Trắc nghiệm Bài 10. Các thể của chất - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Cho các từ dưới đây, em hãy bấm chọn từ/ cụm từ thích hợp và kéo thả vào chỗ trống trong các câu sau:

sự sống
thể/ trạng thái
không có
rắn, lỏng, khí
- Các chất có thề tổn tại ở ba ..... cơ bản khác nhau, đó là .....
- Vật sống là vật có các dấu hiệu của ..... mà vật không sống .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
sự sống
thể/ trạng thái
không có
rắn, lỏng, khí
- Các chất có thề tổn tại ở ba
thể/ trạng thái
cơ bản khác nhau, đó là
rắn, lỏng, khí

- Vật sống là vật có các dấu hiệu của
sự sống
mà vật không sống
không có
Lời giải chi tiết :

- Các chất có thề tổn tại ở ba thể/ trạng thái cơ bản khác nhau, đó là rắn, lỏng, khí.

- Vật sống là vật có các dấu hiệu của sự sống mà vật không sống không có.

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có thể dùng chất lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Chất lỏng không có hình dạng xác định mà có hình dạng của vật chứa nó, vì vậy, không thể dùng chất lỏng tạo nên vật có hình dạng cố định.

=> Đáp án: Sai

Câu hỏi 3 :

Chất nào sau đây ở thể rắn:

 • A

  Sắt.

 • B

  Nước.

 • C

  Khí oxygen.

 • D

  Thủy ngân.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chất ở thể rắn Sắt.

Nước và Thủy ngân ở thể lỏng.

Khí oxygen ở thể khí. 

Câu hỏi 4 :

Các đặc điểm của thể lỏng là gì?

 • A

  Các hạt liên kết chặt chẽ; có hình dạng và thể tích xác định; rất khó bị nén.

 • B

  Các hạt liên kết không chặt chẽ; có hình dạng không xác định, có thể tích xác định; khó bị nén.

 • C

  Các hạt liên kết không chặt chẽ, có hình dạng và thể tích xác định, dễ bị nén.

 • D

  Các hạt chuyển động tự do; có hình dạng và thể tích không xác định; dễ bị nén.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ở thể lỏng, các hạt liên kết không chặt chẽ; có hình dạng không xác định, có thể tích xác định; khó bị nén.

Câu hỏi 5 :

Một số chất khí có mùi thơm toả ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?

 • A

  Dễ dàng nén được.

 • B

  Không có hình dạng xác định.

 • C

  Có thể lan toả trong không gian theo mọi hướng.

 • D

  Không cháy được.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Thể khí, các hạt di chuyển tự do và chiếm quanh không gian nên chất khí có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.

Câu hỏi 6 :

Câu nào dưới đây là đúng khi nói về đặc điểm của thể rắn:

 • A

  Các hạt liên kết chặt chẽ; có hình dạng và thể tích xác định; rất khó bị nén.

 • B

  Các hạt liên kết chặt chẽ; có hình dạng và thể tích xác định; dễ bị nén.

 • C

  Các hạt liên kết không chặt chẽ; có hình dạng và thể tích xác định; rất khó bị nén.

 • D

  Các hạt chuyển động tự do; có hình dạng không xác định, thể tích xác định; dễ bị nén.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ở thể rắn, các hạt liên kết chặt chẽ; có hình dạng và thể tích xác định; rất khó bị nén.

Đáp án B sai ở "dễ bị nén"

Đáp án C sai ở "các hạt liên kết không chặt chẽ"

Đáp án D sai ở "Các hạt chuyển động tự do; có hình dạng không xác định, thể tích xác định; dễ bị nén."

Câu hỏi 7 :

Chất nào dưới đây ở thể lỏng:

 • A

  cồn     

 • B

  khí nitrogen  

 • C

  đá vôi

 • D

  khí carbon dioxide

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cồn là chất ở thể lỏng.

Khí nitrogen, khí carbon dioxide là chất ở thể khí.

Đá vôi là chất ở thể rắn.

Câu hỏi 8 :

Chất nào dưới đây ở thể khí:

 • A

  muối ăn

 • B

  giấm   

 • C

  carbon dioxide

 • D

  dầu ăn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Carbon dioxide là chất ở thể khí.

