Trắc nghiệm Bài 1. Menđen và di truyên học - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Di truyền là gì?

 • A

  là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ

 • B

  là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho thế hệ con cháu

 • C

  là hiện tượng truyền các bệnh di căn qua các thế hệ

 • D

  là hiện tượng truyền đạt các kiểu hình của  bố mẹ tổ tiên cho thế hệ con cháu

Câu 2 :

Di truyền học có vai trò quan trọng ở lĩnh vực nào trong thực tiễn?

 • A

  khoa học chọn giống

 • B

  y học

 • C

  công nghệ sinh học hiện đại

 • D

  cả 3 ý trên

Câu 3 :

Đối tượng nghiên cứu của Menđen là?

 • A

  Cây đậu Hà lan                    

 • B

  Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác

 • C

  Ruồi giấm                             

 • D

  Trên nhiều loài côn trùng

Câu 4 :

Đặc điểm của đậu Hà Lan giúp cho các kết quả nghiên cứu của Menđen có độ chính xác cao là:

 • A

  Sinh sản và phát triển mạnh                   

 • B

  Tốc độ sinh trưởng nhanh

 • C

  Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt 

 • D

  Có hoa đơn tính

Câu 5 :

Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

2. Lai các dòng thuần và phân tích các kết quả F1, F2, F3, …

3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh.

4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Thứ tự thực hiện các nội dung trên là:

 • A

  4 – 2 – 3 – 1.

 • B

  4 – 2 – 1 – 3.

 • C

  4 – 3 – 2 – 1.

 • D

  4 – 1 – 2 – 3.

Câu 6 :

Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung nào sau đây?

 • A

  Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

 • B

  Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

 • C

  Lai phân tích cơ thể lai F3.

 • D

  Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

Câu 7 :

Điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là:

 • A

  Cặp tính trạng đem lai phải tương phản.

 • B

  Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

 • C

  Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.

 • D

  Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

Câu 8 :

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:

 • A

  Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính     

 • B

  Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu

 • C

  Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu

 • D

  Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội

Câu 9 :

Đặc điểm của của giống thuần chủng là:

 • A

  Có khả năng sinh sản mạnh

 • B

  Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó

 • C

  Dề gieo trồng

 • D

  Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm

Câu 10 :

Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là:

 • A

  Tính trạng      

 • B

  Kiểu hình       

 • C

  Kiểu gen     

 • D

  Kiểu hình và kiểu gen

Câu 11 :

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

 • A

  Cặp gen tương phản                      

 • B

  Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản

 • C

  Hai cặp tính trạng tương phản      

 • D

  Cặp tính trạng tương phản

Câu 12 :

Trong các cặp tính trạng sau cặp tính trạng nào không phải là cặp tính trạng tương phản?

 • A

  tóc xoăn - tóc thẳng

 • B

  hoa đỏ - hoa trắng

 • C

  da trắng - da khô

 • D

  mắt đen -mắt xanh

Câu 13 :

Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

 • A

  Thuận tiện cho việc tác động vào các tính trạng này

 • B

  Dễ theo dõi những biểu hiện của tính trạng 

 • C

  Dễ thực hiện phép lai

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Câu 14 :

Kí hiệu F(filia) có nghĩa là gì?

 • A

  cặp bố mẹ xuất phát

 • B

  giao tử đực

 • C

  giao tử cái

 • D

  thế hệ con

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Di truyền là gì?

 • A

  là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ

 • B

  là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho thế hệ con cháu

 • C

  là hiện tượng truyền các bệnh di căn qua các thế hệ

 • D

  là hiện tượng truyền đạt các kiểu hình của  bố mẹ tổ tiên cho thế hệ con cháu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Di truyền: là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

Câu 2 :

Di truyền học có vai trò quan trọng ở lĩnh vực nào trong thực tiễn?

 • A

  khoa học chọn giống

 • B

  y học

 • C

  công nghệ sinh học hiện đại

 • D

  cả 3 ý trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Di truyền học nghiên cứu bản chất và tính quy luật của các hiện tượng di truyền và biến dị.

