Trắc nghiệm Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Sơ đồ đúng về tổ chức các cấp ở sinh vật đa bào

 • A
  Tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan
 • B

  Tế bào --> mô --> hệ cơ quan

 • C

  Mô --> cơ quan --> hệ cơ quan

 • D
  Tế bào --> mô --> cơ quan
Câu 2 :

Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là

 • A
  Tế bào
 • B
  Cơ quan
 • C
  Hệ cơ quan
 • D
Câu 3 :

Có bao nhiêu câu đúng.

 1. Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.
 2. Cơ quan gồm nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.
 3. Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoat động sống.
 4. Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển cơ thể.
 5. Não, tim, dạ dày là các mô ở cơ thể người.
 6. Một số mô ở cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì da,….
 7. Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh,….
 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  5

Câu 4 :

Cho hình vẽ,số 4 trong hình là:

 

 • A

  Tế bào

 • B

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Câu 5 :

Cho hình vẽ

 

Số 1 trong hình là:

 • A

  Tế bào

 • B

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Câu 6 : Đặc điểm của cấp tổ chức sống :
 • A
  Theo nguyên tắc thứ bậc
 • B
  Hệ thống mở và tự điều chỉnh
 • C
  Liên tục tiến hóa
 • D
  Các đáp án trên đều đúng
Câu 7 : Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là:
 • A
  Tế bào
 • B
  Cơ quan
 • C
 • D
  Hệ cơ quan
Câu 8 :

Đơn vị câu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể là

 • A

  Tế bào.

 • B

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Câu 9 :

Loại mô nào có cả ở thực vật và động vật

 • A

  Mô liên kết

 • B

  Mô thần kinh

 • C

  Mô biểu bì

 • D

  Mô dẫn

Câu 10 :

Đâu là nhóm mô thực vật

 • A

  Mô phân sinh, mô biểu bì, mô cơ

 • B

  Mô cơ , mô thần kinh, mô liên kết

 • C

  Mô biểu bì, mô phân sinh, mô liên kết

 • D

  Mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản

Câu 11 :

Mô biểu bỉ ở thực vật có chức năng

 • A

  Bảo vệ và bao bọc rễ, thân, lá

 • B

  Nâng đỡ cơ thể

 • C

  Dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 12 :

Loại mô dưới đây có tên là:

 

 

 • A

  Mô biểu bì. 

 • B

  Mô liên kết.

 • C

  Mô cơ.

 • D

  Mô thần kinh

Câu 13 :

Ung thư và sự sinh sản của tế bào: Ung thư là kết quả của sự mất kiểm soát trong quá trình sinh sản của tế bào, dẫn đến sự tạo thành khối u. Dần dần, tế bào ung thư sẽ xâm lấn và phá hủy các mô khác trong cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, một số khối u lành tính không xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể và có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật. Sự sinh sản của các tế bào ung thư được thể hiện như sơ đồ sau:

Sự xuất hiện của các mầm ung thư xảy ra ở cấp độ nào?

 • A

 • B

  Tế bào

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Câu 14 :

Tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định là :

 • A
  Tế bào
 • B
 • C
  Hệ cơ quan
 • D
  Cơ quan
Câu 15 :

Lá cây gồm nhưng mô nào

 • A

  Mô biểu bì, mô cơ bản, mô dẫn

 • B

  Mô biểu bì, mô mạch

 • C

  Mô biểu bì, mô liên kết

 • D

  Mô biểu bì, mô cơ

Câu 16 :

Dạ dày người gồm những mô nào

 • A

  Mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh

 • B

  Mô biểu bì, mô dẫn, mô liên kết

 • C

  Mô dẫn, mô cơ bản

 • D

  Mô dẫn, mô liên kết

Câu 17 :

Tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định là

 • A

  Tế bào

 • B

 • C

  Hệ cơ quan

 • D

  Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 18 :

Cơ thể là gì?

