Tiếng Anh 11 Unit 5 Listening

1. Work in pairs. Match the words with their meanings. 2. Listen to a talk and choose the main idea. 3. Listen to the talk again. Choose the correct answers A, B, or C. 4. Work in groups and answer the questions.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Black carbon and global temperature

(Cacbon đen và nhiệt độ toàn cầu)

1. Work in pairs. Match the words with their meanings.

(Làm việc theo cặp. Nối các từ với ý nghĩa của chúng.) 

1. soot

a. to make or become liquid by heating

2. melt

b. the upper layer or the earth in which trees and plants grow

3. crop

c. tiny pieces of black dust that are produced when wood, coal, etc. is burnt

4. soil

d. a plant such as rice or fruit, grown by farmers and used as food

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - a

3 - d

4 - b

1- c. soot: tiny pieces of black dust that are produced when wood, coal, etc. is burnt

(bồ hóng: những mảnh bụi đen nhỏ được tạo ra khi gỗ, than, v.v. bị đốt cháy)

2 - a. melt: to make or become liquid by heating

(tan chảy: để làm hoặc trở thành chất lỏng bằng cách đun nóng)

3 - d. crop: a plant such as rice or fruit, grown by farmers and used as food

(cây trồng: như gạo hoặc trái cây, được nông dân trồng và dùng làm thực phẩm)

4 - b. soil: the upper layer or the earth in which trees and plants grow

(đất: lớp trên hoặc đất nơi cây và thực vật phát triển)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to a talk and choose the main idea.

(Nghe một bài nói và chọn ý chính.)


A. Farmers produce the largest amount of soot.

(Nông dân sản xuất lượng bồ hóng lớn nhất.)

B. Black carbon contributes to burning crop waste and wildfires.

(Cacbon đen góp phần đốt chất thải cây trồng và cháy rừng.)

C. Black carbon emissions come from several sources and affect the earth’s temperature.

(Khí thải cacbon đen đến từ nhiều nguồn và ảnh hưởng đến nhiệt độ trái đất.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Hi everyone. Thanks for offering me the opportunity to talk about black carbon.

Black carbon, also known as soot, consists of tiny pieces of black dust. It mainly comes from forest fires and the burning of fossil fuels and crop waste. We now know that it plays a much bigger role in global warming than previously thought. Let me first talk more about the burning of crop waste. Do you know why farmers do that? Well, they believe that burning is the best way to clear land and prepare it for new crops. However, these huge fires are the world's biggest source of soot. In addition, burning crop waste is bad for the soil because it kills the useful organisms living in it. But how long does black carbon stay in the atmosphere? Actually, it only lasts for a few days or weeks after it is released. However, its effect on the earth's temperature is more powerful than that of carbon dioxide. Black carbon traps more sunlight and sends it back into the air as heat. In addition, when black carbon falls onto ice or snow, it warms the surface and increases the speed of melting.

So what do you think we should do to... 

Tạm dịch: 

Chào mọi người. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội để nói về carbon đen.

Carbon đen, còn được gọi là bồ hóng, bao gồm những mảnh bụi đen nhỏ. Nó chủ yếu đến từ cháy rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch và chất thải cây trồng. Bây giờ chúng ta biết rằng nó đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong sự nóng lên toàn cầu so với suy nghĩ trước đây. Trước tiên tôi xin nói thêm về việc đốt chất thải trồng trọt. Bạn có biết tại sao người nông dân lại làm như vậy không? Chà, họ tin rằng đốt là cách tốt nhất để dọn sạch đất đai và chuẩn bị cho vụ mùa mới. Tuy nhiên, những đám cháy lớn này chính là nguồn bồ hóng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, đốt chất thải cây trồng có hại cho đất vì nó giết chết các sinh vật hữu ích sống trong đó. Nhưng carbon đen tồn tại trong khí quyển bao lâu? Trên thực tế, nó chỉ tồn tại trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi được thải ra. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đối với nhiệt độ trái đất mạnh hơn so với CO2. Carbon đen hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn và gửi nó trở lại không khí dưới dạng nhiệt. Ngoài ra, khi carbon đen rơi xuống băng hoặc tuyết, nó sẽ làm nóng bề mặt và tăng tốc độ tan chảy.

Vậy bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để...

