Trắc nghiệm Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi:

 • A

  liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit

 • B

  về cấu trúc NST

 • C

  về số lượng NST

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 2 :

 Các dạng đột biến cấu trúc của NST là:

 • A

  Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn

 • B

  Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn

 • C

  Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn

 • D

  Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn

Câu 3 :

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi là:

 • A

  Đảo đoạn

 • B

  Mất đoạn

 • C

  Lặp đoạn

 • D

  Tất cả các đột biến trên

Câu 4 :

Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là

 • A

  Mất đoạn, lặp đoạn

 • B

  Đảo đoạn, chuyển đoạn

 • C

  Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ

 • D

  Chuyển đoạn tương hỗ và chuyển đoạn không tương hỗ

Câu 5 :

 Cho  NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:

 • A

  đảo đoạn

 • B

  lặp đoạn

 • C

  chuyển đoạn không tương hỗ

 • D

  chuyển đoạn tương hỗ

Câu 6 :

Những đột biến nào thường gây chết

 • A

  Mất đoạn NST và lặp đoạn

 • B

  Chuyển đoạn trên 1 NST và lặp đoạn

 • C

  Mất đoạn NST và chuyển đoạn

 • D

  Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ

Câu 7 :

Trong chọn giống, con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để:

 • A

  Tăng cường mức biểu hiện của một gen

 • B

  Tổ hợp các gen mong muốn vào một nhóm liên kết

 • C

  Chuyển gen của sinh vật khác vào

 • D

  Loại bỏ những gen không mong muốn

Câu 8 :

Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng

 • A

  Lặp đoạn NST

 • B

  Mất đoạn NST

 • C

  Thể dị bội

 • D

  Đảo đoạn NST

Câu 9 :

Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của loại đột biến nào sau đây:

 • A

  Mất đoạn NST

 • B

  Chuyển đoạn trên 1 NST

 • C

  Lặp đoạn NST

 • D

  Chuyển đoạn tương hỗ

Câu 10 :

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

 • A

  Các tác nhân vật lí của ngoại cảnh

 • B

  Các tác nhân sinh học của ngoại cảnh

 • C

  Các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh

 • D

  Hoạt động co xoắn và tháo xoắn của NST trong phân bào

Câu 11 :

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác động của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến:

 • A

  Phá vỡ cấu trúc NST

 • B

  Gây ra sự sắp xếp lại các đoạn trên NST

 • C

  NST gia tăng số lượng trong tế bào

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 12 :

Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

 • A

  Mất đoạn đầu trên NST số 21

 • B

  Lặp đoạn giữa trên NST số 23

 • C

  Đảo đoạn trên NST giới tính X

 • D

  Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi:

 • A

  liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit

 • B

  về cấu trúc NST

 • C

  về số lượng NST

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là những biến đổi trong cấu trúc NST.

Câu 2 :

 Các dạng đột biến cấu trúc của NST là:

 • A

  Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn

 • B

  Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn

 • C

  Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn

 • D

  Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các dạng đột biến cấu trúc của NST là mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn.

Câu 3 :

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi là:

 • A

  Đảo đoạn

 • B

  Mất đoạn

 • C

  Lặp đoạn

 • D

  Tất cả các đột biến trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đảo đoạn làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi.

Câu 4 :

Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là

 • A

  Mất đoạn, lặp đoạn

 • B

  Đảo đoạn, chuyển đoạn

 • C

  Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ

 • D

  Chuyển đoạn tương hỗ và chuyển đoạn không tương hỗ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ làm giảm số lượng gen trên 1 NST.

Câu 5 :

 Cho  NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:

 • A

  đảo đoạn

 • B

  lặp đoạn

 • C

  chuyển đoạn không tương hỗ

 • D

  chuyển đoạn tương hỗ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xác định sự thay đổi của NST đột biến so với NST ban đầu

Lời giải chi tiết :

Dạng đột biến trên là đảo đoạn CDE.

Câu 6 :

Những đột biến nào thường gây chết

 • A

  Mất đoạn NST và lặp đoạn

 • B

  Chuyển đoạn trên 1 NST và lặp đoạn

 • C

  Mất đoạn NST và chuyển đoạn

 • D

  Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đột biến thường gây chết khi bị mất gen, xáo trộn mạnh trình tự gen.

Lời giải chi tiết :

Mất đoạn NST và chuyển đoạn thường gây chết.

Câu 7 :

Trong chọn giống, con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để:

 • A

  Tăng cường mức biểu hiện của một gen

 • B

  Tổ hợp các gen mong muốn vào một nhóm liên kết

 • C

  Chuyển gen của sinh vật khác vào

 • D

  Loại bỏ những gen không mong muốn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đột biến mất đoạn sẽ làm mất đi một đoạn gen nào đó → tính trạng do gen đó quy định sẽ không được biểu hiện.

Lời giải chi tiết :

Con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để loại bỏ những gen không mong muốn.

Câu 8 :

Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng

 • A

  Lặp đoạn NST

 • B

  Mất đoạn NST

 • C

  Thể dị bội

 • D

  Đảo đoạn NST

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Mức biểu hiện của tính trạng tăng, giảm do sự tăng hay giảm lượng gen quy định tính trạng đó.

Lời giải chi tiết :

Lặp đoạn NST làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng.

Câu 9 :

Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của loại đột biến nào sau đây:

 • A

  Mất đoạn NST

 • B

  Chuyển đoạn trên 1 NST

 • C

  Lặp đoạn NST

 • D

  Chuyển đoạn tương hỗ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Mức biểu hiện của tính trạng tăng hay giảm do sự tăng hay giảm lượng gen quy định tính trạng đó.

Lời giải chi tiết :

Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của đột biến lặp đoạn NST.

Câu 10 :

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

 • A

  Các tác nhân vật lí của ngoại cảnh

 • B

  Các tác nhân sinh học của ngoại cảnh

 • C

  Các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh

 • D

  Hoạt động co xoắn và tháo xoắn của NST trong phân bào

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh.

Câu 11 :

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác động của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến:

 • A

  Phá vỡ cấu trúc NST

 • B

  Gây ra sự sắp xếp lại các đoạn trên NST

 • C

  NST gia tăng số lượng trong tế bào

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác động của các tác nhân gây đột biến phá vỡ cấu trúc NST, sau đó sắp xếp lại các đoạn trên NST.

Câu 12 :

Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

 • A

  Mất đoạn đầu trên NST số 21

 • B

  Lặp đoạn giữa trên NST số 23

 • C

  Đảo đoạn trên NST giới tính X

 • D

  Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mất đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người.

close