Trắc nghiệm Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

 • A

  Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

 • B

  Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

 • C

  Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

 • D

  Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

Câu 2 :

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

 • A

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

 • B

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

 • C

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

 • D

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Câu 3 :

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

 • A

  Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi chim trưởng thành và sinh sản được

 • B

  Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

 • C

  Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc chim trưởng thành

 • D

  Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

Câu 4 :

Khi nuôi lợn ỉ, nên xuất chuồng lúc chúng đạt khối lượng 50 – 60 kg vì

 • A

  Đó là cỡ lớn nhất của chúng

 • B

  Sau giai đoạn này lợn lớn rất chậm

 • C

  Sau giai đoạn này lợn sẽ dễ bị bệnh

 • D

  Nuôi lâu thịt lợn sẽ không ngon

Câu 5 :

Biến thái là:

 • A

  Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

 • B

  Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

 • C

  Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

 • D

  Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Câu 6 :

Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?

 • A

  Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái

 • B

  Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử

 • C

  Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay đổi tùy theo điều kiện sống của chúng

 • D

  Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời gian

Câu 7 :

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có:

 • A

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành.

 • B

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành

 • C

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý  giống với con trưởng thành.

 • D

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo giống với con trưởng thành và sinh lý khác với con trưởng thành.

Câu 8 :

Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:

 • A

  Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

 • B

  Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

 • C

  Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua

 • D

  Châu chấu, ếch, muỗi.

Câu 9 :

Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

 • A

  Động vật nguyên sinh

 • B

  Động vật có xương sống

 • C

  Động vật không xương sống

 • D

  Động vật có biến thái không hoàn toàn.

Câu 10 :

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:

 • A

  Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành

 • B

  Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.

 • C

  Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

 • D

  Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

Câu 11 :

Cho các loài động vật sau:

(1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch.

Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  3

Câu 12 :

Sinh trưởng phát triển có biến thái không hoàn toàn sai khác cơ bản với kiểu sinh trưởng phát triển không qua biến thái là

 • A

  Có giai đoạn con non dài hơn giai đoạn trưởng thành

 • B

  Có hình thái cấu tạo của con non khác với con trưởng thành

 • C

  Chịu ảnh hưởng rõ rệt của hormone

 • D

  Trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành

Câu 13 :

Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà con non có

 • A

  Đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành

 • B

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

 • C

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.

 • D

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Câu 14 :

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

 • A

  Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

 • B

  Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

 • C

  Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

 • D

  Châu chấu, ếch, muỗi.

Câu 15 :

Trong quá trình phát triển của động vật, sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là

 • A
  đột biến
 • B
  biến thái
 • C
  biến động.
 • D
  biến đổi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sinh trưởng của cơ thể động vật là:

 • A

  Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.

 • B

  Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

 • C

  Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.

 • D

  Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào

Câu 2 :

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm

 • A

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

 • B

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phân hoá tế bào

 • C

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

 • D

  Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm: Các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

Câu 3 :

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu

 • A

  Bắt đầu từ khi trứng nở đến khi chim trưởng thành và sinh sản được

 • B

  Bắt đầu từ khi trứng nở ra đến khi già và chết

 • C

  Bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh và kéo dài đến lúc chim trưởng thành

 • D

  Bắt đầu từ hợp tử, diễn ra trong trứng và sau khi trứng nở, kết thúc khi già và chết

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng và phát triển của chim bồ câu bắt đầu từ khi hợp tử được hình thành cho tới khi chim nở ra đến khi chim chết.

Câu 4 :

Khi nuôi lợn ỉ, nên xuất chuồng lúc chúng đạt khối lượng 50 – 60 kg vì

 • A

  Đó là cỡ lớn nhất của chúng

 • B

  Sau giai đoạn này lợn lớn rất chậm

 • C

  Sau giai đoạn này lợn sẽ dễ bị bệnh

 • D

  Nuôi lâu thịt lợn sẽ không ngon

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nên xuất chuồng khi chúng được 50 – 60 kg vì giai đoạn sau lợn sẽ sinh trưởng chậm hơn, khối lượng lợn sẽ không tăng mạnh như trước vậy nên nếu nuôi để thịt thì xuất chuồng vào giai đoạn này là hợp lý.

Câu 5 :

Biến thái là:

 • A

  Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

 • B

  Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra

 • C

  Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

 • D

  Sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Câu 6 :

Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?

