Trắc nghiệm: Nhân số tròn chục với số có một chữ số Toán 3 cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

20 x 3 =

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

20 x 3 =

Đáp án

20 x 3 =

Phương pháp giải :

Lấy chữ số hàng chục nhân với thừa số thứ hai rồi viết thêm số 0 vào sau kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết :

2 chục x 3 = 6 chục

Vậy 20 x 3 = 60.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Đáp án

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Phương pháp giải :

Để tìm số lít nước trong 3 can ta lấy số lít nước trong một can nhân với 3.

Lời giải chi tiết :

3 can như thế chứa được tất cả số lít nước là

30 x 3 = 90 (lít nước)

Đáp số: 90 lít nước

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Đáp án

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Phương pháp giải :

- Tìm số chiếc đũa trên mỗi bàn ăn.

- Tính nhẩm số chiếc đũa Nam cần xếp.

Lời giải chi tiết :

Mỗi bàn ăn có số chiếc đũa là:

2 x 5 = 10 (chiếc)

10 bàn ăn cần xếp tất cả số chiếc đũa là:

10 x 10 = 100 (chiếc đũa)

Đáp số: 100 chiếc đũa

close