Trắc nghiệm Bài 24. Ứng động - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Ứng động là

 • A

  Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng

 • B

  Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích

 • C

  Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng lúc vô hướng

 • D

  Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định

Câu 2 :

Một ứng động diễn ra ở cây là do

 • A

  Tác nhân kích thích một phía

 • B

  Tác nhân kích thích không định hướng

 • C

  Tác nhân kích thích định hướng

 • D

  Tác nhân kích thích của môi trường.

Câu 3 :

Ứng động khác với hướng động ở đặc điểm nào ?

 • A

  Có nhiều tác nhân kích thích

 • B

  Tác nhân kích thích không định hướng

 • C

  Có sự vận động vô hướng

 • D

  Không liên quan đến sự phân chia tế bào

Câu 4 :

Hiện tượng ứng động có vai trò:

 • A

  Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đổi của môi trường

 • B

  Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh

 • C

  Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 5 :

Ứng động sinh trưởng là:

 • A

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

 • B

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng không do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

 • C

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại một phía của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

 • D

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ chết đi của các tế bào tại một phía của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

Câu 6 :

Những ứng động nào dưới đây là ứng động sinh trưởng ?

 • A

  Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

 • B

  Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. khí khổng đóng và mở

 • C

  Sự đóng mở của lá cây trinh nữ

 • D

  Khí khổng đóng và mở.

Câu 7 :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu sự chi phối chủ yếu bởi nhân tố nào của môi trường ngoài ?

 • A

  Nồng độ CO2 và O2

 • B

  Ánh sáng

 • C

  Độ ẩm không khí

 • D

  Ánh sáng và nhiệt độ

Câu 8 :

Loại hoa nào dưới đây có vận động nở hoa theo ánh sáng

 • A

  Hoa nghệ tây, hoa dạ hương

 • B

  Hoa mười giờ, hoa quỳnh

 • C

  Họ hoa Cúc và hoa quỳnh

 • D

  Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Câu 9 :

Ứng động không sinh trưởng là:

 • A

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

 • B

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

 • C

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự chết đi của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

 • D

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động có sự chết đi nhanh chóng của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

Câu 10 :

Mô tả nào sau đây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là không đúng:

 • A

  Sự vận động không liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào

 • B

  Liên quan đến sự trưởng nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa

 • C

  Vận động theo đồng hồ sinh học

 • D

  Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học

Câu 11 :

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?

 • A

  Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

 • B

  Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.

 • C

  Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khổng đóng mở.

 • D

  Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh nữ.

Câu 12 :

Khi bị va chạm cơ học, lá cây trinh nữ xếp lại. cơ chế của sự vận động cảm ứng này, dựa vào sự thay đổi của:

 • A

  Các thần kinh cảm giác liên bào ở thực vật

 • B

  Xung động thần kinh thực vật

 • C

  Sức trương nước của tế bào

 • D

  Cả A,B,C

Câu 13 :

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 • A

  Tua cuốn quấn vòng

 • B

  Hoa mười giờ nở vào buổi sáng

 • C

  Hoa bồ công anh nở vào lúc sáng và cụp lại khi chạng vạng tối

 • D

  Cây nắp ấm bắt côn trùng

Câu 14 :

Cử động bắt mồi của thực vật có cơ chế tương tự với vận động nào sau đây của cây ?

 • A

  Xòe lá của cây trinh nữ, cây họ đậu vào sáng sớm, khi mặt trời vừa lên

 • B

  Xếp lá cây của cây họ đậu vào chiều tối

 • C

  Xếp lá cây của cây trinh nữ khi có va chạm

 • D

  Cả B và C

Câu 15 :

Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào ?

 • A

  Ứng động sinh trưởng

 • B

  Ứng động không sinh trưởng

 • C

  Hướng hóa

 • D

  Ứng động tiếp xúc

Câu 16 :

Sự thay đổi áp suất trương nước làm lá cây trinh nữ thay đổi trạng thái vận động là do:

 • A

  Sự thay đổi hoạt động của các khí khổng

 • B

  Thay đổi nồng độ ion K+ của không bào

 • C

  Sự tăng cường quá trình tổng hợp các chất hữu cơ của diệp lục

 • D

  Thay đổi vị trí của các bào quan trong tế bào.