 • A

  Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái

 • B

  Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình phân hóa của hợp tử

 • C

  Đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thay đổi tùy theo điều kiện sống của chúng

 • D

  Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật theo thời gian

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là B, cơ thể động vật được hình thành là do quá trình phân chia và biệt hóa của các tế bào từ hợp tử ban đầu. Chỉ quá trình biệt hóa hợp tử thì không đủ để hình thành cơ thể 

Câu 7 :

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có:

 • A

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành.

 • B

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành

 • C

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý  giống với con trưởng thành.

 • D

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo giống với con trưởng thành và sinh lý khác với con trưởng thành.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành có thể khác một vài đặc điểm sinh lý.

VD: Ở trẻ nhỏ các quá trình sinh lý khác với người lớn: Không có quá trình hình thành tinh trùng, trứng chín.

Câu 8 :

Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:

 • A

  Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

 • B

  Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

 • C

  Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua

 • D

  Châu chấu, ếch, muỗi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có Đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý tương tự với con trưởng thành nhưng khác về sinh lý

Lời giải chi tiết :

Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là: cá chép, gà, thỏ, khỉ.

Ý B: sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Ý C,D: sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Câu 9 :

Sự sinh trưởng của nhóm động vật nào không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân

 • A

  Động vật nguyên sinh

 • B

  Động vật có xương sống

 • C

  Động vật không xương sống

 • D

  Động vật có biến thái không hoàn toàn.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực nhờ thoi phân bào trong đó NST nằm trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ. 

Lời giải chi tiết :

Sự sinh trưởng của nhóm động vật không đặc trưng bởi quá trình nguyên phân là động vật nguyên sinh

Động vật nguyên sinh là động vật đơn bào do đó nguyên phân là quá trình sinh sản, không phải đặc trưng của sự sinh trưởng.

Câu 10 :

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là:

 • A

  Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành

 • B

  Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến đổi nó biến thành con trưởng thành.

 • C

  Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

 • D

  Trường hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là: Trường hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.

VD: Ở châu chấu, con non có hình thái gần giống với con trưởng thành nhưng không có cánh, sau nhiều lần lột xác, chúng trở thành con trưởng thành.

Câu 11 :

Cho các loài động vật sau:

(1) Ong. (2) Bướm. (3) Châu chấu. (4) Gián. (5) Ếch.

Trong số các loài trên có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  3

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện (gần giống với con trưởng thành), trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành

Lời giải chi tiết :

Các loài phát triển qua biến thái hoàn toàn là: ong, bướm, ếch

2 loài còn lại phát triển biến thái không hoàn toàn là: châu chấu, gián

Câu 12 :

Sinh trưởng phát triển có biến thái không hoàn toàn sai khác cơ bản với kiểu sinh trưởng phát triển không qua biến thái là

 • A

  Có giai đoạn con non dài hơn giai đoạn trưởng thành

 • B

  Có hình thái cấu tạo của con non khác với con trưởng thành

 • C

  Chịu ảnh hưởng rõ rệt của hormone

 • D

  Trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng và phát triển có biến thái không hoàn toàn có con non trải qua nhiều lần lột xác mới trở thành cơ thể trưởng thành, còn ở sinh trưởng phát triển không qua biến thái thì không có

Câu 13 :

Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà con non có

 • A

  Đặc điểm hình thái, sinh lí rất khác với con trưởng thành

 • B

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý

 • C

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành.

 • D

  Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn, con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý rất khác so với con trưởng thành.

VD: Sâu bướm và bướm trưởng thành có hình thái, cấu tạo rất khác nhau, về sinh lý: sâu non ăn thực vật:lá, thân, hoa…, còn bướm hút mật hoa, phấn hoa

Câu 14 :

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

 • A

  Cá chép, gà, thỏ, khỉ.

 • B

  Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.

 • C

  Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.

 • D

  Châu chấu, ếch, muỗi.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: con non khác hoàn toàn với con trưởng thành

Nhóm động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là: cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi

Ý A: không qua biến thái

Ý C:  Biến thái không hoàn toàn

Ý D: châu chấu biến thái không hoàn toàn, ếch, muỗi biến thái hoàn toàn

Câu 15 :

Trong quá trình phát triển của động vật, sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là

 • A
  đột biến
 • B
  biến thái
 • C
  biến động.
 • D
  biến đổi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong quá trình phát triển của động vật, sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là biến thái.

close