Trắc nghiệm Bài 4, Lai hai cặp tính trạng - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

 Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó:

 • A

  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau nhiều cặp tính trạng tương phản

 • B

  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

 • C

  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau hai cặp tính trạng tương phản

 • D

  cặp bố mẹ đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

Câu 2 :

Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

 • A

  AABB

 • B

  AAbb

 • C

  aaBB

 • D

  Cả 3 kiểu gen trên

Câu 3 :

Ở người gen A qui định tóc xoăn, a- tóc thẳng; B-mắt đen, b-mắt xanh, Hai cặp gen phân ly độc lập. Người tóc xoăn, mắt xanh có thể có kiểu gen:

 • A

  AABB và AaBB

 • B

  aaBb và aaBb

 • C

  Aabb và AAbb

 • D

  Câu A và C đúng.

Câu 4 :

Khi giao phấn giữa cây đậu Hà Lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

 • A

  Hạt vàng, vỏ trơn                        

 • B

  Hạt vàng, vỏ nhăn

 • C

  Hạt xanh, vỏ trơn                       

 • D

  Hạt xanh, vỏ nhăn

Câu 5 :

Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

 • A

  9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.

 • B

  9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn.

 • C

  9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.

 • D

  9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Câu 6 :

Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2 có tỉ lệ thấp  nhất thuộc về kiểu hình:

 • A

  Hạt vàng, vỏ trơn                       

 • B

  Hạt vàng, vỏ nhăn

 • C

  Hạt xanh, vỏ trơn              

 • D

  Hạt xanh, vỏ nhăn

Câu 7 :

Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen ở cây đậu Hà Lan, khi phân tích từng cặp tính trạng thì ở F2 tỉ lệ của mỗi cặp tính trạng là:

 • A

  9: 3: 3 :1              

 • B

  3: 1             

 • C

  1: 1                

 • D

  1: 1: 1: 1

Câu 8 :

Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì

 • A

  tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

 • B

  tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.

 • C

  F2 có 4 kiểu hình.

 • D

  F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Câu 9 :

Hãy hoàn chinh nội dung định luật phân li độc lập: "Khi lai hai cơ thể (A) khác nhau về (B) cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng (C)."

(A), (B), (C) lần lượt là:

 • A

  Thuần chủng; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau

 • B

  Thuần chủng; hai; phân li độc lập với nhau

 • C

  Bố mẹ; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau.

 • D

  Thuần chủng, hai; không phụ thuộc vào nhau.

Câu 10 :

Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là:

 • A

  Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp         

 • B

  Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp                                                   

 • C

  Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình    

 • D

  Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình           

Câu 11 :

Thế nào là biến dị tổ hợp ?

 • A

  Sự tổ hợp lại các tính trạng của bô mẹ làm xuất hiện các kiểu hình mới.

 • B

  Sự xuất hiện các tổ hợp mới của các tính trạng ở bố mẹ trong quá trình lai giông.

 • C

  Là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hệ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P.

 • D

  Cả A, B và C.

Câu 12 :

Các biến dị tổ hợp được tạo ra

 • A

  trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F1.

 • B

  trong sinh sản hữu tính, xuất hiện ở cả F1 và F2.

 • C

  trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F2

 • D

  trong sinh sản hữu tính, không bao giờ xuất hiện ở F2.

Câu 13 :

Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp

 • A

  Quả tròn, chín sớm                      

 • B

  Quả dài, chín muộn

 • C

  Quả tròn, chín muộn                    

 • D

  Cả 3 kiểu hình vừa nêu

Câu 14 :

Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp ?

 • A

  Do các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

 • B

  Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử tạo ra nhiều tổ hợp về kiểu gen trong thụ tinh.

 • C

  Do có những tác động vật lí, hoá học trong quá trình hình thành giao tử.

 • D

  Cả A và B.

Câu 15 :

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì?

 • A

  Làm phong phú di truyền ở những loài sinh sản vô tính                               

 • B

  Làm phong phú di truyền ở những loài sinh sản hữu tính

 • C

  Làm giảm sự phong phú di truyền     

 • D

  Tạo các dòng thuần chủng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó:

 • A

  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau nhiều cặp tính trạng tương phản

 • B

  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

 • C

  cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau hai cặp tính trạng tương phản

 • D

  cặp bố mẹ đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lai hai và nhiều cặp tính trạng là phép lai trong đó: cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản

Câu 2 :

Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

 • A

  AABB

 • B

  AAbb

 • C

  aaBB

 • D

  Cả 3 kiểu gen trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen đồng hợp chứa cặp gen gồm 2 alen tương ứng giống nhau

Lời giải chi tiết :

Cả 3 kiểu gen AABB, AAbb, aaBB đều được xem là thuần chủng.