Câu 17 :

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng

 • A

  Hướng động và ứng động

 • B

  Đóng khí khổng, lá cụp xuống

 • C

  Sự tổng hợp sắc tố

 • D

  Thay đổi cấu trúc tế bào

Câu 18 :

Khi so sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Đều là hình thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường.
 • B
  Cơ sở tế bào học của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau.
 • C
  Cơ quan thực hiện phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là khác nhau.
 • D
  Hướng kích thích của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ứng động là

 • A

  Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng

 • B

  Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích

 • C

  Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng lúc vô hướng

 • D

  Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Câu 2 :

Một ứng động diễn ra ở cây là do

 • A

  Tác nhân kích thích một phía

 • B

  Tác nhân kích thích không định hướng

 • C

  Tác nhân kích thích định hướng

 • D

  Tác nhân kích thích của môi trường.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác nhân kích thích của ứng động là các tác nhân không định hướng.

Câu 3 :

Ứng động khác với hướng động ở đặc điểm nào ?

 • A

  Có nhiều tác nhân kích thích

 • B

  Tác nhân kích thích không định hướng

 • C

  Có sự vận động vô hướng

 • D

  Không liên quan đến sự phân chia tế bào

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ứng động là vận động phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng của môi trường (do tác động từ nhiều phía của môi trường).

Hướng động là vận động sinh trưởng của các cơ quan thực vật đối với kích thích từ một hướng xác định.

Lời giải chi tiết :

Ứng động khác với hướng động là tác nhân kích thích của ứng động là không định hướng.

Câu 4 :

Hiện tượng ứng động có vai trò:

 • A

  Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đổi của môi trường

 • B

  Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh

 • C

  Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ứng động có vai trò giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đổi của môi trường

Câu 5 :

Ứng động sinh trưởng là:

 • A

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

 • B

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng không do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

 • C

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại một phía của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

 • D

  Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ chết đi của các tế bào tại một phía của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.

Câu 6 :

Những ứng động nào dưới đây là ứng động sinh trưởng ?

 • A

  Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng

 • B

  Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. khí khổng đóng và mở

 • C

  Sự đóng mở của lá cây trinh nữ

 • D

  Khí khổng đóng và mở.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích

Lời giải chi tiết :

Các hiện tượng ứng động sinh trưởng là: hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức, ngủ của chồi cây bàng.

Khí khổng đóng mở và sự đóng mở của lá cây trinh nữ là ứng động không sinh trưởng vì không có sự phân chia tế bào → B,C,D sai

Câu 7 :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu sự chi phối chủ yếu bởi nhân tố nào của môi trường ngoài ?

 • A

  Nồng độ CO2 và O2

 • B

  Ánh sáng

 • C

  Độ ẩm không khí

 • D

  Ánh sáng và nhiệt độ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận động nở hoa là ứng động sinh trưởng có sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan do tác động của kích thích.

Lời giải chi tiết :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu sự chi phối chủ yếu của nhiệt độ và ánh sáng.

Câu 8 :

Loại hoa nào dưới đây có vận động nở hoa theo ánh sáng

 • A

  Hoa nghệ tây, hoa dạ hương

 • B

  Hoa mười giờ, hoa quỳnh

 • C

  Họ hoa Cúc và hoa quỳnh

 • D

  Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận động nở hoa là ứng động sinh trưởng có sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan do tác động của kích thích.

Lời giải chi tiết :

Hoa họ Cúc và hoa quỳnh nở hóa theo ánh sáng.

Hoa họ cúc nở ra khi ánh sáng chan hòa, khép lại trong đêm, còn hoa quỳnh chỉ nở về đêm..

Câu 9 :

Ứng động không sinh trưởng là:

 • A

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

 • B

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

 • C

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự chết đi của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

 • D

  Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động có sự chết đi nhanh chóng của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

Câu 10 :

Mô tả nào sau đây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là không đúng:

 • A

  Sự vận động không liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào

 • B

  Liên quan đến sự trưởng nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa

 • C

  Vận động theo đồng hồ sinh học

 • D

  Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

Lời giải chi tiết :

Vận động theo chu kỳ ( đồng hồ sinh học) không thuộc ứng động không sinh trưởng, đây là ứng động sinh trưởng.

Câu 11 :

Các hiện tượng nào sau đây thuộc dạng ứng động không sinh trưởng?

 • A

  Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

 • B

  Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm, khí khổng đóng mở.

 • C

  Lá cây trinh nữ khép lại khi có va chạm cơ học, khí khổng đóng mở.

