Trắc nghiệm Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Câu 1 : Trái Đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?
 • A

  Có. Lực đẩy

 • B

  Không. Lực đẩy

 • C

  Có. Lực hấp dẫn

 • D
  Không. Lực hấp dẫn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau. Lực hút của các vật có khối lượng gọi là lực hấp dẫn.

Câu 2 : Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?
 • A

  Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều chịu lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.

 • B

  Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều chịu lực hấp dẫn lớn hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.

 • C

  Vì mọi vật trên Mặt Trăng đều không chịu lực hấp dẫn.

 • D
  Vì mọi vật trên Trái Đất đều không chịu lực hấp dẫn.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng bảng sau:

Lời giải chi tiết :

Vật đặt trên Trái Đất sẽ chịu lực hấp dẫn lớn hơn rất nhiều lần so với vật đặt trên Mặt Trăng.

=> Mặc dù trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50kg nhưng họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng vì trên Mặt Trăng, mọi vật đều chịu lực hấp dẫn nhỏ hơn nhiều lần so với trên Trái Đất.

Câu 3 :

Cùng một vật, nếu được đặt trên các thiên thể khác nhau như: Trái Đất, Mặt Trăng, Hỏa tinh. Hỏi vị trí đặt vật ở đâu thì trọng lượng của vật là nhỏ nhất?

 • A

  Trái Đất

 • B
  Mặt Trăng
 • C
  Hỏa tinh
 • D
  Cả 3 vị trí đều như nhau

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trọng lượng của vật trên Mặt Trăng là nhỏ nhất.

Câu 4 :

Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào:

 • A

  khối lượng của các vật

 • B

  kích thước của các vật

 • C

  chiều dài của vật

 • D
  chiều cao của vật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật.

Câu 5 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Mọi vật có khối lượng đều …bằng một lực. Lực này gọi là …”

 • A

  đẩy nhau, lực hấp dẫn

 • B

  hút nhau, lực hấp dẫn

 • C

  đẩy nhau, lực đẩy

 • D
  hút nhau, lực hút

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Mọi vật có khối lượng đều hút nhau bằng một lực. Lực này gọi là lực hấp dẫn

Câu 6 : Công thức biểu diễn mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật là:
 • A

  \(P = 5m\)

 • B
  \(P = 10m\)
 • C
  \(P = 10,5m\)
 • D
  \(P = 5,5m\)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Số đo trọng lượng P (tính ra niutơn) gần bằng 10 lần số đo khối lượng m của nó (tính ra kilôgam).

Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật là: \(P = 10m\)

Câu 7 : Một vận động viên võ thuật có khối lượng 82 kg. Trọng lượng của người đó là
 • A

  8,2 N

 • B
  82 N
 • C
  820 N
 • D
  8200 N

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng công thức: P = 10.m, với m là khối lượng của vật.

Lời giải chi tiết :

Vận động viên có khối lượng m = 82 kg.

Vậy trọng lượng của vận động viên đó là:

\(P = 10.m = 10.82 = 820N\)

Câu 8 :

Khi đo lực thì trường hợp nào bắt buộc phải đặt lực kế theo phương thẳng đứng?

 • A

  Đo trọng lượng của vật

 • B

  Đo lực đẩy của vật

 • C

  Đo lực kéo của vật

 • D
  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết về trọng lượng và lực hút của Trái Đất.

Lời giải chi tiết :

Do trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất, mà lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng nên khi đo trọng lượng của vật thì bắt buộc phải đặt lực kế theo phương thẳng đứng.

Câu 9 :

Cho các nội dung sau đây:

a) Có đơn vị đo là niutơn

b) Có đơn vị đo là kg

c) Có phương và chiều

d) Đo bằng lực kế

e) Đo bằng cân

g) Không có phương và chiều

Câu 9.1

Trong các nội dung trên, nội dung nào phù hợp với khối lượng?

