Trắc nghiệm Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:

 • A

  Axit đêôxiribônuclêic

 • B

  Axit photphoric

 • C

  Axit ribônuclêic

 • D

  Nuclêôtit

Câu 2 :

Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạo ARN là:

 • A

  C, H, O, N, P

 • B

  C, H, O, P, Ca

 • C

  K, H, P, O, S

 • D

  C, O, N, P, S

Câu 3 :

Điều nào sau đây nói về ARN là sai:

 • A

  Có khối lượng, kích thước lớn hơn ADN.

 • B

  Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

 • C

  Chỉ có cấu tạo một mạch đơn.

 • D

  Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết photphot đieste.

Câu 4 :

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là

 • A

  glucôzơ

 • B

  axit amin.

 • C

  nuclêôtit.

 • D

  cả A và B.

Câu 5 :

Các loại ribonuclêôtit cấu tạo nên ARN gồm?

 • A

  A, T, G, X

 • B

  A, T, U, X

 • C

  A, U, G, X

 • D

  A, T, U, G, X

Câu 6 :

Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là:

 • A

  Đại phân tử

 • B

  Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

 • C

  Chỉ có cấu trúc một mạch

 • D

  Được tạo từ 4 loại đơn phân

Câu 7 :

Loại bazơ nitơ có ở ARN và không có ở ADN là:

 • A

  Ađênin

 • B

  Timin

 • C

  Uraxin

 • D

  Guanin

Câu 8 :

Có bao nhiêu loại ARN?

 • A

  1 loại.

 • B

  2 loại.

 • C

  3 loại.

 • D

  4 loại.

Câu 9 :

ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào

 • A

  cấu trúc của ARN.

 • B

  số lượng đơn phân,

 • C

  chức năng của ARN.

 • D

  cả A, B và C.

Câu 10 :

Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là:

 • A

  mARN

 • B

  rARN

 • C

  tARN

 • D

  ARN

Câu 11 :

Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

 • A

  ARN vận chuyển

 • B

  ARN thông tin

 • C

  ARN ribôxôm

 • D

  Cả A, B và C

Câu 12 :

Chức năng của tARN là:

 • A

  Truyền thông tin về cấu trúc prôtêin đến ribôxôm

 • B

  Vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp prôtêin

 • C

  Tham gia cấu tạo nhân của tế bào

 • D

  Tham gia cấu tạo màng tế bào

Câu 13 :

Cấu trúc nào dưới đây tham gia cấu tạo ribôxôm?

 • A

  mARN

 • B

  tARN

 • C

  rARN

 • D

  ADN

Câu 14 :

Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

 • A

  ARN vận chuyển

 • B

  ARN thông tin

 • C

  ARN ribôxôm

 • D

  Cả 3 loại ARN trên

Câu 15 :

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra chủ yếu trong:

 • A

  Màng tế bào

 • B

  Nhân tế bào

 • C

  Chất tế bào

 • D

  Các ribôxôm

Câu 16 :

Sự tổng hợp ARN xảy ra vào giai đoạn trong chu kì tế bào?

 • A

  kì trước

 • B

  kì trung gian

 • C

  kì sau

 • D

  kì giữa

Câu 17 :

ARN được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào?

 • A

  2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu

 • B

  2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn

 • C

  2 nguyên tắc: nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

 • D

  3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

Câu 18 :

Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của:

 • A

  Phân tử prôtêin

 • B

  Ribôxôm

 • C

  Phân tử ADN

 • D

  Phân tử ARN mẹ

Câu 19 :

Nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên ADN với các nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được thể hiện

 • A

  A với T; T với A; G với X; X với G

 • B

  A với U; U với A; G với X; X với G

 • C

  A với U; T với A; G với X; X với G 

 • D

  A với X; X với A; G với T; T với G

Câu 20 :

Một đoạn mạch ARN được tổng hợp có cấu trúc như sau: X – U – U – X – G – A

Đoạn mạch nào dưới đây là mạch khuôn mẫu của gen?

 • A

  G – T – T – G – X – U

 • B

  X – U – U – X – G – A

 • C

  X – A – A – X – G – A

 • D

  G – A – A – G – X – T

Câu 21 :

Một đoạn mạch khuôn của gen có A = 12%, T = 18%, G = 30%, X = 40%. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên phân tử ARN thông tin tương ứng sẽ là bao nhiêu %?