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen to the talk again. Choose the correct answers A, B, or C.

(Nghe nói chuyện một lần nữa. Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)


1. The world’s biggest source of soot is ____________.

(Nguồn bồ hóng lớn nhất thế giới là ____________.)

A. burning forests (cháy rừng)

B. burning crop waste (đốt chất thải vụ mùa)

C. killing living things in the soil (làm chết các sinh vật sống trong đất)

2. Black carbon only stays in the atmosphere for a few ____________.

(Cacbon đen chỉ tồn tại trong khí quyển trong một vài ____________.)

 A. hours (giờ)          

B. days or weeks (ngày hoặc tuần)         

C. months (tháng)

3. Black carbon speeds up _______________.

(Carbon đen làm tăng tốc độ _______________.)

A. the release of sunlight into the air (giải phóng ánh sáng mặt trời vào không khí)

B. burning of crop waste (đốt chất thải cây trồng)

C. ice melting (băng tan)

4. The next part of the talk will probably be about ______________.

(Phần tiếp theo của bài nói có thể sẽ là về ____________.)

A. ways to reduce black carbon emissions (cách để giảm lượng khí thải carbon đen)

B. heat-trapping gases (khí giữ nhiệt)

C. other heat-trapping pollutants (các chất ô nhiễm giữ nhiệt khác)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Hi everyone. Thanks for offering me the opportunity to talk about black carbon.

Black carbon, also known as soot, consists of tiny pieces of black dust. It mainly comes from forest fires and the burning of fossil fuels and crop waste. We now know that it plays a much bigger role in global warming than previously thought. Let me first talk more about the burning of crop waste. Do you know why farmers do that? Well, they believe that burning is the best way to clear land and prepare it for new crops. However, these huge fires are the world's biggest source of soot. In addition, burning crop waste is bad for the soil because it kills the useful organisms living in it. But how long does black carbon stay in the atmosphere? Actually, it only lasts for a few days or weeks after it is released. However, its effect on the earth's temperature is more powerful than that of carbon dioxide. Black carbon traps more sunlight and sends it back into the air as heat. In addition, when black carbon falls onto ice or snow, it warms the surface and increases the speed of melting.

So what do you think we should do to... 

Tạm dịch: 

Chào mọi người. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội để nói về carbon đen.

Carbon đen, còn được gọi là bồ hóng, bao gồm những mảnh bụi đen nhỏ. Nó chủ yếu đến từ cháy rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch và chất thải cây trồng. Bây giờ chúng ta biết rằng nó đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong sự nóng lên toàn cầu so với suy nghĩ trước đây. Trước tiên tôi xin nói thêm về việc đốt chất thải trồng trọt. Bạn có biết tại sao người nông dân lại làm như vậy không? Chà, họ tin rằng đốt là cách tốt nhất để dọn sạch đất đai và chuẩn bị cho vụ mùa mới. Tuy nhiên, những đám cháy lớn này chính là nguồn bồ hóng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, đốt chất thải cây trồng có hại cho đất vì nó giết chết các sinh vật hữu ích sống trong đó. Nhưng carbon đen tồn tại trong khí quyển bao lâu? Trên thực tế, nó chỉ tồn tại trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi được thải ra. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đối với nhiệt độ trái đất mạnh hơn so với CO2. Carbon đen hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn và gửi nó trở lại không khí dưới dạng nhiệt. Ngoài ra, khi carbon đen rơi xuống băng hoặc tuyết, nó sẽ làm nóng bề mặt và tăng tốc độ tan chảy.

Vậy bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để...

Lời giải chi tiết:

1. B

2. B

3. C

4. A

1. The world’s biggest source of soot is ____________.

(Nguồn bồ hóng lớn nhất thế giới là ____________.)

=> B. burning crop waste (đốt chất thải vụ mùa)

Thông tin: Well, they believe that burning is the best way to clear land and prepare it for new crops. However, these huge fires are the world's biggest source of soot. (Chà, họ tin rằng đốt là cách tốt nhất để dọn sạch đất đai và chuẩn bị cho vụ mùa mới. Tuy nhiên, những đám cháy lớn này chính là nguồn bồ hóng lớn nhất thế giới.) 

2. Black carbon only stays in the atmosphere for a few ____________.

(Cacbon đen chỉ tồn tại trong khí quyển trong một vài ____________.)

