Trắc nghiệm Bài 41. Biểu diễn lực - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Hình nào biểu diễn đúng lực trên hình vẽ, biết độ lớn của lực là 3 N.

 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lý thuyết biểu diễn lực: Biểu diễn các đặc trưng của lực bằng một mũi tên.

Lời giải chi tiết :

Độ lớn lực kéo là 3N => ta quy ước 1 cm chiều dài mũi tên ứng với 1 N.

Lực kéo khối gỗ (hình vẽ) có:

- Điểm đặt: tại khối gỗ

- Phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái.

- Độ lớn: 3 N ứng với độ dài 3 cm.

=> Hình A biểu diễn đúng.

Câu hỏi 2 :

Các đặc trưng của lực trong hình vẽ sau đây là:

 • A

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • B

  Điểm đặt tại vật, phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

 • C

  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ dưới lên trên.

 • D
  Điểm đặt tại vật, phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450, chiều từ trên xuống dưới

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Từ hình vẽ, ta thấy, lực có:

- Điểm đặt tại vật

- Phương xiên tạo với mặt phẳng ngang góc 450

- Chiều từ dưới lên trên.

Câu hỏi 3 :

Mô tả bằng lời phương và chiều của lực trong hình vẽ:

 • A

  Lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống

 • B

  Lực có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên

 • C

  Lực có phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải

 • D
  Lực có phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Lực của dây câu tác dụng lên con cá (hình vẽ) có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

Câu hỏi 4 :

Để biểu diễn lực, người ta dùng:

 • A

  một đường thẳng

 • B

  một đoạn thẳng

 • C

  một mũi tên

 • D
  nhiều đoạn thẳng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Trong Vật lí,  người ta dùng một mũi tên để biểu diễn các đặc trưng của lực.

Câu hỏi 5 :

Dây cung tác dụng lực F = 150 N lên mũi tên khi bắn cung. Lực F này được biểu diễn bằng mũi tên, với tỉ xích 0,5 cm ứng với 50 N. Trong hình vẽ dưới đây, hình nào vẽ đúng lực F?

 

 • A

  Hình C

 • B

  Hình A

 • C

  Hình D

 • D
  Hình B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Lực dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn có:

- Điểm đặt: tại mũi tên

- Phương: nằm ngang

- Chiều: hướng ra xa (từ phải sang trái)

- Độ lớn: 150 N.

=> Hình C đúng

Câu hỏi 6 :

Hình vẽ biểu diễn lực của nam châm hút viên bi sắt với tỉ xích 1 cm ứng với 2N. Cách diễn tả nào sau đây là đúng?

 • A

  Lực có phương nghiêng với phương nằm ngang một góc 450, chiều hướng từ dưới lên, cường độ 2N.

 • B

  Lực có phương nghiêng với phương nằm ngang một góc 450, chiều hướng từ trên xuống, cường độ 2N.

 • C

  Lực có phương nghiêng với phương nằm ngang một góc 450, chiều hướng từ trên xuống, cường độ 1N.

 • D
  Lực có phương nghiêng với phương nằm ngang một góc 450, chiều hướng từ dưới lên, cường độ 1N.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Lực của nam châm hút viên bi sắt với tỉ xích 1 cm ứng với 2N (hình vẽ) có phương nghiêng với phương nằm ngang (hoặc phương thẳng đứng) một góc 450, chiều hướng từ trên xuống, cường độ 2N.

Câu hỏi 7 :

Sắp xếp các lực trong các trường hợp sau (hình vẽ) theo độ lớn tăng dần:

 • A

  b – d – c – a

 • B

  d – b – c – a

 • C

  a – b – c – d

 • D
  a – b – d – c 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tế cuộc sống.

Lời giải chi tiết :

Các lực trong hình vẽ có độ lớn tăng dần là:

Tay bấm điện thoại, tay cầm quả táo, học sinh đeo balô, người đẩy xe hàng.

=> b – d – c – a 

Câu hỏi 8 :

Hình nào biểu diễn đúng lực do búa đóng đinh vào tường với tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N?

 • A

  Hình B

 • B

  Hình D

 • C

  Hình A

 • D
  Hình C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Lực do búa đóng đinh vào tường có:

- Điểm đặt: tại đinh => A, B sai

- Phương: nằm ngang => A sai

- Chiều: hướng vào tường => D sai

Suy ra: hình C đúng

Câu hỏi 9 :

Hai đội chơi kéo co. Đội đỏ kéo về bên trái, đội xanh kéo về bên phải. Khi đó, ta nói lực kéo của hai đội

 • A

  cùng phương ngang, cùng chiều

 • B

  cùng phương ngang, ngược chiều

 • C

  cùng phương thẳng đứng, cùng chiều

 • D

  cùng phương thẳng đứng, ngược chiều

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hai đội chơi kéo co. Đội đỏ kéo về bên trái, đội xanh kéo về bên phải. Khi đó, ta nói lực kéo của hai đội cùng phương nằm ngang, ngược chiều nhau.

