Trắc nghiệm Bài 25. Thường biến - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Thường biến là:

 • A

  Sự biến đổi xảy ra trên NST .

 • B

  Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền.

 • C

  Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN.

 • D

  Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Câu 2 :

 Nguyên nhân gây ra thường biến là:

 • A

  Tác động trực tiếp của môi trường sống.

 • B

  Biến đổi đột ngột trên phân tử AND.

 • C

  Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST.

 • D

  Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen.

Câu 3 :

 Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

 • A

  Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.

 • B

  Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.

 • C

  Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.

 • D

  Sự biến đổi màu hoa theo pH đất

Câu 4 :

Các biến dị nào sau đây không là thường biến?

 • A

  Cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.

 • B

  Củ su hào nhỏ do sâu bệnh

 • C

  Xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.

 • D

  Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.

Câu 5 :

Thường biến có thể xảy ra khi:

 • A

  cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.

 • B

  cơ thể còn non cho đến lúc chết .

 • C

  mới là hợp tử .

 • D

  còn là bào thai .

Câu 6 :

Thường biến xảy ra mang tính chất:

 • A

  Riêng lẻ, cá thể và không xác định.

 • B

  Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau.

 • C

  Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.

 • D

  Chỉ đôi lúc mới di truyền.

Câu 7 :

 Ý nghĩa của thường biến là:

 • A

  Tạo ra sự đa dạng về kiểu gen của sinh vật.

 • B

  Giúp cho cấu trúc NST của cơ thể hoàn thiện hơn.

 • C

  Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.

 • D

  Cả 3 ý nghĩa nêu trên.

Câu 8 :

 Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?

 • A

  Xảy ra đồng loạt và xác định.

 • B

  Biểu hiên trên cơ thể khi phát sinh.

 • C

  Kiểu hình của cơ thể thay đổi.

 • D

  Do tác động của môi trường sống.

Câu 9 :

Nội dung nào sau đây không đúng?

 • A

  Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến.

 • B

  Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường.

 • C

  Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.

 • D

  Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Câu 10 :

Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

 • A

  số lượng quả trên cây của một giống cây trồng.

 • B

  số hạt trên bông của một giống lúa.

 • C

  số lợn con trong một lứa đẻ của một giống lợn.

 • D

  tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò sữa.

Câu 11 :

Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

 • A

  các biện pháp và kỹ thuật sản xuất.

 • B

  một giống ở vật nuôi hoặc cây trồng

 • C

  năng suất thu được.

 • D

  điều kiện về thức ăn và nuôi dưỡng.

Câu 12 :

Trong việc tăng suất cây trồng, yếu tố nào là quan trọng hơn?

 • A

  Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi .

 • B

  Giống cây trồng và vật nuôi .

 • C

  Điều kiện khí hậu.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thường biến là:

 • A

  Sự biến đổi xảy ra trên NST .

 • B

  Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền.

 • C

  Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN.

 • D

  Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Câu 2 :

 Nguyên nhân gây ra thường biến là:

 • A

  Tác động trực tiếp của môi trường sống.

 • B

  Biến đổi đột ngột trên phân tử AND.

 • C

  Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST.

 • D

  Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thường biến là do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường sống.

Câu 3 :

 Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

 • A

  Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.

 • B

  Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.

 • C

  Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.

 • D

  Sự biến đổi màu hoa theo pH đất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự biến đổi màu màu hoa theo pH đất là thường biến.

Câu 4 :

Các biến dị nào sau đây không là thường biến?

 • A

  Cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.

 • B

  Củ su hào nhỏ do sâu bệnh

 • C

  Xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.

 • D

  Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bệnh loạn sắc ở người không phải là thường biến

Câu 5 :

Thường biến có thể xảy ra khi:

 • A

  cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.

 • B

  cơ thể còn non cho đến lúc chết .

 • C

  mới là hợp tử .

 • D

  còn là bào thai .

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Lời giải chi tiết :

Thường biến có thể xảy ra khi cơ thể còn non cho đến lúc chết.

Câu 6 :

Thường biến xảy ra mang tính chất:

 • A

  Riêng lẻ, cá thể và không xác định.

 • B

  Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau.

 • C

  Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.

 • D

  Chỉ đôi lúc mới di truyền.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định

Câu 7 :

 Ý nghĩa của thường biến là:

 • A

  Tạo ra sự đa dạng về kiểu gen của sinh vật.

 • B

  Giúp cho cấu trúc NST của cơ thể hoàn thiện hơn.

 • C

  Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.

 • D

  Cả 3 ý nghĩa nêu trên.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thường biến Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.

Câu 8 :

 Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?

 • A

  Xảy ra đồng loạt và xác định.

 • B

  Biểu hiên trên cơ thể khi phát sinh.

 • C

  Kiểu hình của cơ thể thay đổi.

 • D

  Do tác động của môi trường sống.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thường biến xảy ra đồng loạt và xác định còn đột biến xảy ra ngẫu nhiên, lẻ tẻ và không có hướng.

Câu 9 :

Nội dung nào sau đây không đúng?

 • A

  Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến.

 • B

  Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường.

 • C

  Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.

 • D

  Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

B sai, Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào kiểu gen

Câu 10 :

Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

 • A

  số lượng quả trên cây của một giống cây trồng.

 • B

  số hạt trên bông của một giống lúa.

 • C

  số lợn con trong một lứa đẻ của một giống lợn.

 • D

  tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò sữa.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

Lời giải chi tiết :

Tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò sữa tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

Câu 11 :

Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

 • A

  các biện pháp và kỹ thuật sản xuất.

 • B

  một giống ở vật nuôi hoặc cây trồng

 • C

  năng suất thu được.

 • D

  điều kiện về thức ăn và nuôi dưỡng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong sản xuất, con người quan tâm đến các sản phẩm được thu hoạch.

Lời giải chi tiết :

Trong sản xuất, kiểu hình được hiểu năng suất thu được.

Câu 12 :

Trong việc tăng suất cây trồng, yếu tố nào là quan trọng hơn?

 • A

  Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi .

 • B

  Giống cây trồng và vật nuôi .

 • C

  Điều kiện khí hậu.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Việc cải thiện các yếu tố về kiểu gen và môi trường có thể tạo ra kiểu hình tốt nhất.

Lời giải chi tiết :

Trong việc tăng suất cây trồng, yếu tố giống cây trồng và vật nuôi và kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi là quan trọng hơn.

close