 • A

  Là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể

 • B

  Là tập hợp nhiều cơ quan cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể

 • C

  Cơ thể là tập hợp tất cả hệ cơ quan hoạt động chi phối với nhau

 • D

  Là tập hợp nhiều tế bào cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể

Câu 19 :

Cơ quan dưới thuộc hệ cơ quan nào ở người:

 • A
  Hệ tuần hoàn
 • B
  Hệ hô hấp
 • C
  Hệ bài tiết
 • D
  Hệ nội tiết
Câu 20 :

Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan nào?

 • A

  (2), (3).

 • B

  (3), (4).

 • C

  (3), (5).

 • D

  (3), (6).

Câu 21 :

Hệ cơ quan dưới đây là:

 • A

  Hệ hô hấp

 • B

  Hệ tuần hoàn

 • C

  Hệ tiêu hóa

 • D

  Hệ thần kinh

Câu 22 :

Phổi có chức năng

 • A

  Tiêu hoá thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể.

 • B

  Trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.

 • C

  Điều khiển hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể, giúp cơ thể hoạt động thống nhất

 • D

  Lọc và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Câu 23 :

Ở người, nếu mũi và miệng bị tổn thương không thể hít thở thì cơ quan bị ảnh hưởng trực tiếp là

 • A

  Phổi

 • B

  Tim

 • C

  Gan

 • D

  Thực quản

Câu 24 :

Ở người, cơ quan quan trọng nhất là

 • A

  Xương

 • B

  Thận

 • C

  Da

 • D

  Não bộ

Câu 25 : Thực vật bao gồm:
 • A
  hệ rễ và hệ thân
 • B

  hệ thân và hệ lá

 • C

  hệ chồi và hệ rễ

 • D
  hệ cơ và hệ thân.
Câu 26 :

Điều gì xảy ra nếu cây cà chua mất đi hệ rễ?

 • A

  Cây cà chua không sao

 • B

  Cây cà chua chỉ bị héo mấy hôm 

 • C

  Cây cà chua sẽ héo và chết

 • D

  Cả ba đáp án đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sơ đồ đúng về tổ chức các cấp ở sinh vật đa bào

 • A
  Tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan
 • B

  Tế bào --> mô --> hệ cơ quan

 • C

  Mô --> cơ quan --> hệ cơ quan

 • D
  Tế bào --> mô --> cơ quan

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết phần các cấp tổ chức của cơ thể đa bào

Lời giải chi tiết :

Ở sinh vật đa bào (thực vật và động vật), các tế bào được tổ chức theo thứ tự nhất định từ cấp độ cao đến cấp độ thấp : Tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan

Câu 2 :

Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là

 • A
  Tế bào
 • B
  Cơ quan
 • C
  Hệ cơ quan
 • D

Đáp án : A

Phương pháp giải :

xem lại lí thuyết phần các cấp tổ chức của cơ thể đa bào

Lời giải chi tiết :

Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là tế bào. Tế bào là đơn vị cấu trúc lên sự sống

Câu 3 :

Có bao nhiêu câu đúng.

 1. Mô gồm nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng.
 2. Cơ quan gồm nhiều tế bào có cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.
 3. Cơ quan được cấu tạo từ hai hay nhiều mô, cùng thực hiện một hoat động sống.
 4. Hệ cơ quan gồm một nhóm các cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo sự tồn tại và phát triển cơ thể.
 5. Não, tim, dạ dày là các mô ở cơ thể người.
 6. Một số mô ở cơ thể người như: mô cơ, mô liên kết, mô biểu bì da,….
 7. Một số hệ cơ quan của cơ thể người như: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh,….
 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết các cấp độ tổ chức cơ thể đa bào

Lời giải chi tiết :

Ý (1) (3) (4) (6) (7) đúng

Câu 4 :

Cho hình vẽ,số 4 trong hình là:

 

 • A

  Tế bào

 • B

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lý thuyêt các cấp độ tổ chức cơ thể

Lời giải chi tiết :
 1. Tế bào
 2. Cơ quan
 3. Hệ cơ quan
 4. Cơ thể
Câu 5 :

Cho hình vẽ

 

Số 1 trong hình là:

