Trắc nghiệm Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Giao tử là:

 • A

  Tế bào sinh dục đơn bội.

 • B

  Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín.

 • C

  Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2 :

Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

 • A

  Nguyên phân

 • B

  Giảm phân

 • C

  Thụ tinh

 • D

  Nguyên phân và giảm phân

Câu 3 :

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

 • A

  1 trứng và 3 thể cực

 • B

  4 trứng

 • C

  3 trứng và 1 thể cực

 • D

  4 thể cực

Câu 4 :

Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì:

 • A

  Bằng nhau

 • B

  Bằng 2 lần

 • C

  Bằng 4 lần

 • D

  Giảm một nửa

Câu 5 :

Hợp tử được tạo nên từ:

 • A

  1 trứng và 1 tinh trùng

 • B

  1 trứng và 2 tinh trùng

 • C

  2 trứng và 1 tinh trùng

 • D

  1 trứng và 3 tinh trùng

Câu 6 :

Bản chất của thụ tinh là gì:

 • A

  Sự kết hợp của 2 bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

 • B

  Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

 • C

  Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

 • D

  Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

Câu 7 :

Nội dung nào sau đây sai về quá trình thụ tinh?

 • A

  Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử.

 • B

  Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử.

 • C

  Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con.

 • D

  Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng tạo hợp tử.

Câu 8 :

Sự kiện quan trọng nhất trong thụ tinh về mặt di truyền là:

 • A

  kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái.

 • B

  kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

 • C

  tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái.

 • D

  tạo thành hợp tử.

Câu 9 :

Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì?

 • A

  Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

 • B

  Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

 • C

  Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

 • D

  Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

Câu 10 :

Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

 • A

  Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

 • B

  Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

 • C

  Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

 • D

  Cả A, B và C.

Câu 11 :

Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

 • A

  Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử

 • B

  Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử

 • C

  Nguyên phân tạo nhiều tế bào khác nhau

 • D

  ý A và B

Câu 12 :

Loài tinh tinh có 2n =48, số NST cùng trạng thái trong mỗi giao tử bình thường của loài tinh tinh là bao nhiêu

 • A

  24 NST ở trạng thái kép    

 • B

  24 NST ở trạng thái đơn

 • C

  48 NST ở trạng thái kép

 • D

  48 NST ở trạng thái đơn

Câu 13 :

1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra các giao tử

 • A

  Chỉ 1 trong 4 loại AB, Ab, ab, Ab

 • B

  AB và ab hoặc Ab và aB

 • C

  Aa và Bb

 • D

  A, a, B, b

Câu 14 :

Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

 • A

  12.

 • B

  3.

 • C

  9.

 • D

  1.

Câu 15 :

Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là:

 • A

  10 và 192.

 • B

  8 và 128.

 • C

  4 và 64.

 • D

  12 và 192.

Câu 16 :

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm phân, các trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, các trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến trong quá trình trên là bao nhiêu?

 • A

  380.

 • B

  760.

 • C

  230.

 • D

  460.

Câu 17 :

Ở một loài, giả sử một lần thụ tinh có 100000 tinh trùng tham gia. Cá thể cái sau thụ tinh đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định số hợp tử được tạo thành.

 • A

  60000.

 • B

  25.

 • C

  9.

 • D

  15.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Giao tử là:

 • A

  Tế bào sinh dục đơn bội.

 • B

  Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín.

 • C

  Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử.

Câu 2 :

Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

 • A

  Nguyên phân

 • B

  Giảm phân

 • C

  Thụ tinh

 • D

  Nguyên phân và giảm phân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các tế bào mầm thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần

Câu 3 :

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

 • A

  1 trứng và 3 thể cực

 • B

  4 trứng

 • C

  3 trứng và 1 thể cực

 • D

  4 thể cực

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực (n) và 1 tế bào trứng (n)

Câu 4 :

Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì:

 • A

  Bằng nhau

 • B

  Bằng 2 lần

 • C

  Bằng 4 lần

 • D

  Giảm một nửa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tế bào sinh tinh sẽ thực hiện giảm phân tạo tinh trùng

Lời giải chi tiết :

1 tế bào sinh tinh giảm phân tạo 4 tinh trùng.

Câu 5 :

Hợp tử được tạo nên từ:

 • A

  1 trứng và 1 tinh trùng

 • B

  1 trứng và 2 tinh trùng

 • C

  2 trứng và 1 tinh trùng

 • D

  1 trứng và 3 tinh trùng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hợp tử được tạo nên từ 1 trứng và 1 tinh trùng

Câu 6 :

Bản chất của thụ tinh là gì:

 • A

  Sự kết hợp của 2 bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

 • B

  Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

 • C

  Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

 • D

  Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp của hai bộ phận nhân đơn bội (n) trong giao tử tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n) có nguồn gốc từ bố mẹ ở hợp tử.

Câu 7 :

Nội dung nào sau đây sai về quá trình thụ tinh?

 • A

  Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử.

 • B

  Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử.

 • C

  Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con.

