Trắc nghiệm Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Cho các yếu tố sau:

1. Hệ thần kinh

2. Các nhân tố bên trong cơ thể

3. Các nhân tố bên ngoài cơ thể

4. Hệ nội tiết

5. Hệ đệm

Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  1   

 • D

  4

Câu 2 :

Tuyến yên tiết ra chất nào?

1. FSH

2. Testosteron

3. LH

4. GnRH

5. Ơstrogen

Phương án trả lời đúng là:

 • A

  (1) và (4)   

 • B

  (3) và (4)

 • C

  (1) và (2)      

 • D

  (1) và (3)

Câu 3 :

GnRH kích thích

 • A

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

 • C

  tuyến yên sản sinh LH và FSH

 • D

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 4 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

 • C

  phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên tiết FSH

Câu 5 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

 • C

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên sản sinh LH

Câu 6 :

Testosteron kích thích

 • A

  tuyến yên sản sinh LH

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra FSH

 • C

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • D

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 7 :

Testosteron nồng độ cao sẽ

 • A

  ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

 • B

  ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

 • C

  kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH

 • D

  ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 8 :

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

 • A

  phát triển nang trứng

 • B

  nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

 • C

  dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

 • D

  tuyến yên tiết ra hoocmôn

Câu 9 :

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

 • A

  phát triển nang trứng

 • B

  tuyến yên tiết hoocmôn

 • C

  nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

 • D

  dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

Câu 10 :

Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn

 • A

  kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen

 • B

  progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen

 • C

  kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn làm rụng trứng và tạo thể vàng (LH) và ơstrogen

 • D

  kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn làm rụng trứng và tạo thể vàng (LH) và progesteron

Câu 11 :

Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm

 • A

  progesteron và ơstrogen       

 • B

  FSH, ơstrogen

 • C

  LH, FSH

 • D

  Progesteron, GnRH

Câu 12 :

Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

 • A

  Progesteron và ơstrogen

 • B

  kích thích nang trứng, progesteron

 • C

  tạo thể vàng và ơstrogen

 • D

  thể vàng và progesteron

Câu 13 :

Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

 • A

  ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

 • B

  ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

 • C

  kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH

 • D

  ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 14 :

Quá trình chín và rụng của trứng diễn ra theo chu kì là do ảnh hưởng của:

 • A

  Nồng độ hoocmon sinh dục biến động theo chu kì

 • B

  Các nhân tố bên trong biến động theo chu kì

 • C

  Điều kiện môi trường biến động theo chu kì

 • D

  Hoat động của hệ nội tiết biến động theo chu kì

Câu 15 :

Nhau thai sản sinh ra hoocmôn gì trong ba tháng đầu thai kì

 • A

  Progesteron

 • B

  FSH   

 • C

  HCG     

 • D

  LG

Câu 16 :

Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

 • A

  vì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • B

  sẽ tiết ra hoocmôn nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.

 • C

  sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • D

  sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 17 :

Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ơstrogen) có thể tránh được mang thai vì:

 • A

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

 • B

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

 • C

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

 • D

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng.

Câu 18 :

Xét các yếu tố sau:

1. Căng thẳng thần kinh (stress)

2. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng

3. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể

4. Sợ hãi, lo âu

5. Buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy

6. Nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột

Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là

 • A

  (1), (2), (3), (4) và (5)

 • B

  (1), (2), (5) và (6)

 • C

  (3), (4) và (5)     

 • D

  (2), (4) và (5)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cho các yếu tố sau:

1. Hệ thần kinh

2. Các nhân tố bên trong cơ thể

3. Các nhân tố bên ngoài cơ thể

4. Hệ nội tiết

5. Hệ đệm

Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  1   

 • D

  4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Các yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể đều có ảnh hướng đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng.

Lời giải chi tiết :

4 yếu tố 1, 2, 3, 4 đều ảnh hưởng đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng

Câu 2 :

Tuyến yên tiết ra chất nào?

1. FSH

2. Testosteron

3. LH

4. GnRH

5. Ơstrogen

Phương án trả lời đúng là:

 • A

  (1) và (4)   

 • B

  (3) và (4)

 • C

  (1) và (2)      

 • D

  (1) và (3)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tuyến yên tiết ra các chất FSH và LH

Câu 3 :

GnRH kích thích

 • A

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

 • C

  tuyến yên sản sinh LH và FSH

 • D

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

GnRH kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH.

