Trắc nghiệm Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng - Sinh 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Quang hợp quyết định khoảng

 • A

  90 - 95% năng suất của cây trồng.

 • B

  80 - 85% năng suất của cây trồng.

 • C

  60 - 65% năng suất của cây trồng

 • D

  70 - 75% năng suất của cây trồng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng.

Câu hỏi 2 :

Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

 • A

  5 – 10%

 • B

  85 – 90%

 • C

  90 – 95%

 • D

  Trên 20%

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 – 10% năng suất cây trồng.

Câu hỏi 3 :

Năng suất kinh tế là

 • A

  Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

 • B

  2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

 • C

  1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

 • D

  Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người.

Câu hỏi 4 :

Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?

 • A

  Hạt.

 • B

  Củ.

 • C

  Rễ.

 • D

  Rơm, rạ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ...) có giá trị kinh tế đối với con người

Lời giải chi tiết :

Cây lúa năng suất kinh tế là ở hạt

Câu hỏi 5 :

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

 • A

  Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

 • B

  Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

 • C

  Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

 • D

  Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu hỏi 6 :

Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

 • A

  Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

 • B

  Năng suất sinh học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

 • C

  Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

 • D

  Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
- Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người.

Lời giải chi tiết :

Năng suất sinh học = 0,2 + 0,3 + 0,6 + 8,8 = 9,9 gam/m2/ngày
Năng suất kinh tế = năng suất ở hoa = 8.8 gam/m2/ngày

Câu hỏi 7 :

Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

 • A

  40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

 • B

  50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

 • C

  50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9.

 • D

  50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
- Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người.
- Hệ số kinh tế: Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học

Lời giải chi tiết :

Năng suất sinh học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8

Câu hỏi 8 :

Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

 • A

  Tăng diện tích lá.

 • B

  Tăng cường độ quang hợp.

 • C

  Tăng hệ số kinh tế

 • D

  Cả ba ý trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cả A, B, C đều là biện pháp tăng năng suất cây trồng

Câu hỏi 9 :

Cho các biện pháp sau:
(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.
(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.
(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.
(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để lá nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.
(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
(6) Các biện pháp nông sinh, bón phân hợp lý.
Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

 • A

  (1), (2) và (3).    

 • B

  (1), (2), (3) và (4).

 • C

  (1), (2), (3), (5) và (6).    

 • D

  (3) và (4).

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Những biện pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng là: (1), (2), (3), (5) và (6).
(4) không được sử dụng, trồng cây với mật độ dày đặc có thể làm giảm năng suất cây trồng.

Câu hỏi 10 :

Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây:

 • A

  Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.

 • B

  Sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm làm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.

 • C

  Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa.

 • D

  Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trường thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Người ta thường không tăng bón phân đạm. Vì khi đó bộ lá quá lớn có thể làm che khuất lớp lá dưới, lớp lá dưới quang hợp kém nhưng vẫn hô hấp tiêu phí nguyên liệu làm giảm năng suất kinh tế.

Câu hỏi 11 :

Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?

 • A

  Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.

 • B

  Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → hạn chế mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.

 • C

  Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng.

 • D

  Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng là vì:
+ Lá là cơ quan quang hợp của cây
+ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng
Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng

close