Lời giải chi tiết :

Di truyền học có vai trò quan trọng trong khoa học chọn giống, y học và công nghệ sinh học hiện đại.

Câu 3 :

Đối tượng nghiên cứu của Menđen là?

 • A

  Cây đậu Hà lan                    

 • B

  Cây đậu Hà Lan và nhiều loài khác

 • C

  Ruồi giấm                             

 • D

  Trên nhiều loài côn trùng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đối tượng nghiên cứu của Menđen là cây đậu Hà Lan.

Câu 4 :

Đặc điểm của đậu Hà Lan giúp cho các kết quả nghiên cứu của Menđen có độ chính xác cao là:

 • A

  Sinh sản và phát triển mạnh                   

 • B

  Tốc độ sinh trưởng nhanh

 • C

  Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt 

 • D

  Có hoa đơn tính

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt, quá trình thụ phấn ít bị lẫn các phấn hoa của cây khác, do đó kết quả thí nghiệm có độ chính xác cao.

Câu 5 :

Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

2. Lai các dòng thuần và phân tích các kết quả F1, F2, F3, …

3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh.

4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Thứ tự thực hiện các nội dung trên là:

 • A

  4 – 2 – 3 – 1.

 • B

  4 – 2 – 1 – 3.

 • C

  4 – 3 – 2 – 1.

 • D

  4 – 1 – 2 – 3.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung theo thứ tự: 4 – 2 – 1 – 3

Câu 6 :

Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung nào sau đây?

 • A

  Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

 • B

  Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

 • C

  Lai phân tích cơ thể lai F3.

 • D

  Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung lai phân tích cơ thể lai F3.

Câu 7 :

Điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là:

 • A

  Cặp tính trạng đem lai phải tương phản.

 • B

  Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

 • C

  Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.

 • D

  Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu của Menđen là: Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng.

Lời giải chi tiết :

Điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là: Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

Câu 8 :

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là:

 • A

  Con lai phải luôn có hiên tượng đồng tính     

 • B

  Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu

 • C

  Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu

 • D

  Cơ thể được chọn lai đều mang các tính trội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là: bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu.

Câu 9 :

Đặc điểm của của giống thuần chủng là:

 • A

  Có khả năng sinh sản mạnh

 • B

  Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó

 • C

  Dề gieo trồng

 • D

  Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng): là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước.

Câu 10 :

Những đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể được gọi là:

 • A

  Tính trạng      

 • B

  Kiểu hình       

 • C

  Kiểu gen     

 • D

  Kiểu hình và kiểu gen

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ: cây đậu có các tính trạng: thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt.

Câu 11 :

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

 • A

  Cặp gen tương phản                      

 • B

  Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản

 • C

  Hai cặp tính trạng tương phản      

 • D

  Cặp tính trạng tương phản

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp.

Câu 12 :

Trong các cặp tính trạng sau cặp tính trạng nào không phải là cặp tính trạng tương phản?

 • A

  tóc xoăn - tóc thẳng

 • B

  hoa đỏ - hoa trắng

 • C

  da trắng - da khô

 • D

  mắt đen -mắt xanh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp.

Lời giải chi tiết :

Da trắng - da khô không phải là cặp tính trạng tương phản.

Câu 13 :

Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

 • A

  Thuận tiện cho việc tác động vào các tính trạng này

 • B

  Dễ theo dõi những biểu hiện của tính trạng 

 • C

  Dễ thực hiện phép lai

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau. 

Lời giải chi tiết :

Menđen lựa chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai vì để dễ theo dõi những biểu hiện của từng tính trạng.

Câu 14 :

Kí hiệu F(filia) có nghĩa là gì?

 • A

  cặp bố mẹ xuất phát

 • B

  giao tử đực

 • C

  giao tử cái

 • D

  thế hệ con

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

F (filia): là kí hiệu của thế hệ con.

close