Trắc nghiệm Bài 12. Hô hấp sáng và mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Quá trình hô hấp sáng là quá trình:

 • A

  Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối

 • B

  Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng

 • C

  Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 trong bóng tối

 • D

  Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng

Câu 2 :

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

 • A

  C4.       

 • B

  CAM.       

 • C

  C3.       

 • D

  C4 và thực vật CAM.

Câu 3 :

Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng ở thực vật C3 là

 • A

  Ánh sáng cao, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ.

 • B

  Ánh sáng thấp, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ.

 • C

  Ánh sáng thấp, nhiều CO2, cạn kiệt O2

 • D

  Ánh sáng cao, nhiều CO2, cạn kiệt O2 tích luỹ.

Câu 4 :

Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?
(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp
(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.
Phương án trả lời đúng là:

 • A

  (3), (4) và (5).    

 • B

  (1), (4) và (5).

 • C

  (2), (3) và (6).    

 • D

  (1),(4) và (6).

Câu 5 :

Chất nào dưới đây bị oxi hoá trong quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

 • A
  Axit photpho glixeric.
 • B
  Điphotpho glixeric.
 • C
  Ribulozo điphotphat.
 • D
  Anđêhit photphoglixeric.
Câu 6 :

Điều nào sau đây KHÔNG đúng trong quá trình hô hấp sáng?

 • A

  Nguyên liệu phân giải là RiDP.

 • B

  Xảy ra khi có ánh sáng.

 • C

  Hô hấp sáng làm lãng phí sản phẩm quang hợp.

 • D

  Tạo ra năng lượng ATP

Câu 7 :

Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì

 • A

  Nhu cầu nước cao.

 • B

  Điểm bù CO2 cao.

 • C

  Điểm bão hòa ánh sáng thấp

 • D

  Không có hô hấp sáng.

Câu 8 :

Khi nói về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp, phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của hô hấp

 • B

  Sản phẩm của hô hấp là nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6

 • C

  Hô hấp và quang hợp là hai quá trình phụ thuộc nhau.

 • D

  Thực vật chỉ cần quang hợp, còn hô hấp thì không quan trọng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quá trình hô hấp sáng là quá trình:

 • A

  Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối

 • B

  Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng

 • C

  Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 trong bóng tối

 • D

  Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng CO2 ngoài sáng.

Câu 2 :

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật

 • A

  C4.       

 • B

  CAM.       

 • C

  C3.       

 • D

  C4 và thực vật CAM.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C3

Câu 3 :

Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng ở thực vật C3 là

 • A

  Ánh sáng cao, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ.

 • B

  Ánh sáng thấp, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ.

 • C

  Ánh sáng thấp, nhiều CO2, cạn kiệt O2

 • D

  Ánh sáng cao, nhiều CO2, cạn kiệt O2 tích luỹ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hô hấp sáng thường xảy ra trong điều kiện:
+ Cường độ ánh sáng và nhiệt độ cao.
+ Lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều trong lục lạp (cao gấp 10 lần CO2)

Câu 4 :

Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?
(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp
(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.
Phương án trả lời đúng là:

 • A

  (3), (4) và (5).    

 • B

  (1), (4) và (5).

 • C

  (2), (3) và (6).    

 • D

  (1),(4) và (6).

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hô hấp sáng xảy ra: ở 3 bào quan bắt đầu là lục lạp, peroxixom và kết thúc tại ty thể

Câu 5 :

Chất nào dưới đây bị oxi hoá trong quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

 • A
  Axit photpho glixeric.
 • B
  Điphotpho glixeric.
 • C
  Ribulozo điphotphat.
 • D
  Anđêhit photphoglixeric.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Lời giải chi tiết :

Chất bị oxi hóa trong quá trình hô hấp là Ribulozo điphotphat

Câu 6 :

Điều nào sau đây KHÔNG đúng trong quá trình hô hấp sáng?

 • A

  Nguyên liệu phân giải là RiDP.

 • B

  Xảy ra khi có ánh sáng.

 • C

  Hô hấp sáng làm lãng phí sản phẩm quang hợp.

 • D

  Tạo ra năng lượng ATP

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hô hấp sáng làm tiêu hao chất hữu cơ nhưng không tạo ra ATP

Câu 7 :

Trong điều kiện môi trường nhiệt đới, thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì

 • A

  Nhu cầu nước cao.

 • B

  Điểm bù CO2 cao.

 • C

  Điểm bão hòa ánh sáng thấp

 • D

  Không có hô hấp sáng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năng suất của cây C4 cao hơn cây C3 là vì cây C3 có hô hấp sáng còn C4 thì không.

Câu 8 :

Khi nói về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp, phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Sản phẩm của quang hợp là nguyên liệu của hô hấp

 • B

  Sản phẩm của hô hấp là nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6

 • C

  Hô hấp và quang hợp là hai quá trình phụ thuộc nhau.

 • D

  Thực vật chỉ cần quang hợp, còn hô hấp thì không quan trọng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực vật cần cả quang hợp và hô hấp.

close