Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P : Hoa hồng × Hoa hồng → F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ?

 • A

  Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

 • B

  Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

 • C

  Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

 • D

  Hoa hồng là tính trạng trội

Câu 2 :

Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản ở đời F1, F2 trong lai một tính trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:

 • A

  Giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen F2 nhưng khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

 • B

  Không giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen nhưng giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

 • C

  Giống nhau về tỷ lệ kiểu hình ở F1, khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen

 • D

  khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen và tỷ lệ phân ly kiểu hình

Câu 3 :

Điều kiện nghiệm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menden:

 • A

  Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

 • B

  Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn

 • C

  Phải phân tích trên 1 lượng cá thể lớn

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 4 :

Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là:

 • A

  Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong giảm phân và tổ hợp tự do chúng trong thụ tinh

 • B

  Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạngtrong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

 • C

  Khả năng tự nhân đôi của cặp NST đồng dạng trước khi bước vào giảm phân

 • D

  Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong nguyên phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là đúng về quy luật phân li độc lập ?

 • A

  Mỗi cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

 • B

  Sự di truyền của các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.

 • C

  Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

 • D

  Cả A và B

Câu 6 :

Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyển độc lập các cặp tính trạng là

 • A

  số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.

 • B

  mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST.

 • C

  các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

 • D

  các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.

Câu 7 :

Trong kết quả thi nghiêm cùa Menden, nếu F1 đồng tính thì các cơ thể đem lai sẽ như thế nào?

 • A

  Một cơ thể đồng hợp tử gen trội và một cơ thể đồng hợp tử gen lặn

 • B

  Cả hai cơ thể đều đồng hợp tử gen trội hoặc đồng hợp tử gen lặn

 • C

  Một cơ thể đồng hợp tử, một cờ thể dị hợp tử

 • D

  Cấu A và B đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P : Hoa hồng × Hoa hồng → F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ?

 • A

  Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

 • B

  Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

 • C

  Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

 • D

  Hoa hồng là tính trạng trội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Biện luận kết quả lai dựa vào KH → xác định đặc điểm của tính trạng

Lời giải chi tiết :

Vì theo đề bài, F1 : 25,5% hoa đỏ; 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng tức F1 phân tích theo tỉ lệ 1 : 2 : 1, đây là trường hợp tính trội không hoàn toàn.

Câu 2 :

Điểm giống nhau và khác nhau cơ bản ở đời F1, F2 trong lai một tính trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:

 • A

  Giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen F2 nhưng khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

 • B

  Không giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen nhưng giống nhau về tỷ lệ phân ly kiểu hình

 • C

  Giống nhau về tỷ lệ kiểu hình ở F1, khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen

 • D

  khác nhau về tỷ lệ phân ly kiểu gen và tỷ lệ phân ly kiểu hình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

P: AA(trội) × aa (lặn)

F1: Aa (trội)

F2: 1AA:2Aa:1aa

KH: 3 trội: 1 lặn

P: AA(trội) × aa (lặn)

F1: Aa (trung gian)

F2: 1AA:2Aa:1aa

KH: 1 trội:2 trung gian:1 lặn

Phát biểu đúng là A

Câu 3 :

Điều kiện nghiệm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menden:

 • A

  Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

 • B

  Tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn

 • C

  Phải phân tích trên 1 lượng cá thể lớn

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menden:

+ Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản

+ Các cặp gen phải tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng

+ Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể

Câu 4 :

Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là:

 • A

  Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong giảm phân và tổ hợp tự do chúng trong thụ tinh

 • B

  Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạngtrong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

 • C

  Khả năng tự nhân đôi của cặp NST đồng dạng trước khi bước vào giảm phân

 • D

  Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong nguyên phân và tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: Sự phân ly ngẫu nhiên của cặp NST đồng dạng mang gen trong giảm phân và tổ hợp tự do chúng trong thụ tinh

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là đúng về quy luật phân li độc lập ?

 • A

  Mỗi cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

 • B

  Sự di truyền của các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.

 • C

  Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

 • D

  Cả A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quy luật phân ly độc lập: Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

A sai, mỗi cặp tính trạng chỉ phân ly theo tỷ lệ 3:1

B sai, các cặp nhân tố di truyền phân ly độc lập với nhau không phải các cặp tính trạng

C đúng

D sai

Câu 6 :

Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyển độc lập các cặp tính trạng là

 • A

  số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.

 • B

  mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST.

 • C

  các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

 • D

  các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi các gen quy định các tính trạng này nằm trên các NST khác nhau thì chúng PLĐL

Câu 7 :

Trong kết quả thi nghiêm cùa Menden, nếu F1 đồng tính thì các cơ thể đem lai sẽ như thế nào?

 • A

  Một cơ thể đồng hợp tử gen trội và một cơ thể đồng hợp tử gen lặn

 • B

  Cả hai cơ thể đều đồng hợp tử gen trội hoặc đồng hợp tử gen lặn

 • C

  Một cơ thể đồng hợp tử, một cờ thể dị hợp tử

 • D

  Cấu A và B đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong kết quả thi nghiêm cùa Menden, nếu F1 đồng tính thì một cơ thể đồng hợp tử gen trội và một cơ thể đồng hợp tử gen lặn hoặc cả hai cơ thể đều đồng hợp tử gen trội hoặc đồng hợp tử gen lặn

close