Câu hỏi 9 :

Dãy chất nào chỉ bao gồm chất lỏng:

 • A

  cồn, nước, dầu ăn, xăng

 • B

  nước muối, muối ăn, hơi nước

 • C

  dầu ăn, nước, sắt, thủy tinh

 • D

  nhôm, đồng, hơi nước, cồn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Dãy chất chỉ bao gồm thể lỏngcồn, nước, dầu ăn, xăng.

Đáp án B sai ở muối ăn, hơi nước.

Đáp án C sai ở sắt, thủy tinh.

Đáp án D sai ở nhôm, đồng, hơi nước (khí).

Câu hỏi 10 :

Khẳng định nào là sai khi nói về thể khí?

 • A

  Ở thể khí, chất khí có khối lượng xác định nhưng không có hình dạng và thể tích xác định.

 • B

  Ở thể khí, chất khí có thể lan tỏa theo mọi hướng và chiếm toàn bộ thể tích bất kì vật nào chứa nó.

 • C

  Ở thể khí, các “hạt” được sắp xếp chặt chẽ, khiến chúng không thể chuyển động tự do.

 • D

  Ở thể khí, các “hạt” ở cách xa nhau và có thể chuyển động tự do.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đáp án C sai ở "các “hạt” được sắp xếp chặt chẽ, khiến chúng không thể chuyển động tự do".

Khẳng định đúng phải là: Ở thể khí, các “hạt” ở cách xa nhau và có thể chuyển động tự do.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Mỗi chất có một tính chất nhất định. Em hãy lựa chọn trạng thái rắn, lỏng, khí cho các chất sau đây ở điều kiện thường.

Thủy tinh


Giấm


Chất dẻo


Carbonic


Cồn (rượu ethanol)


Oxygen

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Thủy tinh


Giấm


Chất dẻo


Carbonic


Cồn (rượu ethanol)


Oxygen

Lời giải chi tiết :

Thủy tính - Rắn

Giấm - Lỏng

Chất dẻo - Rắn

Carbonic - Khí

Cồn (rượu ethanol) - Lỏng

Oxygen - Khí

Câu hỏi 12 :

Chất ở thể nào thì có thể rót được và chảy tràn trên bề mặt?

 • A

  Thể dẻo.

 • B

  Thẻ rắn.

 • C

  Thể khí.

 • D

  Thể lỏng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Chất ở thể lỏng thì có thể rót được và chảy tràn trên bề mặt.

Câu hỏi 13 :

Chất ở thể nào dễ bị nén?

 • A

  Thể dẻo.

 • B

  Thẻ rắn.

 • C

  Thể khí.

 • D

  Thể lỏng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Chất ở thể khí dễ bị nén.

Câu hỏi 14 :

Chất ở thể nào thì dễ dàng lan truyền trong không gian theo mọi hướng?

 • A

  Thể dẻo.

 • B

  Thẻ rắn.

 • C

  Thể khí.

 • D

  Thể lỏng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Chất ở thể khí dễ dàng lan truyền trong không gian theo mọi hướng.

Câu hỏi 15 :

Chất ở thể nào có hình dạng cố định:

 • A

  Thể dẻo.

 • B

  Thẻ rắn.

 • C

  Thể khí.

 • D

  Thể lỏng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Thể rắn có hình dạng cố định.

Câu hỏi 16 :

Thể nào dưới đây không thuộc ba thể của chất:

 • A

  Thể dẻo.

 • B

  Thẻ rắn.

 • C

  Thể khí.

 • D

  Thể lỏng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ba thể của chất gồm có: Thể rắn, Thể lỏng, Thể khí.

=> Thể dẻo không thuộc ba thể của chất.

Câu hỏi 17 :

Đâu là ví dụ cho thấy chất khí dễ bị nén:

 • A

  Để một vật rắn trên bàn, vật rắn không chảy tràn trên bề mặt (không tự di chuyển).

 • B

  Khi đổ đầy chất lỏng vào bình, rất khó để nén chất lỏng.

 • C

  Bơm không khí làm căng săm xe máy, xe đạp, sau đó dùng tay ta vẫn nén được săm của xe.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ví dụ cho thấy chất khí dễ bị nén: Bơm không khí làm căng săm xe máy, xe đạp, sau đó dùng tay ta vẫn nén được săm của xe.

Câu hỏi 18 :

Đâu là ví dụ cho thấy chất lỏng khó bị nén:

 • A

  Để một vật rắn trên bàn, vật rắn không chảy tràn trên bề mặt (không tự di chuyển).

