Trắc nghiệm Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

 • A

  Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • B

  Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • C

  Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • D

  Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 2 :

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

 • A

  Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

 • B

  Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

 • C

  Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

 • D

  Là hình thức sinh sản phổ biến.

Câu 3 :

Hoa có cấu tạo gồm?

 • A

  Tràng hoa.

 • B

  Nhị hoa và nhụy hoa, hoặc một trong hai với hoa đơn tính.

 • C

  Cuống hoa, đế hoa và đài hoa.

 • D

  Tất cả các bộ phận trên.

Câu 4 :

Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

 • A

  Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

 • B

  Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.

 • C

  Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

 • D

  Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Câu 5 :

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 • A

  1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

 • B

  1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

 • C

  2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

 • D

  2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Câu 6 :

Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)

 • A

  Chính là giao tử đực

 • B

  Là thể giao tử.

 • C

  Tiếp tục nguyên phân mới hình thành giao tử đực

 • D

  Tiếp tục giảm phân mới hình thành giao tử đực

Câu 7 :

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

 • A

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

 • B

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

 • C

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

 • D

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Câu 8 :

Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong các tế bào ở sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa là?

 • A

  Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

 • B

  Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

 • C

  Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n

 • D

  Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n;  tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

Câu 9 :

Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 • A

  1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

 • B

  1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

 • C

  1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.

 • D

  1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.

Câu 10 :

Giao tử cái ở thực vật được gọi là

 • A

  Hợp tử

 • B

  Phôi

 • C

  Hạt phấn

 • D

  Noãn cầu

Câu 11 :

Khác với động vật sự hình thành giao tử ở thực vật

 • A

  Chỉ thực hiện nhờ quá trình giảm phân

 • B

  Chỉ thực hiện nhờ quá trình nguyên phân

 • C

  Diễn ra qua giảm phân và nguyên phân

 • D

  Tạo số giao tử đực và cái bằng nhau từ một tế bào ban đầu

Câu 12 :

Hình thức sinh sản nhân tạo nào ở thực vật không có đặc điểm là “không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cây con giống nhau và giống cây mẹ”?

 • A
  Trồng cây con bằng hạt
 • B
  Trồng cây con bằng cách giâm cành.
 • C
  Trồng cây con bằng củ
 • D
  Trồng cây con bằng cách chiết cành.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

 • A

  Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • B

  Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • C

  Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • D

  Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Câu 2 :

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

 • A

  Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

 • B

  Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

 • C

  Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

 • D

  Là hình thức sinh sản phổ biến.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh sản hữu tính có sự tổ hợp lại vật chất di truyền  nên tạo được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa, đời con có khả  năng thích nghi tốt với môi trường

Nhưng sinh sản hữu tính không duy trì được ổn định các tính trạng tốt như sinh sản vô tính

Câu 3 :

Hoa có cấu tạo gồm?

 • A

  Tràng hoa.

 • B

  Nhị hoa và nhụy hoa, hoặc một trong hai với hoa đơn tính.

 • C

  Cuống hoa, đế hoa và đài hoa.

 • D

  Tất cả các bộ phận trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy.

Câu 4 :

Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

 • A

  Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

 • B

  Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.

 • C

  Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

 • D

  Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự hình thành giao tử đực:

Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Câu 5 :

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 • A

  1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

 • B

  1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

 • C

  2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

 • D

  2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có 1 lần giảm phân tạo 4 bào tử đực đơn bội và 2 lần nguyên phân, lần 1 tạo ra 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phân, lần 2 thì nhân tế bào sinh sản nguyên phân thành 2 tinh tử.

Câu 6 :

Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)

 • A

  Chính là giao tử đực

 • B

  Là thể giao tử.

 • C

  Tiếp tục nguyên phân mới hình thành giao tử đực

 • D

  Tiếp tục giảm phân mới hình thành giao tử đực

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hạt phấn được hình thành sau giảm phân là các bào tử đơn bội, các bào tử này tiếp tục nguyên phân hình thành hạt phấn.

Câu 7 :

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

 • A

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

 • B

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

 • C

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

 • D

  Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Câu 8 :

Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong các tế bào ở sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa là?

 • A

  Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

 • B

  Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

 • C

  Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n

 • D

  Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n;  tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bộ NST trong tế bào mẹ là 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

Câu 9 :

Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 • A

  1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

 • B

  1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

 • C

  1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.

 • D

  1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân

Câu 10 :

Giao tử cái ở thực vật được gọi là

 • A

  Hợp tử

 • B

  Phôi

 • C

  Hạt phấn

 • D

  Noãn cầu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giao tử cái ở thực vật được gọi là noãn cầu bên trong chứa túi phôi.

Câu 11 :

Khác với động vật sự hình thành giao tử ở thực vật

 • A

  Chỉ thực hiện nhờ quá trình giảm phân

 • B

  Chỉ thực hiện nhờ quá trình nguyên phân

 • C

  Diễn ra qua giảm phân và nguyên phân

 • D

  Tạo số giao tử đực và cái bằng nhau từ một tế bào ban đầu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quá trình hình thành giao tử ở động vật: Tế bào sinh dục sơ khai → Nguyên phân → Giảm phân → Giao tử

Lời giải chi tiết :

Sự hình thành giao tử ở thực vật có quá trình nguyên phân sau quá trình giảm phân, của động vật thì chỉ có quá trình giảm phân.

Câu 12 :

Hình thức sinh sản nhân tạo nào ở thực vật không có đặc điểm là “không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cây con giống nhau và giống cây mẹ”?

 • A
  Trồng cây con bằng hạt
 • B
  Trồng cây con bằng cách giâm cành.
 • C
  Trồng cây con bằng củ
 • D
  Trồng cây con bằng cách chiết cành.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản tạo ra các cây non có kiểu hình giống mẹ hoàn toàn

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giao tử mẹ và giao tử bố

Lời giải chi tiết :

Trồng cây con bằng hạt, hạt là kết quả của sinh sản hữu tính, nên có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, cây con khác nhau và khác cây mẹ.

Các phương án B,C,D đều là sinh sản vô tính

close