Trắc nghiệm Bài 8. Nhiễm sắc thể - Sinh 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

NST là cấu trúc có ở:

 • A

  Bên ngoài tế bào

 • B

  Trong các bào quan

 • C

  Trong nhân tế bào

 • D

  Trên màng tế bào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào.

Câu hỏi 2 :

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

 • A

  Hình que

 • B

  Hình hạt

 • C

  Hình chữ V

 • D

  Nhiều hình dạng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có nhiều hình dạng khác nhau.

Câu hỏi 3 :

Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

 • A

  số lượng, hình dạng, cấu trúc NST.

 • B

  số lượng, hình thái NST.

 • C

  số lượng, cấu trúc NST.

 • D

  số lượng không đổi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc các gen trong NST.

Câu hỏi 4 :

Cặp NST tương đồng là:

 • A

  Hai NST giống nhau về hình thái và kích thước.

 • B

  Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.

 • C

  Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.

 • D

  Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cặp NST tương đồng là hai NST giống nhau về hình thái và kích thước

Câu hỏi 5 :

NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong

 • A

  hợp tử, tế bào sinh dưỡng, giao tử.

 • B

  tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, giao tử. 

 • C

  tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử.

 • D

  giao tử, tế bào sinh dục sơ khai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử.

Câu hỏi 6 :

Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST

 • A

  tứ bôi (4n).

 • B

  đơn bội (n).        

 • C

  tam bội (3n). 

 • D

  lưỡng bội (2n).         

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trong các tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng

Lời giải chi tiết :

Bộ Nhiễm sắc thể chứa các cặp NST tương đồng là bộ NST lưỡng bội (2n).     

Câu hỏi 7 :

Bộ NST đơn bội chỉ chứa:

 • A

  một NST

 • B

  một NST của mỗi cặp tương đồng

 • C

  hai NST

 • D

  hai NST của mỗi cặp tương đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội (n).

Câu hỏi 8 :

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

 • A

  Vào kì trung gian

 • B

  Kì đầu

 • C

  Kì giữa

 • D

  Kì sau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hình dạng và cấu trúc siêu hiển vi của NST được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào.

Vì lúc đó các NST kép đóng xoắn cực đại, xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo

Câu hỏi 9 :

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

 • A

  một crômatit

 • B

  một NST đơn

 • C

  một NST kép

 • D

  cặp crômatit

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm một NST đơn.

NST kép xuất hiện khi NST đã nhân đôi, gồm 2 crômatit.

Câu hỏi 10 :

Sau khi nhân đôi mỗi NST gồm

 • A

  Hai NST kép

 • B

  Hai NST đơn

 • C

  Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động

 • D

  Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm một NST đơn.

Mỗi NST sau khi nhân đôi sẽ tạo thành 1 NST kép, mỗi NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử chị em, găn với nhau ở tâm động

Câu hỏi 11 :

Bộ phận nào sau đây của NST là vị trí quan trọng mà sợi tơ của thoi phân bào sẽ bám vào và kéo về các cực trong qúa trình phân bào?

 • A

  Tâm động.

 • B

  Eo cấp 1.

 • C

  Hai cánh.

 • D

  Eo cấp 2.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tâm động có vai trò: là vị trí liên kết của thoi vô sắc với NST, đảm bảo NST di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.

Câu hỏi 12 :

Chỉ có một nửa của một nhiễm sắc thể là DNA | Vien Khoa Hoc Ky Thuat Nong Nghiep Mien Nam

Thành phần hoá học của NST bao gồm những gì?

 • A

  Phân tử prôtêin

 • B

  Phân tử ADN

 • C

  Prôtêin và phân tử ADN

 • D

  Axit và bazơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Thành phần hóa học của NST gồm: 1 phân tử ADN và prôtêin histon

DNA Packaged Into Chromosomes | Download Scientific Diagram

Câu hỏi 13 :

Câu nào sau đây không đúng?

 • A

  Crômatit chính là NST đơn.

 • B

  Có bao nhiêu NST, sẽ có bấy nhiêu tâm động.

 • C

  Mỗi NST có dạng kép đều có hai crômatit.

 • D

  Mỗi NST ở trạng thái kép hay đơn đều chỉ có một tâm động.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Crômatit là nhiễm sắc tử chị em trong mỗi NST kép, NST đơn không được gọi là crômatit.

Câu hỏi 14 :

NST tồn tại trong tế bào có vai trò?

 • A

  Lưu giữ thông tin di truyền.

 • B

  Bảo quản thông tin di truyền.

 • C

  Truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ.

 • D

  Tất cả các chức năng trên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng đối với sự di truyền:

 • Việc tập hợp ADN thành NST có vai trò lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền trong tế bào.
 • Sự tự sao của ADN đưa đến sự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen qui định tính trạng được di truyền qua các thế hệ.
Câu hỏi 15 :

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

 • A

  Biến đổi hình dạng

 • B

  Tự nhân đôi

 • C

  Trao đổi chất

 • D

  Co, duỗi trong phân bào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

NST có khả năng tự nhân đôi nhờ sự tự nhân đôi của phân tử ADN mà thông tin di truyền được truyền từ tế bào này sang tế bào khác

close