Grammar Unit 8 Tiếng Anh 11 Global Success

- Câu chẻ được sử dụng để tập trung vào một phần cụ thể của câu và để nhấn mạnh điều chúng ta muốn nói. - Chúng ta sử dụng chủ ngữ giả It để giới thiệu sự vật mà chúng ta muốn tập trung vào trong khi phần còn lại được đặt trong mệnh đề quan hệ được giới thiệu bằng mệnh đề quan hệ ví dụ that hoặc who. Ví dụ: Nam taught Mai how to use the app in the library last weekend. (Nam đã dạy Mai cách sử dụng ứng dụng trong thư viện vào cuối tuần trước.) => không tập trung cụ thể vào phần nào cả + It

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Cleft sentences with It is/ was… that/ who…

Quảng cáo
decumar

(Câu chẻ với It is/ was… that/ who…)

- Câu chẻ được sử dụng để tập trung vào một phần cụ thể của câu và để nhấn mạnh điều chúng ta muốn nói.

- Chúng ta sử dụng chủ ngữ giả It để giới thiệu sự vật mà chúng ta muốn tập trung vào trong khi phần còn lại được đặt trong mệnh đề quan hệ được giới thiệu bằng mệnh đề quan hệ ví dụ that hoặc who.

Ví dụ: Nam taught Mai how to use the app in the library last weekend.

(Nam đã dạy Mai cách sử dụng ứng dụng trong thư viện vào cuối tuần trước.)

=> không tập trung cụ thể vào phần nào cả

+ It was Nam that/ who taught Mai how to use the app in the library last weekend. (tập trung vào Nam)

(Chính là Nam đã dạy Mai cách sử dụng ứng dụng trong thư viện vào cuối tuần trước.)

+ It was the app that Nam taught Mai how to use in the library last weekend. (tập trung vào “the app”)

(Chính là ứng dụng mà Nam đã dạy Mai cách sử dụng trong thư viện vào cuối tuần trước.)

+ It was in the library that Nam taught Mai how to use the app last weekend. (tập trung vào “the library”)

(Chính là thư viện mà Nam đã dạy Mai cách sử dụng ứng dụng vào cuối tuần trước.)

+ It was last weekend that Nam taught Mai how to use the app in the library. (tập trung vào “last weekend”)

(Chính là cuối tuần trước mà Nam đã dạy Mai cách sử dụng ứng dụng trong thư viện.)

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and decide who has these skills. Put a tick ✔ in the correct column. 3. Find words and a phrase in 1 that have the following meanings. 4. Match the two halves to make sentences used in 1.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to the fall-rise intonation in the following sentences. 2. Listen and pay attention to the fall-rise intonation in the following sentences. Then practise saying them in pairs. 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the correct form of the words in 1. 1. Rewrite the sentences using cleft sentences focusing on the underlined parts.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Reading

  1. Tick ✔ the appropriate box to see how independent you are. Add up your points. If your total score is nine or above, you are independent. Compare with a partner. 2. Read the text. Match the paragraphs (A-C) with the headings (1-5). There are TWO extra headings. 3. Read the text again and match the highlighted phrases in the text with their meanings. 4. Read the text again. Complete the diagrams with information from the text. Use no more than TWO words for each gap. 5. Work in pairs. Discuss

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Speaking

  1. Work in pairs. Discuss these questions. 2. Read the following instructions on how to do laundry. Circle the correct answers. 3. Work in pairs. Read the steps in cooking rice in a rice cooker. Use the model in 2 and the tips above to give instructions. 4. Work in groups. Add more steps or tips, and report to the whole class. Vote for the best recipe for cooking rice in a rice cooker.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Listening

  1. Tick ✓ the columns to complete the following table about you. Compare your answer in pairs. 2. Listen to a conversation between Mai and Mike, and choose the correct answers A, B, or C. 3. Listen to the conversation again and answer each of the following questions using no more than THREE words or a number. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close