=>B. days or weeks (ngày hoặc tuần)         

Thông tin: Actually, it only lasts for a few days or weeks after it is released. (Thực tế thì nó chỉ tồn tại trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi được thải ra.)

3. Black carbon speeds up _______________.

(Carbon đen làm tăng tốc độ _______________.)

=> C. ice melting (băng tan)

Thông tin: In addition, when black carbon falls onto ice or snow, it warms the surface and increases the speed of melting. (Thêm vào đó, khi các-bon đen rơi xuống băng hoặc tuyết, nó sẽ làm ấm bề mặt và làm gi tăng tốc độ tan chảy.)

4. The next part of the talk will probably be about ______________.

(Phần tiếp theo của bài nói có thể sẽ là về ____________.)

=> A. ways to reduce black carbon emissions (cách để giảm lượng khí thải carbon đen)

Thông tin: So what do you think we should do to... (Vậy các bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để...) 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups and answer the questions.

(Làm việc theo nhóm và trả lời câu hỏi.)

Is black carbon found in your city or neighbourhood? If so, where does it come from?

(Carbon đen có được tìm thấy trong thành phố hoặc vùng lân cận của bạn không? Nếu vậy, nó đến từ đâu?)

Lời giải chi tiết:

Black carbon is a common air pollutant found in many urban areas around the world.

Black carbon primarily comes from the incomplete combustion of fossil fuels, biomass, and biofuels. Sources of black carbon emissions can include transportation (e.g., cars, trucks, buses), industrial processes, and residential cooking and heating (e.g., wood-burning stoves).

In urban areas, the most significant sources of black carbon emissions are typically transportation and residential heating. In developing countries, biomass burning for cooking and heating can also be a significant source of black carbon emissions.

It is important to note that black carbon is not only a local pollutant but also a global one. It can travel long distances through the atmosphere and contribute to climate change by absorbing sunlight and warming the atmosphere.

Tạm dịch:

Carbon đen là một chất gây ô nhiễm không khí phổ biến được tìm thấy ở nhiều khu vực đô thị trên thế giới.

Cacbon đen chủ yếu đến từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch, sinh khối và nhiên liệu sinh học. Các nguồn phát thải muội than có thể bao gồm phương tiện giao thông (ví dụ: ô tô, xe tải, xe buýt), quy trình công nghiệp, nấu nướng và sưởi ấm tại nhà (ví dụ: bếp đốt củi).

Ở các khu vực đô thị, các nguồn phát thải carbon đen đáng kể nhất thường là giao thông vận tải và sưởi ấm khu dân cư. Ở các nước đang phát triển, đốt sinh khối để nấu ăn và sưởi ấm cũng có thể là một nguồn phát thải carbon đen đáng kể.

Điều quan trọng cần lưu ý là carbon đen không chỉ là chất gây ô nhiễm cục bộ mà còn là chất gây ô nhiễm toàn cầu. Nó có thể di chuyển quãng đường dài trong bầu khí quyển và góp phần làm thay đổi khí hậu bằng cách hấp thụ ánh sáng mặt trời và làm ấm bầu khí quyển.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Writing

  1. Work in pairs. Match the ways to reduce black carbon emissions (1-3) with the reasons (a-i) for doing so. 2. Work in pairs. Label the parts of the leaflet with the words in the box. Use the tips on page 59 to help you. 3. You are organising your school’s Green Fair. Write about 120-150 words to complete the leaflet in 2. Use the suggested ideas in 1, and the tips above to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and tick (✔) the pictures that show ways to reduce global warming. 2. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Looking back

  Pronunciation: Listen and underline the stressed words. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. Vocabulary: Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Grammar: Rewrite the sentences using present or past participle clauses.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Project

  What we can do every day to help limit global warming? Work in groups. Carry out a survey to find out how people in your area are reducing the negative impact of their daily activities on the environment and trying to limit global warming. Report your survey results to the class. The report should include the following points:

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Speaking

  1. Match the activities (1 - 3) with their possible effects on the environment (a - f). 2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practise it in pairs. 3. Work in pairs. Talk about the other human activities that contribute to global warming. Use the ideas in 1, the model and the tips in 2 to help you. 4. Work in groups. Decide which human activity contributes to global warming the most. Report to the whole class.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close