Trắc nghiệm Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đột biến số lượng NST bao gồm:

 • A

  Lặp đoạn và đảo đoạn NST

 • B

  Đột biến dị bội và chuyển đoạn NST

 • C

  Đột biến đa bội và mất đoạn NST

 • D

  Đột biến đa bội và đột biến dị bội trên NST

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể: thể dị bội và thể đa bội

Câu hỏi 2 :

 Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:

 • A

  Toàn bộ các cặp NST trong tế bào

 • B

  Ở một hay một số cặp NST nào đó trong tế bào

 • C

  Chỉ xảy ra ở NST giới tính

 • D

  Chỉ xảy ra ở NST thường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST nào đó trong tế bào.

Câu hỏi 3 :

Thể dị bội gồm dạng nào ?

 • A

  Dạng 2n – 2

 • B

  Dạng 2n - 1 

 • C

  Dạng 2n + 1 

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thể lệch bội (dị bội) là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng

Lời giải chi tiết :

Thể dị bội bao gồm cả 2 dạng trên: A: thể không; B: thể một; C: thể ba

Câu hỏi 4 :

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

 • A

  Thừa 2 NST ở một cặp tương đồng nào đó

 • B

  Thừa 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

 • C

  Thiếu 2 NST ở một cặp tương đồng nào đó

 • D

  Thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thể một có bộ NST 2n - 1.

Lời giải chi tiết :

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó.

Câu hỏi 5 :

Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ có thể không nhiễm?

 • A

  2n + 1

 • B

  2n – 1

 • C

  2n + 2

 • D

  2n – 2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thể không có bộ NST thiếu 1 cặp NST tương đồng.

Lời giải chi tiết :

Kí hiệu bộ NST của thể không nhiễm là 2n – 2.

Câu hỏi 6 :

 Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

 • A

  47 chiếc NST

 • B

  47 cặp NST

 • C

  45 chiếc NST

 • D

  45 cặp NST

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một cặp NST nào đó có 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc.

Lời giải chi tiết :

Thể ba có bộ NST 2n + 1 → Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là 47 chiếc.

Câu hỏi 7 :

Các thể đột biến nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến dị bội, dạng (2n – 1)?

 • A

  Hội chứng Tơcnơ

 • B

  Hội chứng Claiphentơ

 • C

  Ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé.

 • D

  Hội chứng Đao.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xác định bộ NST của các thể đột biến trên.

Lời giải chi tiết :

Hội chứng Tơcnơ: trong tế bào chỉ có 1 NST X

Claifento: XXY

Hội chứng Đao: 3 NST số 21

Câu hỏi 8 :

 Cơ chế phát sinh các giao tử: n – 1, n + 1 là do

 • A

  một cặp NST tương đồng không được nhân đôi

 • B

  một hoặc một số cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của nguyên phân

 • C

  một cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân

 • D

  tất cả các cặp NST không phân li

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi một cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đồng cùng đi về 1 cực → tạo giao tử bất thường n + 1 và n – 1. 

Câu hỏi 9 :

Trường hợp nào sau đây có thể tạo ra hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao?

 • A

  Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường.

 • B

  Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 22 bị mất đoạn kết hợp với giao tử bình thường, 

 • C

  Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường,

 • D

  Giao tử không chứạ nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường có thể tạo ra hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao.

Câu hỏi 10 :

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 48. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm. Tính số NST ở kì sau I trong tế bào loài?

 • A

  49 NST đơn

 • B

  49 NST kép

 • C

  51 NST đơn

 • D

  51 NST kép

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thể ba nhiễm là thể đột biến có 1 cặp NST có 3 chiếc.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 2n = 48, thể ba nhiễm có 2n + 1 = 49 NST

Ở kì sau của giảm phân I NST tồn tại ở trạng thái kép và NST trong tế bào chưa phân li => Số NST trong tế bào là 49 NST kép.

Câu hỏi 11 :

Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này là bao nhiêu?

 • A

  22

 • B

  23

 • C

  24

 • D

  46

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thể một nhiễm kép là thể đột biến có 2 cặp NST có 1 chiếc.

Lời giải chi tiết :

Thể một kép 2n-1-1. kì sau nguyên phân, tế bào chưa phân chia, nhưng các NST kép đã tách ra thành 2 NST đơn. Người ta quan sát thấy 44 NST.

Vậy số lượng NST trong tế bào khi chưa nhân đôi là 44/2 = 22

Thể một kép có số lượng NST trong tế bào là 2n -1 -1 = 22

Vậy số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài này là 22+1+1 = 24 (NST)

Câu hỏi 12 :

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A

  Đột biến dị bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.

 • B

  Đột biến dị bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

 • C

  Đột biến dị bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.

 • D

  Đột biến dị bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân li.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A đúng, đột biến dị bội có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng khi nguyên phân, tạo thành đột biến xôma

B sai vì: Đột biến lệch bội có thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường hoặc nhiễm sắc thể giới tính.

C, D đúng , đột biến do một hoặc một cặp NST không phân li, làm thay đổi số lượng NST của chúng ở các tế bào đột biến.

Câu hỏi 13 :

Bộ NST lưỡng bội của loài = 24. Có bao nhiêu trường hợp thể 3 có thể xảy ra?

 • A

  12

 • B

  13

 • C

  24

 • D

  48

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thể 3 là đột biến có liên quan đến 1 cặp NST: 2n + 1. 

Lời giải chi tiết :

2n = 24 → n = 12

Số trường hợp thể 3 có thể xảy ra = C1n = 12

close