Trắc nghiệm Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Tài nguyên thiên nhiên là gì?

 • A

  Là nguồn vật chất sơ khai được hình thành trong tự nhiên

 • B

  Là nguồn vật chất tồn tại trong tự nhiên

 • C

  Là nguồn sống của con người

 • D

  Là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng được cho cuộc sống

Câu 2 :

Tài nguyên nào sau đây không thuộc tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  Tài nguyên rừng

 • B

  Tài nguyên đất

 • C

  Tài nguyên sinh vật

 • D

  Tài nguyên trí tuệ con người

Câu 3 :

Có mấy dạng tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  Có một dạng tài nguyên thiên nhiên đó là tài nguyên không tái sinh

 • B

  Có hai dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh

 • C

  Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

 • D

  Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên nước, tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật

Câu 4 :

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

 • A

  Tài nguyên rừng

 • B

  Tài nguyên đất

 • C

  Tài nguyên khoáng sản

 • D

  Tài nguyên sinh vật

Câu 5 :

Gió và năng lượng nhiệt từ trong lòng đất được xếp vào nguồn tài nguyên nào sau đây?

 • A

  Tài nguyên không tái sinh

 • B

  Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

 • C

  Tài nguyên tái sinh và tái nguyên không tái sinh

 • D

  Tài nguyên tái sinh

Câu 6 :

Tài nguyên nào sau đây được xem là nguồn năng lượng sạch?

 • A

  Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt trong lòng đất

 • B

  Dầu mỏ và khí đốt

 • C

  Than đá và nguồn khoáng sản kim loại

 • D

  Dầu mỏ, thủy triều, khí đốt

Câu 7 :

Lợi ích của việc khai thác sử dụng nguồn năng lương từ mặt trời, thuỷ triều, gió là:

 • A

  Giảm bớt sự khai thác các nguồn tài nguyên không tái sinh khác

 • B

  Hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay

 • C

  Đây là nguồn năng lượng có thể cung cấp vĩnh cửu cho con người

 • D

  Cả 3 lợi ích nêu trên

Câu 8 :

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là?

 • A

  Là chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh

 • B

  Là chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh

 • C

  Là chỉ sử dụng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

 • D

  Là sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại vừa duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau

Câu 9 :

Hãy tìm câu có nội dung sai trong các câu sau đây:

 • A

  Đất là môi trường sản xuất lương thực phẩm nuôi sống con người

 • B

  Đất là tài nguyên không tái sinh

 • C

  Đất là nơi xây nhà, các khu công nghiệp, làm đường giao thông

 • D

  Sử dụng đất hợp lí là làm cho đất không bị thoái hoá

Câu 10 :

Biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là:

 • A

  Trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất

 • B

  Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn

 • C

  Làm tăng lượng mùn và nâng cao độ phì cho đất

 • D

  Cả 3 biện pháp nêu trên đều đúng

Câu 11 :

Trồng cây gây rừng có tác dụng gì?

 • A

  Phục hồi "lá phổi xanh của Trái đất" đã bị tàn phá, chống hạn hán

 • B

  Phục hồi chỗ ở cho nhiều loài sinh vật

 • C

  Phục hồi nguồn nước ngầm, chống xói mòn và thoái hoá đất

 • D

  Cả A, B và C

Câu 12 :

Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

 • A

  Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa

 • B

  Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng

 • C

  Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

 • D

  Chặt phá các khu rừng già để trồng lại rừng mới

Câu 13 :

Để góp phần bảo vệ rừng, điều không nên là:

 • A

  Chấp hành tốt các qui định về bảo vệ rừng

 • B

  Tiếp tục trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng hiện có

 • C

  Khai thác sử dụng nhiều hơn cây rừng và thú rừng

 • D

  Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi và làm tái sính rừng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tài nguyên thiên nhiên là gì?

 • A

  Là nguồn vật chất sơ khai được hình thành trong tự nhiên

 • B

  Là nguồn vật chất tồn tại trong tự nhiên

 • C

  Là nguồn sống của con người

 • D

  Là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng được cho cuộc sống

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng trong cuộc sống.

Câu 2 :

Tài nguyên nào sau đây không thuộc tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  Tài nguyên rừng

 • B

  Tài nguyên đất

 • C

  Tài nguyên sinh vật

 • D

  Tài nguyên trí tuệ con người

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng trong cuộc sống.

Lời giải chi tiết :

Tài nguyên trí tuệ con người không thuộc tài nguyên thiên nhiên.

