Trắc nghiệm: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ những hình nào dưới đây?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B và C

 • C

  Hình C và D

 • D

  Hình B, C và D.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Hình được tô màu $\frac{1}{3}$ là hình được chia thành 3 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ hình C và D.

Câu hỏi 2 :

Đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Quan sát để chọn hình được chia thành 6 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình B.

Câu hỏi 3 :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình nào dưới đây:

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định hình được chia thành 5 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình sau:

Câu hỏi 4 :

Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo:

 • A

  $\frac{1}{3}$

 • B

  $\frac{1}{6}$

 • C

  $\frac{1}{5}$

 • D

  $\frac{1}{8}$

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đếm số quả táo có trong hình rồi chia cho 3.

Lời giải chi tiết :

Trong hình có 15 quả táo, khoanh vào 3 quả táo.

Vậy ta đã khoanh $\frac{1}{5}$ số quả táo vì 15 : 3 = 5.

Câu hỏi 5 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi kết luận dưới đây:

Đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình A.

Đúng
Sai

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình B.

Đúng
Sai

Đã tô màu $\frac{1}{3}$số ô vuông ở hình C.    

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình A.

Đúng
Sai

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình B.

Đúng
Sai

Đã tô màu $\frac{1}{3}$số ô vuông ở hình C.    

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Quan sát rồi xác định tính đúng, sai cho mỗi câu.

Lời giải chi tiết :

Đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình A (Sai vì đã tô màu $\frac{1}{7}$ hình A).

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình B (Sai vì đã tô màu $\frac{1}{2}$ số ô vuông ở hình B).

Đã tô màu $\frac{1}{3}$số ô vuông ở hình C. Đúng    

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cần khoanh tròn bao nhiêu quả thì bằng $\dfrac{1}{3}$ số quả dâu tây có trong hình dưới đây ?

A. \(3\) quả

B. \(4\) quả

C. \(5\) quả

D. \(6\) quả

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \(3\) quả

Phương pháp giải :

- Đếm số quả có trong hình.

- Chia số quả đó thành 3 phần bằng nhau và tìm giá trị của mỗi phần.

Lời giải chi tiết :

Trong hình có $9$ quả dâu tây.

$\dfrac{1}{3}$ số quả dâu tây trong hình là:

         $9{\rm{ }}:{\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}3$  (quả)

Vậy cần khoanh vào $3$ quả.

Đáp án cần chọn là A.

Câu hỏi 7 :

Đã khoanh vào $\frac{1}{6}$ số quả cam ở hình nào dưới đây?

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đếm số cam có trong hình rồi chia cho 6.

Chọn hình được khoanh có số quả cam bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Trong hình có 18 quả cam.

$\frac{1}{6}$ số quả cam là

18 : 6 = 3 (quả)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 $\dfrac{1}{6}$ của số nào có giá trị bằng \(7\) ?

A. ${\rm{ }}36$

B. ${\rm{ }}24$

C. ${\rm{ }}42$

D. ${\rm{ }}60$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. ${\rm{ }}42$

Phương pháp giải :

Tìm giá trị $\dfrac{1}{6}$ của các số đã cho rồi chọn đáp án có kết quả bằng \(7\).

Lời giải chi tiết :

\(\dfrac{1}{6}\) của \(36\) là:    \(36:6= 6\)

\(\dfrac{1}{6}\) của \(24\) là:    \(24:6= 4\)

\(\dfrac{1}{6}\) của \(42\) là:    \(42:6= 7\)

\(\dfrac{1}{6}\) của \(60\) là:    \(60:6= 10\)

Vậy \(7\) là giá trị \(\dfrac{1}{6}\) của \(42.\)

Đáp án cần chọn là C

Câu hỏi 9 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Tích vào ô Đúng hoặc Sai của mỗi câu sau:

a. $\dfrac{1}{5}$của $15$ là $3$

Đúng
Sai

b. $\dfrac{1}{5}$của $15$ là $5$

Đúng
Sai

c. $\dfrac{1}{5}$của $15$ là $2$

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. $\dfrac{1}{5}$của $15$ là $3$

Đúng
Sai

b. $\dfrac{1}{5}$của $15$ là $5$

Đúng
Sai

c. $\dfrac{1}{5}$của $15$ là $2$

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Tìm một trong \(5\) phần bằng nhau của \(15\) thì có giá trị bằng bao nhiêu.

- Tích vào ô trống thích hợp của mỗi nhận xét.

Lời giải chi tiết :

$\dfrac{1}{5}$ của $15$ là: $15:5=3$.

Do đó, câu a đúng và câu b, c sai.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu $>; <$ hoặc $ =$ vào chỗ trống:

$\dfrac{1}{5}$ của $30$

$\dfrac{1}{6}$ của $36$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$\dfrac{1}{5}$ của $30$

$\dfrac{1}{6}$ của $36$

Phương pháp giải :

- Tìm giá trị của mỗi vế bằng cách tính một trong các phần bằng nhau của hai số cho trước.

- So sánh và điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

$\dfrac{1}{5}$ của $30$ là $30:5=6$

$\dfrac{1}{6}$ của $36$ là $36:6 = 6$

Mà \(6=6\)

Vậy $\dfrac{1}{5}$ của $30$ $=$ $\dfrac{1}{6}$ của $36$.

Dấu cần điền vào chỗ trống là dấu $=$.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Một cửa hàng có $40m$ vải xanh, đã bán được $\dfrac{1}{5}$ số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán mấy mét vải xanh?

A. ${\rm{ }}45{\rm{ }}m$

B. ${\rm{ }}35{\rm{ }}m$

C. ${\rm{ }}1{\rm{ }}m$

D. ${\rm{ }}8{\rm{ }}m$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. ${\rm{ }}8{\rm{ }}m$

Phương pháp giải :

Để giải bài toán, ta lấy số mét vải đã cho chia cho \(5\).

Lời giải chi tiết :

Cửa hàng đó đã bán số mét vải là:

           $40{\rm{ }}:{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}8$ (mét)

                                    Đáp số: $8$m.

close