 • B

  Khi đổ đầy chất lỏng vào bình, rất khó để nén chất lỏng.

 • C

  Bơm không khí làm căng săm xe máy, xe đạp, sau đó dùng tay ta vẫn nén được săm của xe.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ví dụ cho thấy chất khí dễ bị nén: 

Khi đổ đầy chất lỏng vào bình, rất khó để nén chất lỏng.

Câu hỏi 19 :

Dầu thô ở thể lỏng được khai thác từ các mỏ dầu ngoài biển khơi. Theo em có thể vận chuyển dầu lỏng vào đất liền bằng những cách nào?

 • A

  Cho dầu vào thùng chứa và vận chuyển vào đất liền.

 • B

  Bơm dầu chảy qua những đường ống dẫn dầu về đất liền.

 • C

  Đưa cả mỏ dầu về đất liền rồi khai thác.

 • D

  Đáp án A và B đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hiểu biết của bản thân, tìm hiểu trên sách báo, mạng internet.

Lời giải chi tiết :

Dầu thô ở thể lỏng được khai thác từ các mỏ dầu ngoài biển khơi. Để vận chuyển dầu lỏng vào đất liền, ta: Cho dầu vào thùng chứa và vận chuyển vào đất liền hoặc bơm dầu chảy qua những đường ống dẫn dầu về đất liền.

Câu hỏi 20 :

Đâu là ví dụ cho thấy chất rắn không chảy được:

 • A

  Để một vật rắn trên bàn, vật rắn không chảy tràn trên bề mặt (không tự di chuyển).

 • B

  Khi đổ đầy chất lỏng vào bình, rất khó để nén chất lỏng.

 • C

  Bơm không khí làm căng săm xe máy, xe đạp, sau đó dùng tay ta vẫn nén được săm của xe.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ví dụ cho thấy chất rắn không chảy được là: Để một vật rắn trên bàn, vật rắn không chảy tràn trên bề mặt (không tự di chuyển).

Câu hỏi 21 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Hãy điền vào chỗ trống các từ/cụm từ thích hợp: chất khí lan truyền trong không gian theo mọi hướng; chất khí có thể nén được.

chất khí lan truyền trong không gian theo mọi hướng
chất khí có thể nén được
a) Không khí chiếm đầy khoảng không gian xung quanh ta vì .....
b) Ta có thể bơm không khí vào lốp xe cho tới khi lốp xe căng lên vì .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
chất khí lan truyền trong không gian theo mọi hướng
chất khí có thể nén được
a) Không khí chiếm đầy khoảng không gian xung quanh ta vì
chất khí lan truyền trong không gian theo mọi hướng

b) Ta có thể bơm không khí vào lốp xe cho tới khi lốp xe căng lên vì
chất khí có thể nén được
Lời giải chi tiết :

a) Không khí chiếm đầy khoảng không gian xung quanh ta vì chất khí lan truyền trong không gian theo mọi hướng.

b) Ta có thể bơm không khí vào lốp xe cho tới khi lốp xe căng lên vì chất khí có thể nén được.

Câu hỏi 22 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Hãy điền vào chỗ trống các từ/cụm từ thích hợp: chất rắn có hình dạng cố định; chất lỏng có thể rót được và chảy trên bề mặt.

chất rắn có hình dạng cố định
chất lỏng có thể rót được và chảy trên bề mặt
a) Ta có thể rót nước lỏng vào bình chứa vì .....
b) Gõ nhẹ thước kẻ vào mặt bàn, cả hai đều không biến dạng vì .....
Đáp án của giáo viên lời giải hay
chất rắn có hình dạng cố định
chất lỏng có thể rót được và chảy trên bề mặt
a) Ta có thể rót nước lỏng vào bình chứa vì
chất lỏng có thể rót được và chảy trên bề mặt

b) Gõ nhẹ thước kẻ vào mặt bàn, cả hai đều không biến dạng vì
chất rắn có hình dạng cố định
Lời giải chi tiết :

a) Ta có thể rót nước lỏng vào bình chứa vì chất lỏng có thể rót được và chảy trên bề mặt.

b) Gõ nhẹ thước kẻ vào mặt bàn, cả hai đều không biến dạng vì chất rắn có hình dạng cố định.

Câu hỏi 23 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Các chất dưới đây tồn tại như thế nào trong điều kiện thường?