 • A

  b, e, g

 • B
  b, d, g
 • C
  a, c, e
 • D
  a, e, g

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khối lượng là số đo lượng chất của một vật, có đơn vị đo là kilôgam (kg).

Khối lượng không có phương và chiều.

Để đo khối lượng của một vật người ta dùng cân.

Vậy các nội dung phù hợp với khối lượng là: b, e, g.

Câu 9.2
Trong các nội dung trên, nội dung nào phù hợp với trọng lượng?
 • A
  a, e, g
 • B
  b, d, g
 • C
  a, c, d
 • D
  a, d, g

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật, có đơn vị đo là Niutơn.

Trọng lượng không có phương và chiều.

Trọng lượng được đo bằng lực kế.

Vậy các nội dung phù hợp với trọng lượng là: a, d, g.

Câu 9.3
Trong các nội dung trên, nội dung nào phù hợp với lực hút của Trái Đất?
 • A

  a, e, g

 • B
  b, d, g
 • C
  a, c, d
 • D
  a, d, g

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lực hút của Trái Đất có đơn vị đo là niutơn, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

Độ lớn là trọng lượng, được đo bằng lực kế.

Vậy các nội dung phù hợp với lực hút của Trái Đất là: a, c, d

Câu 10 : Chọn đáp án đúng khi nói về trọng lượng của một vật?
 • A

  Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống

 • B

  Có phương và chiều là phương và chiều của lực hút Trái Đất

 • C

  Có đơn vị đo là kilôgam (kg)

 • D
  Không có phương và chiều

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật, có đơn vị đo là Niutơn.

Trọng lượng không có phương và chiều.

Câu 11 : Trọng lượng thường được kí hiệu:
 • A

  P

 • B
  N
 • C
  m
 • D
  kg

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trọng lượng thường được kí hiệu bằng chữ P.

Câu 12 : Các lực vẽ trong một mặt phẳng dưới đây, lực nào có thể là lực hút của Trái Đất?
 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía Trái Đất (từ trên xuống dưới).

Lời giải chi tiết :

Do lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống dưới nên hình C có thể là lực hút của Trái Đất.

Câu 13 :

Trọng lượng cho một cái thùng là 8500 N. Khối lượng của nó là bao nhiêu?

 • A

  \(8500 kg\)

 • B

  \(850 kg\)

 • C

  \(850 N\)

 • D

  \(8500 N\)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trọng lượng và khối lượng liên kết với nhau theo công thức: \(P = mg\)

Ta có:

\(P = 8500N \Rightarrow m = \dfrac{P}{{10}} = \dfrac{{8500}}{{10}} = 850kg\)

Câu 14 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khối lượng phụ thuộc vào địa điểm đo.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Nó không phụ thuộc vào địa điểm đo.

Câu 15 :

Lực nào sau đây biểu diễn trọng lực?

 • A

  \(\overrightarrow {{P_2}} \)

 • B

  \(\overrightarrow {{P_3}} \)

 • C

  \(\overrightarrow {{P_4}} \)

 • D

  \(\overrightarrow {{P_2}} \) và \(\overrightarrow {{P_3}} \)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

Vậy lực \(\overrightarrow {{P_2}} \) biểu diễn trọng lực.

Câu 16 :

Hiện tượng nào sau đây là kết quả tác dụng của lực hút của Trái Đất?

 • A

  Quả bưởi rụng trên cây xuống

 • B

  Hai nam châm hút nhau

 • C

  Đẩy chiếc tủ gỗ chuyển động trên sàn nhà

 • D
  Căng buồm để thuyền có thể chạy trên mặt nước

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía Trái Đất (từ trên xuống dưới).
Lời giải chi tiết :

Quả bưởi rụng trên cây xuống là kết quả tác dụng của lực hút của Trái Đất.

Câu 17 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trọng lượng là số đo lượng vật chất?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Sử dụng khái niệm trọng lượng 

Lời giải chi tiết :

- Trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

- Khối lượng là số đo lượng chất của vật đó.

Suy ra: Trọng lượng là số đo lượng vật chất là khái niệm sai.

