Trắc nghiệm Bài 21. Đột biến gen - Sinh 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đột biến gen là những biến đổi:

 • A

  trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotit

 • B

  hình thái của NST

 • C

  làm tăng hoặc giảm hàm lượng ADN trong tế bào

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN.

Câu hỏi 2 :

Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:

 • A

  Một cặp nuclêôtit           

 • B

  Một hay một số cặp nuclêôtit

 • C

  Hai cặp nuclêôtit               

 • D

  Toàn bộ cả phân tử ADN

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN.

Câu hỏi 3 :

Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến

 • A

  Mất 1 nucleotit 

 • B

  Đảo vị trí Nucleotit

 • C

  Thay thế 1 cặp nucleotit

 • D

  Thêm 1 nucleotit

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi phân tử acridin chèn vào vị trí mạch ADN đang tổng hợp thì gây nên đột biến thay thế 1 cặp nucleotit.

Câu hỏi 4 :

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X thì số liên kết hiđrô trong gen sẽ

 • A

  giảm 1.

 • B

  giảm 2.

 • C

  tăng 1.

 • D

  tăng 2.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

A – T liên kết với nhau bằng 2 liên kết hiđrô.

G – X liên kết với nhau bằng 3 liên kết hiđrô.

Lời giải chi tiết :

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X thì số liên kết hiđrô trong gen sẽ tăng 1 liên kết.

Câu hỏi 5 :

Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng

 • A

  không thay đổi chiều dài so với mARN bình thường

 • B

  ngắn hơn so với mARN bình thường

 • C

  dài hơn so với mARN bình thường.

 • D

  có chiều dài không đổi hoặc ngắn hơn mARN bình thường.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thay thế một cặp nuclêôtit thì gen không thay đổi về chiều dài.

Lời giải chi tiết :

Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng không thay đổi chiều dài so với mARN bình thường.

Câu hỏi 6 :

Nguyên nhân của đột biến gen là:

 • A

  Hàm lượng chất dinh dưỡng tăng cao trong tế bào

 • B

  Tác động của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể

 • C

  Sự tăng cường trao đổi chất trong tế bào

 • D

  Cả 3 nguyên nhân nói trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân của đột biến gen là do tác động của môi trường bên ngoài và bên trong cơ thể.

Câu hỏi 7 :

Đột biến gen bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ?

 • A

  Đặc điểm và cấu trúc của từng gen

 • B

  Tác nhân ở môi trường ngoại cảnh hay trong tế bào 

 • C

  Các điều kiện sống của sinh vật

 • D

  Cả A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen bị ảnh hưởng của:

- Đặc điểm và cấu trúc của từng gen: dễ bị đột biến hay khó

- Các tác nhân của môi trường bên trong hoặc bên ngoài tế bào 

Câu hỏi 8 :

Đột biến gen xảy ra khi:

 • A

  NST đang đóng xoắn. 

 • B

  ADN tái bản.

 • C

  Các crômatit trao đổi đoạn. 

 • D

  ADN phân li cùng NST ở kì sau của phân bào.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen xảy ra khi NST đang dãn xoắn, ADN tái bản

Câu hỏi 9 :

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

 • A

  làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.

 • B

  làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

 • C

  làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.

 • D

  làm biến đổi cấu trúc NST dẫn tới cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

Câu hỏi 10 :

Điều nào dưới dây không đúng khi nói về đột biến gen?

 • A

  Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen.

 • B

  Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.

 • C

  Đột biến gen là nguyên nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá

 • D

  Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen thường gây hại cho sinh vật nhưng đôi khi có lợi cho bản thân sinh vật và con người.

Câu hỏi 11 :

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

 • A

  tác động của các tác nhân gây đột biến.

 • B

  điều kiện môi trường sống của thể đột biến

 • C

  tổ hợp gen mang đột biến.

 • D

  môi trường sống và tổ hợp gen mang đột biến

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen mang đột biến.