Câu 3 :

Ở người gen A qui định tóc xoăn, a- tóc thẳng; B-mắt đen, b-mắt xanh, Hai cặp gen phân ly độc lập. Người tóc xoăn, mắt xanh có thể có kiểu gen:

 • A

  AABB và AaBB

 • B

  aaBb và aaBb

 • C

  Aabb và AAbb

 • D

  Câu A và C đúng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Alen trội lấn át hoàn toàn alen trong biểu hiện kiêut hình

Lời giải chi tiết :

Người tóc xoăn, mắt xanh có thể có kiểu gen: Aabb và AAbb

Câu 4 :

Khi giao phấn giữa cây đậu Hà Lan thuần chủng có hạt vàng, vỏ trơn với cây có hạt xanh, vỏ nhăn thuần chủng thì kiểu hình thu được ở các cây lai F1 là:

 • A

  Hạt vàng, vỏ trơn                        

 • B

  Hạt vàng, vỏ nhăn

 • C

  Hạt xanh, vỏ trơn                       

 • D

  Hạt xanh, vỏ nhăn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các cây lai F1 có kiểu hình hạt vàng, vỏ trơn.

Câu 5 :

Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

 • A

  9 vàng, nhăn: 3 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.

 • B

  9 vàng, trơn : 3 xanh, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, nhăn.

 • C

  9 vàng, nhăn: 3 xanh, nhăn : 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.

 • D

  9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

Câu 6 :

Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2 có tỉ lệ thấp  nhất thuộc về kiểu hình:

 • A

  Hạt vàng, vỏ trơn                       

 • B

  Hạt vàng, vỏ nhăn

 • C

  Hạt xanh, vỏ trơn              

 • D

  Hạt xanh, vỏ nhăn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hạt xanh, vỏ nhăn là kiểu hình có tỉ lệ thấp nhất: 1/16

Câu 7 :

Trong phép lai hai cặp tính trạng của Menđen ở cây đậu Hà Lan, khi phân tích từng cặp tính trạng thì ở F2 tỉ lệ của mỗi cặp tính trạng là:

 • A

  9: 3: 3 :1              

 • B

  3: 1             

 • C

  1: 1                

 • D

  1: 1: 1: 1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở F2 tỉ lệ của từng cặp tính trạng là 3: 1

Câu 8 :

Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì

 • A

  tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

 • B

  tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.

 • C

  F2 có 4 kiểu hình.

 • D

  F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhờ phân tích kết quả phép lai bằng toán xác suất thống kê, Menđen đã nhận thấy rằng tỉ lệ kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó → Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan đã di truyền độc lập.

Câu 9 :

Hãy hoàn chinh nội dung định luật phân li độc lập: "Khi lai hai cơ thể (A) khác nhau về (B) cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng (C)."

(A), (B), (C) lần lượt là:

 • A

  Thuần chủng; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau

 • B

  Thuần chủng; hai; phân li độc lập với nhau

 • C

  Bố mẹ; hai hay nhiều; không phụ thuộc vào nhau.

 • D

  Thuần chủng, hai; không phụ thuộc vào nhau.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung định luật phân li độc lập: Khi lai hai cơ thể thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau

Câu 10 :

Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là:

 • A

  Làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp         

 • B

  Làm giảm xuất hiện biến dị tổ hợp                                                   

 • C

  Làm giảm sự xuất hiện số kiểu hình    

 • D

  Làm tăng sự xuất hiện số kiểu hình           

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

Câu 11 :

Thế nào là biến dị tổ hợp ?

 • A

  Sự tổ hợp lại các tính trạng của bô mẹ làm xuất hiện các kiểu hình mới.

 • B

  Sự xuất hiện các tổ hợp mới của các tính trạng ở bố mẹ trong quá trình lai giông.

 • C

  Là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hệ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P.

 • D

  Cả A, B và C.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Biến dị tổ hợp là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hệ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P.

Câu 12 :

Các biến dị tổ hợp được tạo ra

 • A

  trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F1.

 • B

  trong sinh sản hữu tính, xuất hiện ở cả F1 và F2.

 • C

  trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F2

 • D

  trong sinh sản hữu tính, không bao giờ xuất hiện ở F2.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các biến dị tổ hợp được tạo ra trong sinh sản hữu tính, xuất hiện ở cả F1 và F2.

Câu 13 :

Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây có quả dài, chín muộn. Kiểu hình nào ở con lai dưới đây được xem là biến dị tổ hợp

 • A

  Quả tròn, chín sớm                      

 • B

  Quả dài, chín muộn

 • C

  Quả tròn, chín muộn                    

 • D

  Cả 3 kiểu hình vừa nêu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình xuất hiện ở đời con khác với P.

Lời giải chi tiết :

Kiểu hình P là: quả tròn, chín sớm × quả dài, chín muộn

Biến dị tổ hợp là: quả tròn, chín muộn.

Câu 14 :

Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp ?

 • A

  Do các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

 • B

  Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử tạo ra nhiều tổ hợp về kiểu gen trong thụ tinh.

 • C

  Do có những tác động vật lí, hoá học trong quá trình hình thành giao tử.

 • D

  Cả A và B.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Biến dị tổ hợp là các kiểu hình xuất hiện ở đời con khác với P.

Lời giải chi tiết :

Trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp vì các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

Câu 15 :

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì?

 • A

  Làm phong phú di truyền ở những loài sinh sản vô tính                               

 • B

  Làm phong phú di truyền ở những loài sinh sản hữu tính

 • C

  Làm giảm sự phong phú di truyền     

 • D

  Tạo các dòng thuần chủng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa: biến dị tổ hợp làm phong phú di truyền ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

close