Câu 18 :

Đơn vị của trọng lực là:

 • A

  Niuton (N)

 • B

  Gam (g)

 • C

  Niuton trên mét (N/m)

 • D

  Không có đơn vị

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có: Đơn vị của lực là Niuton (N)

Trọng lực là một lực nên đơn vị sẽ là Niutơn (N)

Câu 19 :

Một quả bóng đang nằm yên trên sàn nhà (hình vẽ):

Câu 19.1
Các lực tác dụng lên quả bóng gồm:
 • A

  Trọng lực và lực đẩy của sàn nhà

 • B

  Trọng lực và lực hút của sàn nhà

 • C

  Lực hút của Trái Đất

 • D
  Lực đẩy của sàn nhà

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phân tích lực.

Lời giải chi tiết :

Một quả bóng đang nằm yên trên sàn nhà (hình vẽ), chịu tác dụng của các lực:

- Lực hút của Trái Đất (trọng lực) có phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới.

- Do quả bóng đặt trên sàn nhà nên sẽ chịu tác dụng của lực đẩy của sàn nhà có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên.

Câu 19.2
Vì sao có các lực tác dụng lên quả bóng mà nó lại không chuyển động?
 • A

  Vì lực tác dụng chưa đủ lớn

 • B

  Vì trọng lực lớn hơn lực đẩy của sàn nhà

 • C

  Vì lực đẩy của sàn nhà lớn hơn trọng lực

 • D
  Vì hai lực tác dụng lên quả bóng là hai lực cân bằng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quả bóng không chuyển động vì hai lực tác dụng lên bóng là hai lực cân bằng.

Hai lực cân bằng là hai lực có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.

Câu 20 :

Quan sát video và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 20.1

Mối quan hệ giữa độ lực hấp dẫn và khối lượng của vật là:

 • A

  Khối lượng tăng thì độ lớn lực hấp dẫn tăng

 • B

  Khối lượng giảm thì độ lớn lực hấp dẫn giảm

 • C

  Khối lượng tăng thì độ lớn lực hấp dẫn giảm

 • D

  Khối lượng giảm thì độ lớn lực hấp dẫn tăng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi thay đổi lần lượt các vật có khối lượng khác nhau, ta thấy khối lượng tăng thì độ lớn lực hấp dẫn cũng. tăng

Câu 20.2

So sánh độ lớn lực hấp dẫn của một vật ở trên Trái Đất và ở trên Mặt Trăng?

 • A

  Độ lớn lực hấp dẫn trên Trái Đất nhỏ hơn nhiều lần so với ở trên Mặt Trăng

 • B

  Độ lớn lực hấp dẫn ở hai nơi bằng nhau

 • C

  Độ lớn lực hấp dẫn trên Trái Đất lớn hơn trên Mặt Trăng

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quan sát video thí nghiệm, ta thấy: với những vật có khối lượng như nhau khi đặt trên Trái Đất thì độ lớn lực hấp dẫn lớn hơn rất nhiều so với khi ở trên Mặt Trăng.

Câu 21 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thiết bị nào đo trọng lượng?

Cân

Lực kế

Đáp án

Cân

Lực kế

Lời giải chi tiết :

Trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Để đo độ lớn của lực, ta dùng lực kế.

Câu 22 :

Đâu là mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng?

 • A

  m = P x g

 • B

  g = m x P

 • C

  P = m x g

 • D

  \(P = \dfrac{m}{g}\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng là: P = m x g

Câu 23 :

Khối lượng của một người 70 kg trên Mặt Trăng là bao nhiêu, biết rằng \(g = 1,6N/kg\)?

 • A

  \(112 N\)

 • B

  \(112 kg\)

 • C

  \(70 N\)

 • D

  \(70 kg\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khối lượng của một vật có giá trị không đổi cho dù đặt ở bất cứ đâu.

Vậy khối lượng của một người 70 kg trên Mặt Trăng là 70 kg.

close