 • A

  Tế bào

 • B

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyêt các cấp độ tổ chức cơ thể

Lời giải chi tiết :
 1. Tế bào
 2. Cơ quan
 3. Hệ cơ quan
 4. Cơ thể
Câu 6 : Đặc điểm của cấp tổ chức sống :
 • A
  Theo nguyên tắc thứ bậc
 • B
  Hệ thống mở và tự điều chỉnh
 • C
  Liên tục tiến hóa
 • D
  Các đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

 • Các tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
 • Hệ thống mở: mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường.
 • Tự điều chỉnh: Mọi cấp độ tổ chức sống đều có cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống tồn tại và phát triển.
 • Thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa.
Câu 7 : Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là:
 • A
  Tế bào
 • B
  Cơ quan
 • C
 • D
  Hệ cơ quan

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại lí thuyết phần các cấp tổ chức của cơ thể đa bào
Lời giải chi tiết :

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể

Ví dụ: mô cơ , mô liên kết, mô biểu bì đều thực hiện chức năng giúp tiêu hóa thức ăn tập hợp thành dạ dày

Câu 8 :

Đơn vị câu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể là

 • A

  Tế bào.

 • B

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị câu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là tế bào

Câu 9 :

Loại mô nào có cả ở thực vật và động vật

 • A

  Mô liên kết

 • B

  Mô thần kinh

 • C

  Mô biểu bì

 • D

  Mô dẫn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Loại mô nào có cả ở thực vật và động vật là mô biểu bì

 

Câu 10 :

Đâu là nhóm mô thực vật

 • A

  Mô phân sinh, mô biểu bì, mô cơ

 • B

  Mô cơ , mô thần kinh, mô liên kết

 • C

  Mô biểu bì, mô phân sinh, mô liên kết

 • D

  Mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết phần từ tế bào đến mô

Lời giải chi tiết :

Nhóm mô thực vật mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản

Câu 11 :

Mô biểu bỉ ở thực vật có chức năng

 • A

  Bảo vệ và bao bọc rễ, thân, lá

 • B

  Nâng đỡ cơ thể

 • C

  Dẫn nước và muối khoáng từ rễ lên lá

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mô biểu bỉ ở thực vật có chức năng bảo vệ và bao bọc rễ, thân, lá

Câu 12 :

Loại mô dưới đây có tên là:

 

 

 • A

  Mô biểu bì. 

 • B

  Mô liên kết.

 • C

  Mô cơ.

 • D

  Mô thần kinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mô trên được gọi là mô thần kinh

Câu 13 :

Ung thư và sự sinh sản của tế bào: Ung thư là kết quả của sự mất kiểm soát trong quá trình sinh sản của tế bào, dẫn đến sự tạo thành khối u. Dần dần, tế bào ung thư sẽ xâm lấn và phá hủy các mô khác trong cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, một số khối u lành tính không xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể và có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật. Sự sinh sản của các tế bào ung thư được thể hiện như sơ đồ sau:

Sự xuất hiện của các mầm ung thư xảy ra ở cấp độ nào?

 • A

 • B

  Tế bào

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sự xuất hiện của các mầm ung thư xảy ra ở cấp độ tế bào

Câu 14 :

Tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định là :

 • A
  Tế bào
 • B
 • C
  Hệ cơ quan
 • D
  Cơ quan

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại lí thuyết phần các cấp tổ chức của cơ thể đa bào
Lời giải chi tiết :

Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.

Ví dụ ở người miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột tạo thành hệ tiêu hóa.

