Trắc nghiệm: Một phần hai. Một phần tư Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hình nào dưới đây có phần tô màu biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ ?

Đáp án của giáo viên lời giải hay
Phương pháp giải :

Chọn đáp án có hình được chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu một phần.

Lời giải chi tiết :

Hình biểu diễn phân số $\dfrac{1}{4}$ là: Hình C.

Đáp án cần chọn là C.

Câu hỏi 2 :

Một can dầu có 32 lít. Người ta lấy ra $\frac{1}{4}$ số lít dầu trong can. Số lít dầu được lấy ra là:

 • A

  4 lít

 • B

  6 lít

 • C

  7 lít

 • D

  8 lít

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu có trong can chia cho 4.

Lời giải chi tiết :

Số lít dầu được lấy ra là

32 : 4 = 8 (lít)

Đáp số: 8 lít

 

Câu hỏi 3 :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ta chọn hình được chia thành 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình B.

Câu hỏi 4 :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Hình được tô màu $\frac{1}{4}$ là hình chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình C. 

Câu hỏi 5 :

Đã tô màu một phần mấy hình sau:

 • A

  $\frac{1}{4}$

 • B

  $\frac{1}{6}$

 • C

  $\frac{1}{2}$

 • D

  $\frac{1}{8}$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu rồi kết luận.

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ đã cho gồm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. 

Vậy đã tô màu $\frac{1}{2}$ hình đã cho.

Câu hỏi 6 :

Đã tô màu $\frac{1}{4}$số ô vuông ở hình nào:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đếm số phần bằng nhau và số phần tô màu ở mỗi hình rồi kết luận.

Lời giải chi tiết :

Hình B gồm 4 phần bằng nhau (mỗi phần gồm 3 ô vuông).

Tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{4}$số ô vuông ở hình B.

Câu hỏi 7 :

Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$số chiếc cúc áo của những hình nào:

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình A và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để trà lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết :

Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$số chiếc cúc áo của hình A và C. 

Câu hỏi 8 :

Đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số quả cam ở hình nào:

 • A

 • B

 • C

 • D

  Không có đáp án đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Ta chọn hình được chia số cam thành 4 phần bằng nhau và khoanh 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Hình C được chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần 3 quả cam.

Đã khoanh vào 1 phần.

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số quả cam ở hình C. 

Câu hỏi 9 :

Lan có 16 cây bút chì màu. Trong buổi học vẽ, Lan đã dùng $\frac{1}{2}$ số chiếc bút chì đó để tô màu. Hỏi Lan đã dùng bao nhiêu chiếc bút chì trong buổi học vẽ.

 • A

  4 chiếc bút

 • B

  8 chiếc bút

 • C

  6 chiếc bút

 • D

  2 chiếc bút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số cây bút chì Lan đã dùng = Số cây bút có tất cả : 2

Lời giải chi tiết :

Lan đã dùng số chiếc bút chì trong buổi học vẽ là

16 : 2 = 8 (chiếc bút)

Đáp số: 8 chiếc bút chì

Câu hỏi 10 :

Một hộp bánh có 36 chiếc bánh. Bạn Nam đã ăn $\frac{1}{4}$số chiếc bánh trong hộp. Hỏi Nam đã ăn bao nhiêu chiếc bánh?

 • A

  4 cái bánh

 • B

  8 cái bánh     

 • C

  9 cái bánh

 • D

  16 cái bánh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số chiếc bánh đã ăn = Số chiếc bánh ban đầu : 4

Lời giải chi tiết :

Nam đã ăn số cái bánh là

36 : 4 = 9 (cái bánh)

Đáp số: 9 cái bánh

 

close