$

 • B

  $\frac{1}{6}$

 • C

  $\frac{1}{5}$ 

 • D

  $\frac{1}{8}$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Ta thấyđã khoanh 3 chiếc bánh ngọt.

- Để tìm một phần mấy số bánh đã khoanh ta đếm số chiếc bánh ngọt có trong hình rồi chia cho 3.

Lời giải chi tiết :

Trong hình có 24 chiếc bánh ngọt, có 3 chiếc bánh được khoanh.

Vậy đã khoanh $\frac{1}{8}$ số chiếc bánh ngọt vì 24 : 3 = 8.

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

>
<
=
$\frac{1}{5}$ của 40 ..... $\frac{1}{7}$của 56
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
$\frac{1}{5}$ của 40
=
$\frac{1}{7}$của 56
Phương pháp giải :

Tính kết quả ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

$\frac{1}{5}$ của 40 là 8 (Vì 40 : 5 = 8)

$\frac{1}{7}$của 56 là 8 (vì 56 : 7 = 8)

Vậy $\frac{1}{5}$ của 40 = $\frac{1}{7}$của 56

Câu hỏi 4 :

Đàn gà nhà Hòa có 48 con. Mẹ đã bán $\frac{1}{8}$ số con gà. Hỏi đàn gà nhà Hòa còn lại bao nhiêu con?

 • A

  40 con

 • B

  42 con

 • C

  6 con

 • D

  41 con

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số con gà đã bán = Số con gà ban đầu : 8

- Tìm số con gà còn lại = Số gà ban đầu - số gà đã bán

Lời giải chi tiết :

Số con gà đã bán là

48 : 8 = 6 (con)

Số con gà còn lại là

48 - 6 = 42 (con)

Đáp số: 42 con gà

Câu hỏi 5 :

Ba bạn Việt, Nam và Tú có 72 viên bi. Việt lấy $\frac{1}{8}$số viên bi, Tú lấy $\frac{1}{9}$ số viên bi còn lại. Vậy Nam có bao nhiêu viên bi?

 • A

  56 viên bi

 • B

  55 viên bi

 • C

  17 viên bi       

 • D

  52 viên bi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số bi của Việt lấy = Số bi của 3 bạn : 8

- Tìm số bi còn lại sau khi Việt lấy

- Tìm số bi của Tú lấy = Số bi còn lại sau khi Việt lấy : 9

- Tìm số bi của Nam = Số bi của 3 bạn - Số bi 2 bạn Việt và Tú lấy

Lời giải chi tiết :

Việt lấy số viên bi là

72 : 8 = 9 (viên)

Số bi còn lại sau khi Việt lấy là

72 - 9 = 63 (viên)

Số bi bạn Tú lấy là

63 : 9 = 7 (viên)

Nam có số viên bi là

72 - (9 + 7) = 56 (viên)

Đáp số: 56 viên bi

 

 

close