Câu 15 :

Lá cây gồm nhưng mô nào

 • A

  Mô biểu bì, mô cơ bản, mô dẫn

 • B

  Mô biểu bì, mô mạch

 • C

  Mô biểu bì, mô liên kết

 • D

  Mô biểu bì, mô cơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết từ mô đến cơ quan

Lời giải chi tiết :

Lá cây gồm nhưng mô nào mô biểu bì, mô cơ bản, mô dẫn

Câu 16 :

Dạ dày người gồm những mô nào

 • A

  Mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh

 • B

  Mô biểu bì, mô dẫn, mô liên kết

 • C

  Mô dẫn, mô cơ bản

 • D

  Mô dẫn, mô liên kết

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết từ mô đến cơ quan

Lời giải chi tiết :

Dạ dày người gồm những mô nào mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh

Câu 17 :

Tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định là

 • A

  Tế bào

 • B

 • C

  Hệ cơ quan

 • D

  Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết từ cơ quan đến hệ cơ quan

Lời giải chi tiết :

Tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định là hệ cơ quan

Câu 18 :

Cơ thể là gì?

 • A

  Là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể

 • B

  Là tập hợp nhiều cơ quan cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể

 • C

  Cơ thể là tập hợp tất cả hệ cơ quan hoạt động chi phối với nhau

 • D

  Là tập hợp nhiều tế bào cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ thể là tập hợp tất cả hệ cơ quan hoạt động chi phối với nhau

Câu 19 :

Cơ quan dưới thuộc hệ cơ quan nào ở người:

 • A
  Hệ tuần hoàn
 • B
  Hệ hô hấp
 • C
  Hệ bài tiết
 • D
  Hệ nội tiết

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hình ảnh: thận

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh: thận

Hệ bài tiết của người gồm những cơ quan: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

Hệ tuần hoàn gồm tim và mạch máu

Hệ hô hấp gồm mũi, hầu, họng, xoang, thanh quản, khí quản, cây phế quản, phế nang, màng phổi, phổi

Câu 20 :

Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan nào?

 • A

  (2), (3).

 • B

  (3), (4).

 • C

  (3), (5).

 • D

  (3), (6).

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

(1) – Bộ não, (2) – Tim, (3) – dạ dày, (4) – Phổi, (5) – Thận, (6) – Ruột.

Hệ tiêu hóa gồm dạ dày và ruột

Câu 21 :

Hệ cơ quan dưới đây là:

 • A

  Hệ hô hấp

 • B

  Hệ tuần hoàn

 • C

  Hệ tiêu hóa

 • D

  Hệ thần kinh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hệ hô hấp gồm mũi, hầu, họng, xoang, thanh quản, khí quản, cây phế quản, phế nang, màng phổi, phổi

Câu 22 :

Phổi có chức năng

 • A

  Tiêu hoá thức ăn, hấp thu chất dinh dưỡng vào cơ thể.

 • B

  Trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.

 • C

  Điều khiển hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể, giúp cơ thể hoạt động thống nhất

 • D

  Lọc và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phổi có chức năng trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường

Câu 23 :

Ở người, nếu mũi và miệng bị tổn thương không thể hít thở thì cơ quan bị ảnh hưởng trực tiếp là

 • A

  Phổi

 • B

  Tim

 • C

  Gan

 • D

  Thực quản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở người, nếu mũi và miệng bị tổn thương không thể hít thở thì cơ quan bị ảnh hưởng trực tiếp là phổi vì phổi là nơi chứa khí

Câu 24 :

Ở người, cơ quan quan trọng nhất là

 • A

  Xương

 • B

  Thận

 • C

  Da

 • D

  Não bộ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở người, cơ quan quan trọng nhất là não bộ do não bộ là cơ quan trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động sống

Câu 25 : Thực vật bao gồm:
 • A
  hệ rễ và hệ thân
 • B

  hệ thân và hệ lá

 • C

  hệ chồi và hệ rễ

 • D
  hệ cơ và hệ thân.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thực vật bao gồm hệ rễ và hệ chồi

Câu 26 :

Điều gì xảy ra nếu cây cà chua mất đi hệ rễ?

 • A

  Cây cà chua không sao

 • B

  Cây cà chua chỉ bị héo mấy hôm 

 • C

  Cây cà chua sẽ héo và chết

 • D

  Cả ba đáp án đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây cà chua sẽ héo và chết, do rễ thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng, nếu mất hệ rễ thì hệ chồi không hoạt động được và cây cà chua sẽ chết

close