Trắc nghiệm: Một phần hai. Một phần tư Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hình nào dưới đây có phần tô màu biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ ?

Câu 2 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Câu 3 :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 4 :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Câu 5 :

Lan có 16 cây bút chì màu. Trong buổi học vẽ, Lan đã dùng $\frac{1}{2}$ số chiếc bút chì đó để tô màu. Hỏi Lan đã dùng bao nhiêu chiếc bút chì trong buổi học vẽ.

 • A

  4 chiếc bút

 • B

  8 chiếc bút

 • C

  6 chiếc bút

 • D

  2 chiếc bút

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hình nào dưới đây có phần tô màu biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ ?

Đáp án
Phương pháp giải :

Chọn đáp án có hình được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu một phần.

Lời giải chi tiết :

Hình biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ là: Hình C.

Đáp án cần chọn là C.

Câu 2 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu có trong can chia cho 4.

Lời giải chi tiết :

Số lít dầu được lấy ra là

32 : 4 = 8 (lít)

Đáp số: 8 lít

 

Câu 3 :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ta chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình B.

Câu 4 :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hình được tô màu $\frac{1}{4}$ là hình chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình C. 

Câu 5 :

Lan có 16 cây bút chì màu. Trong buổi học vẽ, Lan đã dùng $\frac{1}{2}$ số chiếc bút chì đó để tô màu. Hỏi Lan đã dùng bao nhiêu chiếc bút chì trong buổi học vẽ.

 • A

  4 chiếc bút

 • B

  8 chiếc bút

 • C

  6 chiếc bút

 • D

  2 chiếc bút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số cây bút chì Lan đã dùng = Số cây bút có tất cả : 2

Lời giải chi tiết :

Lan đã dùng số chiếc bút chì trong buổi học vẽ là

16 : 2 = 8 (chiếc bút)

Đáp số: 8 chiếc bút chì

close