Trắc nghiệm Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) - Sinh 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Hệ thần kinh dạng ống có ở

 • A

  Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

 • B

  Côn trùng, cá, lưỡng cư, chim, thú

 • C

  Cá, lưỡng cư, bò sát, giun đất, thú

 • D

  Cá, lưỡng cư, thân mềm, chim, thú

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật có xương sống như  cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Câu hỏi 2 :

Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:

(1) Não            (2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh

 • A

  (1),(2),(4)

 • B

  (1),(3)

 • C

  (1),(2),(3),(4)

 • D

  (1),(3),(4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh dạng ống gồm có:

+ Bộ phận TK trung ương: não; tủy sống

+ Bộ phận TK ngoại biên: dây thần kinh; hạch thần kinh.

Câu hỏi 3 :

Bộ phận thần kinh trung ương bao gồm:

(1) Não             (2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống     (4) Dây thần kinh

 • A

  (2),(1)

 • B

  (2),(3)

 • C

  (1),(3)

 • D

  (2),(4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Bộ phận TK trung ương bao gồm não và tủy sống.

Câu hỏi 4 :

Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có

 • A

  Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não

 • B

  Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư

 • C

  Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não

 • D

  Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và trụ não

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Não bộ gồm có các bộ phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa (gồm có củ não sinh tư và cuống não), tiểu não và hành não

Câu hỏi 5 :

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, phần não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hoạt động sống của cơ thể là

 • A

  Hành não

 • B

  Bán cầu đại não

 • C

  Tủy sống

 • D

  Tiểu não

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Não của động vật có xương sống chia làm 5 phần: bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển hoạt động sống của cơ thể.

Câu hỏi 6 :

Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm:

(1) Não            (2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh

 • A

  (2),(1)

 • B

  (2),(3)

 • C

  (1),(3)

 • D

  (2),(4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh.

Câu hỏi 7 :

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của:

 • A

  Cơ tim

 • B

  Cơ vân

 • C

  Cơ trơn

 • D

  Các tuyến

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động theo ý thức

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vân, đây là các hoạt động có ý thức (theo ý muốn)

Câu hỏi 8 :

Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng

 • A

  Cơ quan sinh sản

 • B

  Ruột non

 • C

  Bắp tay

 • D

  Dạ dày

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

HTK sinh dưỡng: điều khiển hoạt động của các cơ trơn trong nội quan, tự động, không có ý thức

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển các hoạt động của nội quan, cơ trơn..những hoạt động không theo ý muốn nên không điều khiển hoạt động của bắp tay.

Câu hỏi 9 :

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

 • A

  Phản xạ có điều kiện

 • B

  Phản xạ không điều kiện

 • C

  Phản xạ

 • D

  Không theo nguyên tắc nào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích)

Câu hỏi 10 :

Động vật càng thích nghi với điều kiện môi trường do có?

 • A

  Phản xạ có điều kiện càng tăng

 • B

  Phản xạ không điều kiện càng tăng

 • C

  Phản xạ càng tăng

 • D

  Không liên quan đến phản xạ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường

Câu hỏi 11 :

Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng:

 • A

  Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi nhưng kích thước lớn dần

 • B

  Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh ngày càng phức tạp.

 • C

  Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển các hoạt động sống của cơ thể.

 • D

  Đầu trước của ống phát triển mạnh thành não bộ, phần sau hình thành tủy sống.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là A.

Càng tiến hóa thì số lượng tế bào thần kinh càng tăng lên.

Câu hỏi 12 :

Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

 • A

  Tiến hóa theo dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống

 • B

  Tiến hóa theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ

 • C

  Tiến hóa theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trược kich thích của môi trường

 • D

  Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là D. Hệ thần kinh tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên phản ứng nhanh.

Câu hỏi 13 :

Ở động vật có các tổ chức thần kinh là: I. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh dạng ống; III. Hệ thần kinh dạng lưới.

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

 • A

  III → I → II

 • B

  II → I → III

 • C

  III → II → I

 • D

  I→ II → III.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

Hệ thần kinh dạng lưới → Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → Hệ thần kinh dạng ống

Câu hỏi 14 :

Nội dung nào sau đây sai ?

 • A

  Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật

 • B

  Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

 • C

  Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

 • D

  Cảm ứng ở động vật và thực vật đều giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cơ thể động vật và cơ thể thực vật khi phản ứng lại các kích thích của môi trường có sự khác biệt.

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là C vì ở động vật có các hormone và hệ thần kinh nên cảm ứng ở động vật và thực vật là khác nhau.

Câu hỏi 15 :

Hệ thần kinh của côn trùng có:

 • A
  Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng
 • B
  Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng.
 • C
  Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.
 • D
  Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Hệ thần kinh của côn trùng dạng chuỗi hạch gồm các hạch: Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

close