Trắc nghiệm: Phép trừ trong phạm vi 100 000 Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $3628-1353$ là: 

A. $2275$ 

B. $2265$ 

C. $2375$                            

D. $2365$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. $2275$ 

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Kết quả của phép toán là:

$3628-1353=2275$

Đáp án cần chọn là A.

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “Hiệu của $2468$ và $999$ bằng $1469$”.

Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép trừ hai số $2468$ và $1469$.

- Kiểm tra kết quả vừa tìm được có bằng với kết quả của bạn Lan hay không.

Lời giải chi tiết :

Hiệu của $2468$ và $999$ có giá trị là:

 $2468-999=1469$.

Vậy bạn Lan nói đúng.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính:

 

Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số để được phép tính đúng.

 

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$a=$


$b=$


$c=$


$d=$

Phương pháp giải :

- Nhẩm tìm các chữ số theo thứ tự từ phải sang trái:

Ví dụ: \(4\) trừ mấy để bằng \(1\) ?. Từ đó tìm được chữ số cần điền vào vị trí chữ \(d\).

- Lần lượt như vậy, em tìm lần lượt các số thay cho chữ cái \(b,c,a\).

Lời giải chi tiết :

Ta có:

\(4-1=3\); \(8+3=11\);

\(5+1=6\); \(2+7=9\)

Vậy điền các số thay cho các chữ cái để được phép tính như sau:

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho bốn chữ số $0;1;\,2;\,3$. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

A. $2333$                                      

B. $2187$                                            

C. $2287$                                     

D. $3233$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. $2187$                                            

Phương pháp giải :

- Tìm số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho.

- Tìm số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho.

- Tính hiệu của hai số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Từ các số đã cho, số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là $3210$

Từ các số đã cho, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là $1023$

Hiệu của hai số vừa tìm được là: $3210-1023=2187$.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Kết quả của phép tính 5 700 – 3 000 là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Kết quả của phép tính 5 700 – 3 000 là 

Phương pháp giải :

Tính nhẩm:

5 nghìn 7 trăm – 3 nghìn = 2 nghìn 7 trăm

Lời giải chi tiết :

5 nghìn 7 trăm – 3 nghìn = 2 nghìn 7 trăm

Vậy 5 700 – 3 000 = 2 700

Câu hỏi 6 :

Cầu Đình Vũ – Cát Hải là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài 5 442 m. Cầu Vĩnh Tuy dài 3 690 m. Hỏi cầu Đình Vũ – Cát Hải dài hơn cầu Vĩnh Tuy bao nhiêu mét?

 • A

  1 852 m

 • B

  1 752 m

 • C

  2 752 m

 • D

  2 852 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Để xác định cầu Đình Vũ – Cát Hải dài hơn cầu Vĩnh Tuy bao nhiêu mét ta thực hiện phép trừ 5 442 – 3 690

Lời giải chi tiết :

Cầu Đình Vũ – Cát Hải dài hơn cầu Vĩnh Tuy số mét là

5 442 – 3 690 = 1 752 (m)

Đáp số: 1 752 m

Câu hỏi 7 :

Một xe chở 8 050 kg tới các kho. Lần đầu, xe chuyển 3 500 kg gạo tới kho thứ nhất. Lần sau, xe chuyển 2 700 kg gạo tới kho thứ hai. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

 • A

  1 850 kg

 • B

  2 550 kg        

 • C

  1 800 kg

 • D

  2 850 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số gạo cả 2 lần xe đã chuyển đi

- Tìm số gạo còn lại trong xe

Lời giải chi tiết :

Cả hai lần xe đã chuyển số ki-lô-gam gạo là

3 500 + 2 700 = 6 200 (kg)

Trong xe còn lại số ki- lô-gam gạo là

8 050 – 6 200 = 1 850 (kg)

Đáp số: 1 850 kg gạo

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong năm học này, một trường đại học có 6 460 sinh viên. Đến cuối năm học có 1 150 sinh viên tốt nghiệp ra trường và đầu năm học mới có 1 320 sinh viên mới nhập học.


Vậy trong năm học mới trường đó có

sinh viên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong năm học này, một trường đại học có 6 460 sinh viên. Đến cuối năm học có 1 150 sinh viên tốt nghiệp ra trường và đầu năm học mới có 1 320 sinh viên mới nhập học.