 • A

  A = 12%, T = 18%, G = 30%, X = 40%

 • B

  A = 18%, T = 12%, G = 40%, X = 30%

 • C

  A = 12%, U = 18%, G = 30%, X = 40% 

 • D

  A = 18%, U = 12%, G = 40%, X = 30%

Câu 22 :

Một phân tử mARN có 900 đơn phân, phân tử mARN đó có số phân tử đường ribôlôzơ là

 • A

  0

 • B

  900

 • C

  1800

 • D

  2400

Câu 23 :

Một phân tử mARN có u = 12000 chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen, số nuclêôtit trong phân tử mARN đó sẽ là:

 • A

  60000 nuclêôtit

 • B

  1200 nuclêôtit

 • C

  2400 nuclêôtit

 • D

  12000 nuclêôtit

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là:

 • A

  Axit đêôxiribônuclêic

 • B

  Axit photphoric

 • C

  Axit ribônuclêic

 • D

  Nuclêôtit

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tên gọi đầy đủ của phân tử ARN là Axit ribônuclêic.

Câu 2 :

Các nguyên tố hóa học ở trong thành phần cấu tạo ARN là:

 • A

  C, H, O, N, P

 • B

  C, H, O, P, Ca

 • C

  K, H, P, O, S

 • D

  C, O, N, P, S

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ARN cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P.

Câu 3 :

Điều nào sau đây nói về ARN là sai:

 • A

  Có khối lượng, kích thước lớn hơn ADN.

 • B

  Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

 • C

  Chỉ có cấu tạo một mạch đơn.

 • D

  Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết photphot đieste.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là A, ARN có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN

Câu 4 :

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là

 • A

  glucôzơ

 • B

  axit amin.

 • C

  nuclêôtit.

 • D

  cả A và B.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ARN là 1 loại axit nucleic nên đơn phân là nucleotit 

Câu 5 :

Các loại ribonuclêôtit cấu tạo nên ARN gồm?

 • A

  A, T, G, X

 • B

  A, T, U, X

 • C

  A, U, G, X

 • D

  A, T, U, G, X

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ARN có 4 đơn phân là ribonucleotit loại A,U,G,X

Câu 6 :

Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là:

 • A

  Đại phân tử

 • B

  Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

 • C

  Chỉ có cấu trúc một mạch

 • D

  Được tạo từ 4 loại đơn phân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ARN chỉ có cấu trúc một mạch, ADN có cấu trúc 2 mạch

Câu 7 :

Loại bazơ nitơ có ở ARN và không có ở ADN là:

 • A

  Ađênin

 • B

  Timin

 • C

  Uraxin

 • D

  Guanin

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Uraxin có ở ARN và không có ở ADN.

Câu 8 :

Có bao nhiêu loại ARN?

 • A

  1 loại.

 • B

  2 loại.

 • C

  3 loại.

 • D

  4 loại.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Có 3 loại ARN: tARN (ARN vận chuyển), mARN (ARN thông tin); rARN (ARN ribôxôm)

Câu 9 :

ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào

 • A

  cấu trúc của ARN.

 • B

  số lượng đơn phân,

 • C

  chức năng của ARN.

 • D

  cả A, B và C.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ARN được chia thành 3 loại dựa vào chức năng của chúng

Câu 10 :

Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là:

 • A

  mARN

 • B

  rARN

 • C

  tARN

 • D

  ARN

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ARN thông tin kí hiệu là mARN.

Câu 11 :

Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

 • A

  ARN vận chuyển

 • B

  ARN thông tin

 • C

  ARN ribôxôm

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

ARN thông tin có chức năng truyền đạt thông tin di truyền

Câu 12 :

Chức năng của tARN là:

 • A

  Truyền thông tin về cấu trúc prôtêin đến ribôxôm

 • B

  Vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp prôtêin

 • C

  Tham gia cấu tạo nhân của tế bào

 • D

  Tham gia cấu tạo màng tế bào

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

ARN vận chuyền (tARN): vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein.