Câu hỏi 12 :

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen

 • A

  biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử

 • B

  cần một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình

 • C

  biểu hiện ngay trên kiểu hình.

 • D

  biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đột biến xảy ra trong cấu trúc gen cần một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình

Câu hỏi 13 :

Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình :

 • A

  Khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử.

 • B

  Thành kiểu hình ngay ở thế hệ sau.

 • C

  Ngay ở cơ thể mang đột biến.

 • D

  Khi ở trạng thái đồng hợp tử

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen tạo ra các gen lặn khi thể đồng hợp.

Ví dụ: Đột biến gen A thành a ở kiểu gen Aa. Kiểu gen Aa lúc này sẽ thành aa, đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình

Câu hỏi 14 :

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi

 • A

  alen đột biến trong tế bào sinh dục.

 • B

  alen đột biến trong tế bào sinh dưỡng.

 • C

  alen đột biến là alen trội.

 • D

  alen đột biến hình thành trong nguyên phân.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi alen đột biến là alen trội

Câu hỏi 15 :

 Nội dung nào sau đây không đúng?

 • A

  Trong các loại đột biến tự nhiên, đột biến gen có vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.

 • B

  Đột biến gen là loại đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử.

 • C

  Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen sẽ được biểu hiện ngay kiểu hình và gọi là thể đột biến.

 • D

  Không phải loại đột biến gen nào cũng di truyền được qua sinh sản hữu tính.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi vừa được phát sinh, các đột biến gen không phải luôn được biểu hiện ngay thành kiểu hình mà phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen mang đột biến.

Câu hỏi 16 :

Ý nghĩa của đột biến gen trong trồng trọt và chăn nuôi:

 • A

  Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen để tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu con người

 • B

  Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen

 • C

  Tạo những giống có lợi cho nhu cầu của con người.

 • D

  Làm cơ quan sinh dưỡng có kích thöôùc lớn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen để tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu con người

Câu hỏi 17 :

Đột biến gen có những điểm nào giống biến dị tổ hợp?

 • A

  Đều thay đổi về cấu trúc gen.

 • B

  Đều cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

 • C

  Đều là biến dị di truyền.

 • D

  B và C đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Biến dị tổ hợp: chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

Đột biến gen là: những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN.

Lời giải chi tiết :

Đột biến gen và biến dị tổ hợp đều là biến dị di truyền và đều cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

Câu hỏi 18 :

Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau nào?

1. Đột biến gen là biến dị di truyền còn biến dị tổ hợp là biến dị tổ hợp thì không di truyền.

2. Đột biến gen xuất hiện đột ngột gián đoạn còn biến dị tổ hợp có thể định hướng trước.

3. Đột biến gen làm gen thay đổi cấu trúc gen còn biến dị tổ hợp thì không.

4. Nguyên nhân của đột biến gen là do tác nhân môi trường còn biến dị tổ hợp là do sự tổ hợp lại vật chất di truyến vốn có của bố mẹ cho con qua giảm phân và thụ tinh.

Phương án đúng là:

 • A

  1, 2

 • B

  2, 3

 • C

  2, 4

 • D

  3, 4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Biến dị tổ hợp: chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

Đột biến gen là: những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN.

Lời giải chi tiết :

Điểm khác nhau giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen là: 2, 4.

1 sai vì biến dị tổ hợp và đột biến gen đều là biến dị di truyền.

3 sai vì biến dị tổ hợp cũng có thể làm thay đổi cấu trúc gen (hoán vị gen xảy ra do tiếp hợp trao đổi chéo trong giảm phân)

Câu hỏi 19 :

Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là

 • A

  đột biến giao tử.

 • B

  đột biến tiền phôi.

 • C

  đột biến xôma.

 • D

  đột biến dị bội thể.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Loại đột biến không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính khi chúng không tham gia được vào sự sinh sản hữu tính.

Lời giải chi tiết :

Đột biến xôma không di truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính vì đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (xôma).

close