 • D

  Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng tạo hợp tử.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tinh trùng sinh ra với số lượng lớn, trong khi số lượng trứng ít → không phải tất cả các tinh trùng đều được thụ tinh với trứng.

Câu 8 :

Sự kiện quan trọng nhất trong thụ tinh về mặt di truyền là:

 • A

  kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái.

 • B

  kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

 • C

  tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái.

 • D

  tạo thành hợp tử.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là: Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) của giao tử đực và giao tử cái. tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.

Câu 9 :

Qua quá trình thụ tinh, bộ NST ở hợp tử có đặc điểm gì?

 • A

  Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

 • B

  Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

 • C

  Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

 • D

  Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hợp tử có bộ NST 2n NST đơn, được tạo thành từ sự kết hợp giữa 2 giao tử n NST đơn

Câu 10 :

Quá trình thụ tinh có ý nghĩa gì ?

 • A

  Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

 • B

  Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

 • C

  Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

 • D

  Cả A, B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quá trình thụ tinh có ý nghĩa:

+ Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

+ Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

+ Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

Câu 11 :

Tại sao sinh sản hữu tính tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

 • A

  Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử

 • B

  Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử

 • C

  Nguyên phân tạo nhiều tế bào khác nhau

 • D

  ý A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái

Lời giải chi tiết :

Quá trình sinh sản tạo nhiều biến dị tổ hợp vì: kiểu gen của các giao tử đa dạng, sự thụ tinh xảy ra ngẫu nhiên giữa các giao tử

Ý C sai vì nguyên phân tạo ra các tế bào giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu

Câu 12 :

Loài tinh tinh có 2n =48, số NST cùng trạng thái trong mỗi giao tử bình thường của loài tinh tinh là bao nhiêu

 • A

  24 NST ở trạng thái kép    

 • B

  24 NST ở trạng thái đơn

 • C

  48 NST ở trạng thái kép

 • D

  48 NST ở trạng thái đơn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Giao tử bình thường mang bộ NST đơn bội của loài (n)

Lời giải chi tiết :

Số NST cùng trạng thái trong mỗi giao tử bình thường của loài tinh tinh là 24 NST ở trạng thái đơn

Câu 13 :

1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra các giao tử

 • A

  Chỉ 1 trong 4 loại AB, Ab, ab, Ab

 • B

  AB và ab hoặc Ab và aB

 • C

  Aa và Bb

 • D

  A, a, B, b

Đáp án : B

Phương pháp giải :

1 Tế bào sinh tinh giảm phân cho tối đa 2 loại giao tử

Lời giải chi tiết :

Vậy 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra AB và ab hoặc Ab và aB

Câu 14 :

Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là

 • A

  12.

 • B

  3.

 • C

  9.

 • D

  1.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

1 tế bào sinh trứng giảm phân tạo ra 1 trứng và 3 thể định hướng

Lời giải chi tiết :

Số thể định hướng đã tiêu biến là: 3 × 3 = 9 (thể định hướng)

Câu 15 :

Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là:

 • A

  10 và 192.

 • B

  8 và 128.

 • C

  4 và 64.

 • D

  12 và 192.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xác định số tế bào trứng được tạo thành sau nguyên phân và giảm phân.

Xác định số trứng được thụ tinh

Xác định số tinh trùng tham gia quá trình thụ tinh

Lời giải chi tiết :

Số tế bào sinh trứng tạo ra sau nguyên phân là: 26 = 64 tế bào

Số tế bào trứng tạo thành sau giảm phân là: 64 trứng

Số hợp tử được tạo thành là: 64 × 0,1875 = 12 hợp tử

Số tinh trùng tham gia thụ tinh là: 12 : 0, 0625 = 192 tinh trùng

Câu 16 :

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi 10 tế bào sinh trứng của loài này tham gia giảm phân, các trứng sinh ra tham gia thụ tinh và đã tạo ra 2 hợp tử, các trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến. Số lượng nhiễm sắc thể đã bị tiêu biến trong quá trình trên là bao nhiêu?

 • A

  380.

 • B

  760.

 • C

  230.

 • D

  460.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xác định số tế bào trứng được tạo thành.

Xác định số thể cực và số trứng không được thụ tinh

Xác định số NST bị tiêu biến

Lời giải chi tiết :

10 tế bào trứng tham gia giảm phân tạo ra 10 trứng.

Số thể cực tạo thành là: 10 × 3 = 30 (thể cực)

Số trứng không được thụ tinh là 8 trứng

Số NST bị tiêu biến là: (30 + 8) × n = 38 × 10 = 380 (NST)

Câu 17 :

Ở một loài, giả sử một lần thụ tinh có 100000 tinh trùng tham gia. Cá thể cái sau thụ tinh đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định số hợp tử được tạo thành.

 • A

  60000.

 • B

  25.

 • C

  9.

 • D

  15.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

15 con được sinh ra chính là số hợp tử sống sót.

Lời giải chi tiết :

Số hợp tử được tạo thành là: 15 : 60 × 100 = 25 (hợp tử)

close