Câu 3 :

Có mấy dạng tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  Có một dạng tài nguyên thiên nhiên đó là tài nguyên không tái sinh

 • B

  Có hai dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh

 • C

  Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

 • D

  Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên nước, tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Có ba dạng tài nguyên thiên nhiên: tài nguyên không tái sinh, tài nguyên tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

Câu 4 :

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

 • A

  Tài nguyên rừng

 • B

  Tài nguyên đất

 • C

  Tài nguyên khoáng sản

 • D

  Tài nguyên sinh vật

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tài nguyên khoáng sản là tài nguyên không tái sinh.

Câu 5 :

Gió và năng lượng nhiệt từ trong lòng đất được xếp vào nguồn tài nguyên nào sau đây?

 • A

  Tài nguyên không tái sinh

 • B

  Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

 • C

  Tài nguyên tái sinh và tái nguyên không tái sinh

 • D

  Tài nguyên tái sinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Gió và năng lượng nhiệt từ trong lòng đất là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

Câu 6 :

Tài nguyên nào sau đây được xem là nguồn năng lượng sạch?

 • A

  Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt trong lòng đất

 • B

  Dầu mỏ và khí đốt

 • C

  Than đá và nguồn khoáng sản kim loại

 • D

  Dầu mỏ, thủy triều, khí đốt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường.

Lời giải chi tiết :

Bức xạ mặt trời, gió, nhiệt trong lòng đất được xem là nguồn năng lượng sạch.

Câu 7 :

Lợi ích của việc khai thác sử dụng nguồn năng lương từ mặt trời, thuỷ triều, gió là:

 • A

  Giảm bớt sự khai thác các nguồn tài nguyên không tái sinh khác

 • B

  Hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay

 • C

  Đây là nguồn năng lượng có thể cung cấp vĩnh cửu cho con người

 • D

  Cả 3 lợi ích nêu trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khai thác sử dụng nguồn năng lương từ mặt trời, thuỷ triều, gió làm giảm bớt sự khai thác các nguồn tài nguyên không tái sinh khác, hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, có thể cung cấp nguồn năng lượng vĩnh cửu cho con người.

Câu 8 :

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là?

 • A

  Là chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh

 • B

  Là chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh

 • C

  Là chỉ sử dụng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

 • D

  Là sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại vừa duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đảm duy trì dài lâu các nguồn tài nguyên cho các thế hệ sau.

Câu 9 :

Hãy tìm câu có nội dung sai trong các câu sau đây:

 • A

  Đất là môi trường sản xuất lương thực phẩm nuôi sống con người

 • B

  Đất là tài nguyên không tái sinh

 • C

  Đất là nơi xây nhà, các khu công nghiệp, làm đường giao thông

 • D

  Sử dụng đất hợp lí là làm cho đất không bị thoái hoá

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

B sai, Đất là tài nguyên tái sinh

Câu 10 :

Biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên đất là:

 • A

  Trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất

 • B

  Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn

 • C

  Làm tăng lượng mùn và nâng cao độ phì cho đất

 • D

  Cả 3 biện pháp nêu trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 3 biện pháp A, B, C đều bảo vệ nguồn tài nguyên đất.

Câu 11 :

Trồng cây gây rừng có tác dụng gì?

 • A

  Phục hồi "lá phổi xanh của Trái đất" đã bị tàn phá, chống hạn hán

 • B

  Phục hồi chỗ ở cho nhiều loài sinh vật

 • C

  Phục hồi nguồn nước ngầm, chống xói mòn và thoái hoá đất

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trồng cây gây rừng có tác dụng phục hồi "lá phổi xanh của Trái đất" đã bị tàn phá, chống hạn hán, phục hồi chỗ ở cho nhiều loài sinh vật, phục hồi nguồn nước ngầm, chống xói mòn và thoái hoá đất.

Câu 12 :

Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

 • A

  Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa

 • B

  Tăng cường khai thác nhiều hơn nguồn thú rừng

 • C

  Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

 • D

  Chặt phá các khu rừng già để trồng lại rừng mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, cần thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia.

Câu 13 :

Để góp phần bảo vệ rừng, điều không nên là:

 • A

  Chấp hành tốt các qui định về bảo vệ rừng

 • B

  Tiếp tục trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng hiện có

 • C

  Khai thác sử dụng nhiều hơn cây rừng và thú rừng

 • D

  Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi và làm tái sính rừng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Không nên khai thác sử dụng nhiều hơn cây rừng và thú rừng.

close