Vậy trong năm học mới trường đó có

sinh viên.

Phương pháp giải :

Để tìm số sinh viên trong năm học mới ta thực hiện phép tính 6 460 – 1 150 + 1 320

Lời giải chi tiết :

Trong năm học mới trường đó có số sinh viên là

6 460 – 1 150 + 1 320 = 6630 (sinh viên)

Đáp số: 6630 sinh viên

Câu hỏi 9 :

Giá trị của biểu thức 82 352 – 5 600 – 25 000 là:

 • A

  52 752

 • B

  61 752

 • C

  51 752

 • D

  62 752

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

82 352 – 5 600 – 25 000 = 76 752 - 25 000

                                     = 51 752

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

74 000 – (36 000 – 20 000) =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

74 000 – (36 000 – 20 000) =

Phương pháp giải :

Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết :

74 000 – (36 000 – 20 000) = 74 000 - 16 000 

                                         = 58 000

Câu hỏi 11 :

Một siêu thị có 8 590 kg rau quả, siêu thị nhập về thêm 6 315 kg rau quả. Hỏi sau khi bán đi 7 020 kg rau quả thì siêu thị đó còn lại bao nhiêu ki - lô - gam rau quả?

 

 • A

  7 885 kg

 • B

  7 985 kg

 • C

  7 785 kg

 • D

  8 785 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số kg rau quả siêu thị có sau khi nhập thêm

- Tìm số kg rau quả siêu thị có sau khi bán đi

Lời giải chi tiết :

Sau khi nhập thêm siêu thị có số kg rau quả là

8 590 + 6 315 = 14 905 (kg)

Sau khi bán đi siêu thị còn lại số ki-lô-gam rau quả là

14 905 - 7 020 = 7 885 (kg)

Đáp số: 7 885 kg rau quả

Câu hỏi 12 :

Kết quả của biểu thức 8 592 + 9 200 – 15 918 là

 • A

  1 775

 • B

  1 874

 • C

  2 834

 • D

  1 844

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

8 592 + 9 200 – 15 918 = 17 792 - 15 918 

                                      = 1 874

Câu hỏi 13 :

Một nông trường thu hoạch được 19 240 bông hoa hồng, nông trường đã chuyển tới cửa hàng 11 500 bông hoa và chuyển tới siêu thị 6 595 bông hoa. Hỏi nông trường đó còn lại bao nhiêu bông hoa đã thu hoạch?

 • A

  1 155 bông hoa        

 • B

  1 245 bông hoa

 • C

  1 255 bông hoa

 • D

  1 145 bông hoa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tính tổng số bông hoa siêu thị đã chuyển tới cửa hàng và siêu thị.

- Tìm số bông hoa còn lại

Lời giải chi tiết :

Số bông hoa hồng nông trường đã chuyển đi là

11 500 + 6 595 = 18 095 (bông hoa)

Số bông hoa nông trường còn lại là

19 240 - 18 095 = 1 145 (bông hoa)

Đáp số: 1 145 bông hoa

Câu hỏi 14 :

Trong 3 tháng đầu năm, một xưởng may đã sản xuất được 9 820 bộ đồng phục học sinh và 12 560 bộ quần áo bảo hộ lao động. Xưởng đã xuất đi 6835 bộ đồng phục học sinh và 10 240 bộ quần áo bảo hộ lao động. Hỏi xưởng đó còn lại tất cả bao nhiêu bộ đồng phục học sinh và quần áo bảo hộ lao động?

 • A

  5 315 bộ

 • B

  5 305 bộ

 • C

  4 305 bộ

 • D

  6 315 bộ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số bộ đồng phục và quần áo bảo hộ xưởng đó may được

- Tìm số bộ đồng phục xưởng đó đã bán đi

- Tìm số bộ đồng phục còn lại

Lời giải chi tiết :

Số bộ đồng phục và quần áo bảo hộ xưởng đó sản xuất được là

9 820 + 12 560  = 22 380 (bộ)

Số bộ đồng phục và quần áo bảo hộ xưởng đó đã xuất đi là

6 835 + 10 240 = 17 075 (bộ)

Xưởng đó còn lại tất cả số bộ đồng phục học sinh và quần áo bảo hộ lao động là

22 380 - 17 075 = 5 305 (bộ)

Đáp số: 5 305 bộ

close