Tiếng Anh 11 Unit 9 Project

Work in groups. Your class is starting a campaign to raise people's awareness about different social issues in your community. Each group is responsible for planning activities for one social issue. Give a group presentation. Use these questions as cues.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

A social awareness campaign

(Một chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội)

Work in groups. Your class is starting a campaign to raise people's awareness about different social issues in your community. Each group is responsible for planning activities for one social issue.

(Làm việc theo nhóm. Lớp của bạn đang bắt đầu chiến dịch nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề xã hội khác nhau trong cộng đồng của bạn. Mỗi nhóm chịu trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động cho một vấn đề xã hội.)

Give a group presentation. Use these questions as cues.

(Hãy trình bày theo nhóm. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

- What is the social issue? How does it affect the community?

(Vấn đề xã hội là gì? Nó ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào?)

- Who will participate in your campaign? Who can help to fix this issue?

(Ai sẽ tham gia vào chiến dịch của bạn? Ai có thể giúp khắc phục vấn đề này?)

- What activities do you plan to include in your campaign? What are their goals?

(Bạn định đưa những hoạt động nào vào chiến dịch của mình? Mục tiêu của chúng là gì?)

Lời giải chi tiết

Respected Principal, teachers and my dear friends, a wonderful morning to all of you. Today on this special occasion, I would like to speak some words on the topic- Bullying.

Bullying is a rising problems in educational institutions everywhere. It refers to the assertion of dominance over an individual by displaying aggressive behaviour towards them. It can either involve physical or verbal abuse, or both. And this increasingly digital age, cyber bullying is the greatest evil of them all.

Bullying leads to irreversible harm, causing feelings of depression, anxiety, alienation and even suicidal impulses in the victim. The trauma of bullying can affect someone’s entire life, so we must take strict steps to prevent it! Raising awareness about bullying is the first step towards combatting it. In addition, all bullies must be severely punished.

To conclude, we must all do our best to prevent bullying! Thank you for listening to me so attentively.

Tạm dịch:

Kính thưa Hiệu trưởng, các thầy cô và các bạn thân mến, một buổi sáng tuyệt vời tới tất cả các bạn. Hôm nay nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn nói vài lời về chủ đề- Bắt nạt.

Bắt nạt là một vấn đề gia tăng trong các tổ chức giáo dục ở khắp mọi nơi. Nó đề cập đến việc khẳng định sự thống trị đối với một cá nhân bằng cách thể hiện hành vi hung hăng đối với họ. Nó có thể liên quan đến lạm dụng thể chất hoặc lời nói, hoặc cả hai. Và thời đại ngày càng kỹ thuật số này, bắt nạt trên mạng là tội ác lớn nhất trong số chúng.

Bắt nạt dẫn đến tác hại không thể đảo ngược, gây ra cảm giác chán nản, lo lắng, xa lánh và thậm chí có ý định tự tử ở nạn nhân. Chấn thương do bị bắt nạt có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của ai đó, vì vậy chúng ta phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn điều đó! Nâng cao nhận thức về bắt nạt là bước đầu tiên để chống lại nó. Ngoài ra, tất cả những kẻ bắt nạt phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Để kết luận, tất cả chúng ta phải cố gắng hết sức để ngăn chặn bắt nạt! Cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi rất chăm chú.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Looking back

  Mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Listen and check. Then practise saying them. Solve the crossword. Use the words you have learned in this unit. Choose the correct answer to complete each sentence below.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions to help you. 1. Read the text and match each percentage in the chart with ONE social problem mentioned in the text. 2. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Writing

  1. You are planning a school campaign against cyberbullying. Work in groups to discuss these questions. 2. Write a proposal for the campaign (150-180 words) to your head teacher. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Listening

  1. Choose the word or phrase with the closest meaning to the underlined one. 2. Listen to a conversation between two students and match the pictures with the type of bullying. 3. Listen again. Circle the correct answers. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Speaking

  1. Order the examples of peer pressure below from 1 (most powerful) to 6 (least powerful). 2. Work in pairs. Talk about your experiences of peer pressure. Use the following guiding questions. 3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses. Provide reasons for each answer. 4. Report your answers to the whole class. Vote for the most interesting responses.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close