 • D

  Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng và thức ngủ của cây trinh nữ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

Lời giải chi tiết :

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào thực vật.

Xét các Phương án:

A sai vì hiện tượng hoa mười giờ nở vào buổi sáng là ứng động sinh trưởng

B sai vì hiện tượng Lá cây họ Đậu xoè ra và khép lại theo chu kỳ ngày đêm là ứng động sinh trưởng

C đúng

D sai vì hiện tượng thức ngủ của chồi cây bang là ứng động sinh trưởng

Câu 12 :

Khi bị va chạm cơ học, lá cây trinh nữ xếp lại. cơ chế của sự vận động cảm ứng này, dựa vào sự thay đổi của:

 • A

  Các thần kinh cảm giác liên bào ở thực vật

 • B

  Xung động thần kinh thực vật

 • C

  Sức trương nước của tế bào

 • D

  Cả A,B,C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hiện tượng lá cây trinh nữ xếp lại là ứng động không sinh trưởng.

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng lá cây trinh nữ xếp lại có cơ chế là sự thay đổi sức trương nước của tế bào.

Câu 13 :

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 • A

  Tua cuốn quấn vòng

 • B

  Hoa mười giờ nở vào buổi sáng

 • C

  Hoa bồ công anh nở vào lúc sáng và cụp lại khi chạng vạng tối

 • D

  Cây nắp ấm bắt côn trùng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước)

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng cây nắp ấm bắt côn trùng là ứng đông không sinh trưởng vận động này là do sự giảm sức trương nước.

Khi con mồi chạm vào lá, sức trương giảm sút làm các gai, nắp đậy lại giữ chặt con mồi và tiết dịch tiêu hóa.

Câu 14 :

Cử động bắt mồi của thực vật có cơ chế tương tự với vận động nào sau đây của cây ?

 • A

  Xòe lá của cây trinh nữ, cây họ đậu vào sáng sớm, khi mặt trời vừa lên

 • B

  Xếp lá cây của cây họ đậu vào chiều tối

 • C

  Xếp lá cây của cây trinh nữ khi có va chạm

 • D

  Cả B và C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trương nước)

Lời giải chi tiết :

Cử động bắt mồi của thực vật là ứng động không sinh trưởng tương ứng với hiện tượng xếp lá cây của cây trinh nữ khi có va chạm

Câu 15 :

Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào ?

 • A

  Ứng động sinh trưởng

 • B

  Ứng động không sinh trưởng

 • C

  Hướng hóa

 • D

  Ứng động tiếp xúc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sự đóng mở khí khổng không liên quan đến sự phân chia tế bào

Lời giải chi tiết :

Sự đóng mở khí khổng không liên quan đến sự phân chia tế bào nên đây là ứng động không sinh trưởng.

Câu 16 :

Sự thay đổi áp suất trương nước làm lá cây trinh nữ thay đổi trạng thái vận động là do:

 • A

  Sự thay đổi hoạt động của các khí khổng

 • B

  Thay đổi nồng độ ion K+ của không bào

 • C

  Sự tăng cường quá trình tổng hợp các chất hữu cơ của diệp lục

 • D

  Thay đổi vị trí của các bào quan trong tế bào.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sự thay đổi áp suất trương nước làm lá cây có cơ chế tương tự sự đóng mở của khí khổng.

Lời giải chi tiết :

Sự thay đổi áp suất trương nước ở lá cây trinh nữ là do thay đổi nồng độ ion K+ trong tế bào. Khi nồng độ K+ thấp, tế bào bị mất nước làm cho lá cụp và ngược lại.

Câu 17 :

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng

 • A

  Hướng động và ứng động

 • B

  Đóng khí khổng, lá cụp xuống

 • C

  Sự tổng hợp sắc tố

 • D

  Thay đổi cấu trúc tế bào

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các vận động cảm ứng giúp thực vật thích nghi với môi trường sống của nó.

Lời giải chi tiết :

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng hướng động và ứng động (sự cảm ứng).

Câu 18 :

Khi so sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây, phát biểu nào sau đây sai?

 • A
  Đều là hình thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường.
 • B
  Cơ sở tế bào học của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau.
 • C
  Cơ quan thực hiện phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là khác nhau.
 • D
  Hướng kích thích của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hướng sáng là hướng động, vận động nở hoa là ứng động.

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là D, hướng kích thích của hướng sáng là từ 1 phía còn vận động nở hoa là do kích thích không định hướng.

close