Trắc nghiệm Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (tiếp theo) - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là

 • A

  0,01%

 • B

  0,02%

 • C

  0,04%

 • D

  0,03%

Câu 2 :

Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt

 • A

  Tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

 • B

  Tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

 • C

  Tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

 • D

  Tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Câu 3 :

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

 • A

  Tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

 • B

  Tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất

 • C

  Tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất

 • D

  Tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình

Câu 4 :

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

 • A

  Nước là nguồn nguyên liệu cho pha tối của quang hợp

 • B

  Nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp.

 • C

  Cây thiếu nước 40 – 60%, quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ

 • D

  Nước là môi trường cho các phản ứng trong pha sáng và pha tối.

Câu 5 :

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quang hợp?

 • A

  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng cực, núi cao và ôn đới là -150C

 • B

  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng á nhiệt đới là 0 - 20C.

 • C

  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng nhiệt đới là 4 - 80C.

 • D

  Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp ở thực vật là 40 – 500C

Câu 6 :

Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào khi nào?

 • A

  Buổi sáng.

 • B

  Buổi sáng và buổi chiều

 • C

  Buổi chiều

 • D

  Giữa trưa.

Câu 7 :

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của các nguyên tố khoáng đối với quang hợp?

 • A

  N, P, S tham gia cấu thành enzim quang hợp

 • B

  Cl tham gia vào phản ứng pha tối.

 • C

  K tham gia điều tiết đóng mở khí khổng của lá.

 • D

  Mg, N tham gia cấu thành diệp lục

Câu 8 :

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo?
(1) Ánh sáng nhân tạo có thể điều chỉnh cường độ để năng suất quang hợp đạt tối đa.
(2) Dùng ánh sáng nhân tạo có thể trồng các cây rau củ cung cấp vào mùa đông.
(3) Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường.
(4) Nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể áp dụng sản xuất rau sạch, nhân giống cây bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước khi đưa ra trồng ở ngoài thực địa.

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là

 • A

  0,01%

 • B

  0,02%

 • C

  0,04%

 • D

  0,03%

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong tự nhiên, nồng độ CO2 trung bình là 0,03%.

Câu 2 :

Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt

 • A

  Tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

 • B

  Tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

 • C

  Tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

 • D

  Tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điểm bù CO2 là nồng độ CO2 đạt tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau

Câu 3 :

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt

 • A

  Tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

 • B

  Tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất

 • C

  Tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất

 • D

  Tối đa để cường độ quang hợp đạt mức trung bình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Điểm bão hòa CO2 là nồng độ CO2 đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

Câu 4 :

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của nước đến quang hợp?

 • A

  Nước là nguồn nguyên liệu cho pha tối của quang hợp

 • B

  Nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp.

 • C

  Cây thiếu nước 40 – 60%, quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ

 • D

  Nước là môi trường cho các phản ứng trong pha sáng và pha tối.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

B, C, D đều đúng
A sai, nước là nguyên liệu của pha sáng

Câu 5 :

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quang hợp?

 • A

  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng cực, núi cao và ôn đới là -150C

 • B

  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng á nhiệt đới là 0 - 20C.

 • C

  Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở vùng nhiệt đới là 4 - 80C.

 • D

  Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp ở thực vật là 40 – 500C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp ở thực vật là 20 – 300C, 500C ở thực vật nhiệt đới là nhiệt độ cực đại của quang hợp.

Câu 6 :

Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào khi nào?

 • A

  Buổi sáng.

 • B

  Buổi sáng và buổi chiều

 • C

  Buổi chiều

 • D

  Giữa trưa.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi các điều kiện môi trường không thuận loại cho quang hợp

Lời giải chi tiết :

Vào giữa trưa, cường độ ánh sáng quá mạnh, các tia sáng có bước sóng ngắn tắng lên, nhiệt độ cao → cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh.

Câu 7 :

Phát biểu không đúng về ảnh hưởng của các nguyên tố khoáng đối với quang hợp?

 • A

  N, P, S tham gia cấu thành enzim quang hợp

 • B

  Cl tham gia vào phản ứng pha tối.

 • C

  K tham gia điều tiết đóng mở khí khổng của lá.

 • D

  Mg, N tham gia cấu thành diệp lục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D đều đúng
B sai, Cl liên quan đến quang phân li nước.

Câu 8 :

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng về trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo?
(1) Ánh sáng nhân tạo có thể điều chỉnh cường độ để năng suất quang hợp đạt tối đa.
(2) Dùng ánh sáng nhân tạo có thể trồng các cây rau củ cung cấp vào mùa đông.
(3) Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường.
(4) Nhà trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có thể áp dụng sản xuất rau sạch, nhân giống cây bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước khi đưa ra trồng ở ngoài thực địa.

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 4 ý trên đều đúng

close