Câu 4 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

 • C

  phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên tiết FSH

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

Câu 5 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

 • C

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên sản sinh LH

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 6 :

Testosteron kích thích

 • A

  tuyến yên sản sinh LH

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra FSH

 • C

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • D

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Testosteron kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 7 :

Testosteron nồng độ cao sẽ

 • A

  ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

 • B

  ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

 • C

  kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH

 • D

  ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.

Câu 8 :

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

 • A

  phát triển nang trứng

 • B

  nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

 • C

  dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

 • D

  tuyến yên tiết ra hoocmôn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng.

Câu 9 :

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

 • A

  phát triển nang trứng

 • B

  tuyến yên tiết hoocmôn

 • C

  nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

 • D

  dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích phát triển nang trứng

Câu 10 :

Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn

 • A

  kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen

 • B

  progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen

 • C

  kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn làm rụng trứng và tạo thể vàng (LH) và ơstrogen

 • D

  kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn làm rụng trứng và tạo thể vàng (LH) và progesteron

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn kích thích nang trứng (FSH), hoocmôn làm rụng trứng và tạo thể vàng (LH) và ơstrogen.

Câu 11 :

Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm

 • A

  progesteron và ơstrogen       

 • B

  FSH, ơstrogen

 • C

  LH, FSH

 • D

  Progesteron, GnRH

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể vàng tiết ra progesteron và ơstrogen.

Câu 12 :

Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

 • A

  Progesteron và ơstrogen

 • B

  kích thích nang trứng, progesteron

 • C

  tạo thể vàng và ơstrogen

 • D

  thể vàng và progesteron

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Progesteron và ơstrogen làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con.

Câu 13 :

Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

 • A

  ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

 • B

  ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

 • C

  kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH

 • D

  ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH. Đó là sự điều hòa ngược âm tính.

Câu 14 :

Quá trình chín và rụng của trứng diễn ra theo chu kì là do ảnh hưởng của:

 • A

  Nồng độ hoocmon sinh dục biến động theo chu kì

 • B

  Các nhân tố bên trong biến động theo chu kì

 • C

  Điều kiện môi trường biến động theo chu kì

 • D

  Hoat động của hệ nội tiết biến động theo chu kì

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quá trình chín và rụng của trứng diễn ra theo chu kì là do ảnh hưởng của nồng độ hoocmon sinh dục biến động theo chu kì.

Câu 15 :

Nhau thai sản sinh ra hoocmôn gì trong ba tháng đầu thai kì

 • A

  Progesteron

 • B

  FSH   

 • C

  HCG     

 • D

  LG

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoocmon nhau thai (HCG) có tác dụng duy trì thể vàng trong 3 tháng đầu thai kì. 

Câu 16 :

Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

 • A

  vì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • B

  sẽ tiết ra hoocmôn nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên.

 • C

  sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • D

  sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trong thời kỳ mang thai, các hoocmon FSH, LH sẽ không được tiết ra, trứng không được kích thích để chín và rụng.

Lời giải chi tiết :

Hoocmon nhau thai (HCG) có tác dụng duy trì thể vàng trong 3 tháng đầu thai kì. Thể vàng được duy trì tiết ra estrogen và progesteron. Nồng độ cao các chất này ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH và tuyến yên tiết FSH, LH do đó ngăn không cho trứng chín và rụng trong thời kì này. Kể từ tháng thứ 3 của thai kì, nhau thai sẽ tiết estrogen và progesteron, thể vàng tiêu biến. Do vậy thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng.

Câu 17 :

Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ơstrogen) có thể tránh được mang thai vì:

 • A

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

 • B

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

 • C

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng

 • D

  Làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu giảm gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trứng không chín và rụng khi không có hoocmon FSH và LH kích thích.

Lời giải chi tiết :

Progesteron hoặc progesteron + ơstrogen  trong thuốc tránh thai được bổ sung vào cơ thể làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu tăng cao gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH và trứng không chín và rụng.

Câu 18 :

Xét các yếu tố sau:

1. Căng thẳng thần kinh (stress)

2. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng

3. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể

4. Sợ hãi, lo âu

5. Buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy

6. Nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột

Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là

 • A

  (1), (2), (3), (4) và (5)

 • B

  (1), (2), (5) và (6)

 • C

  (3), (4) và (5)     

 • D

  (2), (4) và (5)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là (1), (2), (3), (4) và (5).

close