Đường:


Nước:


Sắt:


Không khí:


Muối ăn:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đường:


Nước:


Sắt:


Không khí:


Muối ăn:

Lời giải chi tiết :

Đường: thể rắn.

Nước: thể lỏng.

Sắt: thể rắn.

Không khí: thể khí.

Muối ăn: thể rắn.

Câu hỏi 24 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép hai cột để được nhận xét đúng:

Chất rắn

Chất lỏng

Chất khí

Không có hình dạng và thể tích xác dịnh.

Có hình dạng và thể tích xác định.

Có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chất rắn

Có hình dạng và thể tích xác định.

Chất lỏng

Có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.

Chất khí

Không có hình dạng và thể tích xác dịnh.

Lời giải chi tiết :
Câu hỏi 25 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Cho các từ sau: rắn, lỏng, khí; chảy tràn trên bề mặt; rắn; lỏng; khí.

Em hãy bấm chọn từ thích hợp và kéo thả vào chỗ trống trong các câu sau:

rắn, lỏng, khí
chảy tràn trên bề mặt
rắn
lỏng
khí
Trên Trái Đất, nước tồn tại ở các thể .....
Nước ở sông, hồ, đại dương ở thể ..... . Ở thể này, nước có khả năng ..... nên có thể chảy từ sông ra biển.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
rắn, lỏng, khí
chảy tràn trên bề mặt
rắn
lỏng
khí
Trên Trái Đất, nước tồn tại ở các thể
rắn, lỏng, khí

Nước ở sông, hồ, đại dương ở thể
lỏng
. Ở thể này, nước có khả năng
chảy tràn trên bề mặt
nên có thể chảy từ sông ra biển.
Lời giải chi tiết :

Trên Trái Đất, nước tồn tại ở các thể rắn, lỏng và khí.

Nước ở sông, hồ, đại dương ở thể lỏng. Ở thể này, nước có khả năng chảy tràn trên bề mặt nên có thể chảy từ sông ra biển.

Câu hỏi 26 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Cho các từ sau: rắn, lỏng, khí, 232°C, -232°C.

Em hãy bấm chọn từ thích hợp và kéo thả vào chỗ trống trong các câu sau:

rắn
lỏng
khí
232°C
-232°C
- Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là ..... Ở nhiệt độ phòng, thiếc ở thể .....
Nhiệt độ sôi của helium là -268°C. Ở nhiệt độ phòng, helium ở thể ..... .
Đáp án của giáo viên lời giải hay
rắn
lỏng
khí
232°C
-232°C
- Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là
232°C
Ở nhiệt độ phòng, thiếc ở thể
rắn

Nhiệt độ sôi của helium là -268°C. Ở nhiệt độ phòng, helium ở thể
lỏng
.
Lời giải chi tiết :

- Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là 232°C. Khi làm nguội thiếc đến 232°C, thiếc sẽ đông đặc. Ở nhiệt độ phòng, thiếc ở thể rắn.

- Nhiệt độ sôi của helium là -268°C. Ở nhiệt độ phòng, helium ở thể khí.

Câu hỏi 27 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Cho các từ sau: khí; lỏng; rắn; không chảy lan; có hình dạng cố định.

Em hãy bấm chọn từ thích hợp và kéo thả vào chỗ trống trong các câu sau:

khí
lỏng
rắn
có hình dạng cố định
Ở thể ..... , nước không có hình dạng cố định.
Khi nước ở thể ..... , nó ..... và không chảy lan. Do đó khi bị đóng băng, nước sông sẽ không thể chảy ra biển. Ta có thể di chuyển trên mặt nước sông đóng băng.
Đáp án của giáo viên lời giải hay
khí
lỏng
rắn
có hình dạng cố định
Ở thể
khí
, nước không có hình dạng cố định.
Khi nước ở thể
rắn
, nó
có hình dạng cố định
và không chảy lan. Do đó khi bị đóng băng, nước sông sẽ không thể chảy ra biển. Ta có thể di chuyển trên mặt nước sông đóng băng.
Lời giải chi tiết :

Ở thể khí, nước không có hình dạng cố định.

Khi nước ở thể rắn, nó có hình dạng cố định và không chảy lan. Do đó khi bị đóng băng, nước sông sẽ không thể chảy ra biển. Ta có thể di chuyển trên mặt nước sông đóng băng.

close