Câu hỏi 10 :

Lực nào sau đây có độ lớn mạnh nhất?

 • A

  Lực của người đẩy xe ô tô chết máy

 • B

  Lực của người ấn điện thoại

 • C

  Lực của người mẹ mở cửa phòng

 • D
  Lực của em bé đeo balô.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tế cuộc sống.

Lời giải chi tiết :

Lực của người đẩy xe ô tô chết máy là mạnh nhất trong 4 lực trên vì người mất nhiều sức nhất.

Câu hỏi 11 :

Đâu là đặc trưng của lực?

 • A

  Độ lớn của lực

 • B

  Phương và chiều của lực

 • C

  Điểm đặt của lực

 • D
  Cả 3 đặc trưng trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi lực đều có 4 đặc trưng cơ bản là: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.

Câu hỏi 12 :

Người ta ước lượng lực của ngón tay tác dụng vào nút bấm bút bi khoảng:

 • A

  2 N

 • B
  1 N
 • C
  0,5 N
 • D
  0,25 N

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Người ta ước lượng lực của ngón tay tác dụng vào nút bấm bút bi khoảng 1 N.

Câu hỏi 13 :

Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị của lực là:

 • A

  Niutơn

 • B

  m

 • C

  kg

 • D

  giây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị của lực Niutơn, kí hiệu là N.

Câu hỏi 14 :

Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn là 100 N. Hình vẽ biểu diễn đúng lực đó là:

(tỉ xích 1cm ứng với 50 N).

 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Một người nâng một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng với lực có độ lớn là 100 N. Lực đó được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Điểm đặt: tại thùng hàng.

- Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên

- Độ lớn 100 N, ứng với 2cm.

Câu hỏi 15 :

Chọn câu đúng?

Mỗi lực được biểu diễn bằng một mũi tên có hướng:

 • A

  cùng hướng với sự kéo hoặc đẩy

 • B

  cùng hướng với lực tác dụng

 • C

  ngược hướng với lực tác dụng

 • D
  Cả A và B đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi lực được biểu diễn bằng một mũi tên có hướng (phương và chiều) cùng hướng với sự kéo hoặc đẩy (cùng hướng với lực tác dụng).

Câu hỏi 16 :

Trong hình vẽ dưới đây, đặc điểm của lực là:

 • A

  Lực có điểm đặt tại vật, cường độ 20N.

 • B

  Lực có phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 20N.

 • C

  Lực có phương không đổi, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N.

 • D

  Lực có phương ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 20N, có điểm đặt tại vật.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Điểm đặt tại vật.

- Phương ngang, chiều từ trái sang phải.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước: Mỗi mắt xích ứng với \(10N \to \) 2 mắt xích ứng với \(20N\)

Câu hỏi 17 :

Hình nào sau đây biểu diễn đúng lực kéo F tác dụng lên vật theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F = 20N?

 • A
 • B
 • C
 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án A sai vì lực có chiều từ phải sang trái, mỗi mắt xích ứng với \(20N \to \) 2 mắt xích ứng với \(40N\).

Đáp án B sai vì lực có chiều từ phải sang trái.

Đáp án C sai vì mỗi mắt xích ứng với \(1N \to \) 2 mắt xích ứng với \(2N\).

Đáp án D đúng.

Câu hỏi 18 :

Chọn câu đúng nhất:

 • A

  Các yếu tố của vecto lực là phương, chiều.

 • B

  Các yếu tố của vecto lực là điểm đặt, phương, chiều.

 • C

  Các yếu tố của vecto lực là điểm đặt, phương, độ lớn.

 • D

  Các yếu tố của vecto lực là điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Câu hỏi 19 :

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

 • A

  \({F_3} > {F_2} > {F_1}\)

 • B

  \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)

 • C

  \({F_1} > {F_2} > {F_3}\)

 • D

  Một cách sắp xếp khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vận dụng cách xác định cường độ của lực: Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Lời giải chi tiết :

Gọi tỉ lệ xích của biểu diễn lực như hình bằng a

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{F_1} = a\\{F_2} = 3{\rm{a}}\\{F_3} = 2{\rm{a}}\end{array} \right.\)

Ta suy ra: \({F_2} > {F_3} > {F_1}\)

Câu hỏi 20 :

Hình vẽ bên. Câu mô tả nào sau đây là đúng

 • A

  Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 3N

 • B

  Lực F có phương nằm ngang, chiều từ phải sang  trái, độ lớn 15N

 • C

  Lực F có phương nằm ngang, chiều từ  trái sang phải, độ lớn 15N

 • D

  Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 1,5N

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Điểm đặt tại vật.

- Phương ngang, chiều từ trái sang phải.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước: Mỗi mắt xích ứng với \(5N \to \) 3 mắt xích ứng với \(15N\).

close