Câu 13 :

Cấu trúc nào dưới đây tham gia cấu tạo ribôxôm?

 • A

  mARN

 • B

  tARN

 • C

  rARN

 • D

  ADN

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ARN ribôxôm (rARN) là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.

Câu 14 :

Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

 • A

  ARN vận chuyển

 • B

  ARN thông tin

 • C

  ARN ribôxôm

 • D

  Cả 3 loại ARN trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 3 loại ARN trên đều tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin.

Câu 15 :

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra chủ yếu trong:

 • A

  Màng tế bào

 • B

  Nhân tế bào

 • C

  Chất tế bào

 • D

  Các ribôxôm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra trong nhân

Câu 16 :

Sự tổng hợp ARN xảy ra vào giai đoạn trong chu kì tế bào?

 • A

  kì trước

 • B

  kì trung gian

 • C

  kì sau

 • D

  kì giữa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Diễn ra trong nhân, tại các NST thuộc kì trung gian ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.

Câu 17 :

ARN được tổng hợp theo mấy nguyên tắc? Đó là những nguyên tắc nào?

 • A

  2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu

 • B

  2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn

 • C

  2 nguyên tắc: nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

 • D

  3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ARN được tổng hợp theo 2 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu

Câu 18 :

Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của:

 • A

  Phân tử prôtêin

 • B

  Ribôxôm

 • C

  Phân tử ADN

 • D

  Phân tử ARN mẹ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tổng hợp ARN dựa trên khuôn mẫu của ADN dưới tác động của các enzim.

Câu 19 :

Nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên ADN với các nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được thể hiện

 • A

  A với T; T với A; G với X; X với G

 • B

  A với U; U với A; G với X; X với G

 • C

  A với U; T với A; G với X; X với G 

 • D

  A với X; X với A; G với T; T với G

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên ADN với các nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được thể hiện: A với U; T với A; G với X; X với G

Câu 20 :

Một đoạn mạch ARN được tổng hợp có cấu trúc như sau: X – U – U – X – G – A

Đoạn mạch nào dưới đây là mạch khuôn mẫu của gen?

 • A

  G – T – T – G – X – U

 • B

  X – U – U – X – G – A

 • C

  X – A – A – X – G – A

 • D

  G – A – A – G – X – T

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo nguyên tắc bổ sung U –A; A-T; G-X và X-G

Mạch khuôn của gen có trình tự: G – A – A – G – X – T

Câu 21 :

Một đoạn mạch khuôn của gen có A = 12%, T = 18%, G = 30%, X = 40%. Tỉ lệ % các loại nuclêôtit trên phân tử ARN thông tin tương ứng sẽ là bao nhiêu %?

 • A

  A = 12%, T = 18%, G = 30%, X = 40%

 • B

  A = 18%, T = 12%, G = 40%, X = 30%

 • C

  A = 12%, U = 18%, G = 30%, X = 40% 

 • D

  A = 18%, U = 12%, G = 40%, X = 30%

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo nguyên tắc bổ sung: A-U; T-A; G-X; X-G  → A=U; T=A; G=X; X=G

Tỷ lệ các loại nucleotit trên ARN là A = 18%, U = 12%, G = 40%, X = 30%

Câu 22 :

Một phân tử mARN có 900 đơn phân, phân tử mARN đó có số phân tử đường ribôlôzơ là

 • A

  0

 • B

  900

 • C

  1800

 • D

  2400

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Mỗi đơn phân của ARN bao gồm 1 phân tử đường, 1 phân tử axit photphoric và 1 bazơ nitơ.

Lời giải chi tiết :

Một phân tử mARN có 900 đơn phân có số phân tử đường ribôlôzơ là 900.

Câu 23 :

Một phân tử mARN có u = 12000 chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen, số nuclêôtit trong phân tử mARN đó sẽ là:

 • A

  60000 nuclêôtit

 • B

  1200 nuclêôtit

 • C

  2400 nuclêôtit

 • D

  12000 nuclêôtit

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quá trình tổng hợp ARN dựa trên một mạch đơn của gen.

Lời giải chi tiết :

Số nuclêôtit trong phân tử mARN đó sẽ là: 12000 : 20% = 60000 nucleotit

close